Commissie Algemene Zaken 23 mei 2018

woensdag, 23 mei, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
5 Rondvraag
6 Ter advisering: Financieel meerjarenperspectief 2019 - 2022

Het financieel meerjarenperspectief biedt inzicht in de actuele ontwikkelingen in de meerjarenbegroting. Gebruikelijk is dat dit perspectief jaarlijks in de kaderbrief wordt gepresenteerd, samen met de technische uitgangspunten en kaders voor het opstellen van de meerjarenbegroting, alsmede voorstellen voor nieuw beleid. In het jaar waarin verkiezingen plaatsvinden, worden geen voorstellen voor nieuw beleid door het college gedaan, om ruimte te bieden aan de nieuwe raad om hier zelf invulling aan te geven.

Het college stelt de raad voor de onvermijdelijke ontwikkelingen in de lasten en baten vast te stellen, de technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zoals beschreven in bijlage C bij het financieel meerjarenperspectief vast te stellen en het college op te dragen om met inachtneming hiervan de concept meerjarenbegroting 2019-2022 uit te werken.

7 Ter advisering: Zienswijze jaarrekeningen 2017, begrotingswijzingen 2018 en de programmabegroting 2019 van Recreatieschap Twiske-Waterland

De gemeente Purmerend heeft de jaarrekeningen 2017, begrotingswijzigingen 2018 en de programmabegroting 2019 van Recreatieschap Twiske-Waterland aangeboden gekregen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland deelnemende gemeenten de mogelijkheid om hun zienswijze over deze documenten naar voren te brengen. Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze te geven. In de begroting van de gemeente Purmerend is al rekening gehouden met de bijdragen aan Recreatieschap Twiske-Waterland.

8 Ter advisering: Zienswijze begroting 2019 Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland

Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland heeft op 6 april 2018 de ontwerpbegroting 2019 voorlopig vastgesteld. Op grond van artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling (begrotingsprocedure) krijgen de raden van de deelnemende gemeenten acht weken om een zienswijze in te dienen. In de vergadering van 29 juni zal het Algemeen Bestuur de zienswijzen meenemen bij de definitieve vaststelling. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2019.

9 Ter advisering: Voorstel voor reservering van terug ontvangen SRA-middelen 2017 voor regionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland

Recentelijk zijn financiële bijdragen op het gebied van Economie en Wonen door de Stadsregio Amsterdam geretourneerd aan de verstrekkende gemeenten. Voor de gemeente Purmerend betreft dit een teruggave van € 431.000. De raad wordt verzocht in te stemmen met de reservering van deze middelen en deze te gebruiken voor de uitvoering van het regionale samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland (waaronder inzet voor Programma 9 Economie ad € 80.254).

10 Sluiting