Commissie Samenleving 1 februari 2018

donderdag, 1 februari, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 opening en mededelingen
4 Termijnagenda commissie Samenleving februari 2018, inclusief stand van zaken moties en wijzigingsvoorstellen

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).

Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda.

De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.

Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd blijft de termijnagenda actueel.  Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen

5 Rondvraag
6 Ter advisering: wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Er zijn meerdere aanleidingen om de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland te wijzigen.

Aan uw raad wordt voorgesteld om conform bijgaand voorstel te besluiten om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland.

7 Ter advisering: Kadernota 2019 GGD Zaanstreek-Waterland

Het Algemeen Bestuur van de GGD ZW heeft haar kadernota 2019 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. In de kadernota zijn geen voorstellen opgenomen voor nieuw beleid. Voorstel is dat uw raad daarom kan instemmen met de kadernota en besluiten conform bijgaande brief met zienswijze

8 Ter advisering: Gewijzigd armoedebeleid

Op 27-10-2016 heeft de raad het armoedebeleid in Purmerend vastgesteld. Een onderdeel daarvan is schuldhulpverlening. Ten tijde van de herijking van het armoedebeleid deed de Rekenkamercommissie (RKC) onderzoek naar de kwaliteit van de schuldhulpverlening in Purmerend. In het eindrapport wordt hier uitgebreid op ingegaan.

De RKC constateerde dat enkele punten uit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) niet expliciet zijn opgenomen in het vastgestelde armoedebeleid en dat als gevolg daarvan niet aan wettelijke eisen wordt voldaan In de raad van 2-11-2017 is n.a.v. het RKC-rapport besloten “ervoor zorg te dragen dat het beleid voor integrale schuldhulpverlening voldoet aan wat is vereist op grond van artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening”. Het is hiervoor niet nodig een nieuwe notitie vast te stellen. 

Artikel 2 van de Wgs bepaalt dat de gemeenteraad het plan inzake de integrale schuldhulpverlening telkens voor een periode van ten hoogste vier jaar dient vast te stellen. Er is een aantal punten opgenomen dat volgens de wet moet worden vastgelegd in een beleidsplan. Een aantal daarvan is niet expliciet benoemd in het vastgestelde armoedebeleid. Deze punten zijn alsnog uitgewerkt. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de aanvulling op het reeds vastgestelde Armoedebeleid zodat alsnog wordt voldaan aan wat wettelijk wordt vereist. 

9 Ter meningsvorming: notitie beschut werk nieuw

In de commissie SL van 10-1-2018 zijn de voorstellen besproken t.a.v. de re-integratieverordening en de verordening loonkostensubsidie. De notitie “beschut werk nieuw”, vastgesteld door het college,  was daarbij ter kennisname toegezonden. In een memo d.d. 19-1-2018 aan de raad is desgevraagd uiteengezet waartoe dat het vaststellen van de notitie tot de bevoegdheid van het college behoort.

Gehoord de discussie in de commissie legt het college de notitie “beschut werk nieuw” ter meningsvorming voor aan de commissie om daarmee de raad in de gelegenheid te stellen eventuele wensen aan het college kenbaar te maken, welke worden meegenomen in de verdere uitwerking.