Commissie Algemene Zaken 21 maart 2019

donderdag, 21 maart, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend                 

8 maart 2019,

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
3 Afsprakenlijst commissie AZ 14 februari 2019, inclusief lijst van toezeggingen
5 Rondvraag
6 Ter advisering: Preventie- en Handhavingsplan alcohol Purmerend 2019-2022

Op grond van artikel 43a van de Drank- en Horecawet moet de raad iedere vier jaar een Preventie en Handhavingsplan alcohol vaststellen.
De looptijd van het Preventie en Handhavingsplan alcohol 2014-2018 is verstreken. Dit plan is geëvalueerd en naar aanleiding hiervan heeft het college het Preventie en Handhavingsplan alcohol 2019-2022 opgesteld. In dit plan worden de activiteiten beschreven die de gemeente Purmerend samen met haar partners de komende vier jaar wil gaan uitvoeren op het gebied van alcoholpreventie en handhaving van de Drank- en Horecawet. Het college stelt voor dit plan vast te stellen.

7 Ter advisering: Regionaal Risicoprofiel VrZW 2019-2020

Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op 15 februari 2019 het Regionaal Risicoprofiel in concept vastgesteld. Na zienswijzen van de gemeenteraden zal deze op 28 juni 2019 definitief worden vastgesteld. De veiligheidsregio vraagt in de zienswijze mee te nemen of het Regionaal Risicoprofiel zowel lokaal als regionaal herkenbaar is, of er aanvullende risico's opgenomen moeten worden en aan te geven of er andere wensen zijn over het te voeren veiligheidsbeleid. Het college heeft een concept zienswijze geformuleerd en stelt de raad voor deze naar het bestuur van de Veiligheidsregio te sturen.

8 Sluiting