Commissie Algemene Zaken 20 juni 2019

donderdag, 20 juni, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend                

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
5 Rondvraag
6 Ter advisering: Programmarekening gemeente Purmerend 2018

De Auditcommissie beoordeelt de vorm (kwaliteit) en financiële inhoud van de programmarekening, de drie andere raadscommissies beoordelen de beleidsinhoud.
De auditcommissie brengt op 29 mei advies uit. Tezamen met de adviezen van de Auditcommissie (over de financiële inhoud) en raadscommissies (over de beleidsinhoud) en met de accountantsverklaring zal de programmarekening ter vaststelling op de agenda van de raadsvergadering van 26 juni 2019 komen.
In elke commissie worden de programma’s behandeld die behoren tot het taakveld van de commissie. Voor de commissie AZ worden de programma’s 1 (Publiekdiensten), 8 (Veiligheid) en 10 (Bestuur en concern) beoordeeld op de beleidsinhoud. De discussie in de commissie spitst zich toe op de beschreven ontwikkelingen gedurende het jaar en de realisatie van prestatie-indicatoren. Aandachtspunten: zijn vooraf gestelde doelen gehaald? Zo niet, wat zijn daarvan de oorzaken? Bent u tevreden met de gegeven uitleg?

7 Ter advisering: Begrotingswijziging 2019

Het college stelt een bijstelling van de begroting 2019 voor en technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020. Met het vaststellen van de bijstelling begroting 2019 wordt het begrotingssaldo van 2019 met € 4.408.000 verbeterd. Daardoor gaat het begrotingssaldo 2019 van € 4.672.000 nadelig (stand van de raadsinformatiebrief nr. 1464310 van 21 januari 2019 en de nieuwe onvermijdelijke ontwikkelingen) naar € 264.000 nadelig.

8 Ter advisering: Middelen regionale activiteiten Zaanstreek-Waterland o.b.v. de Samenwerkingsagenda

De voormalige Stadsregio Amsterdam (nu Vervoerregio) heeft in juli 2017 de reserves voor Economie en Wonen teruggestort naar de vijftien gemeenten van de Vervoerregio, met de aanbeveling deze te oormerken voor regionale activiteiten. In totaal is € 1,7 miljoen (gemeente Purmerend € 430.982) beschikbaar voor regionale activiteiten Zaanstreek-Waterland. Het college stelt voor akkoord te gaan om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de 8 gemeenten in Zaanstreek-Waterland over de besteding van deze gelden en dit te onttrekken aan de betreffende bestemmingsreserve. Ook stelt het college voor akkoord te gaan met het voorstel om de gemeente Zaanstad door individuele besluitvorming van de Zaanstreek- Waterland gemeenten via mandaat en volmacht formeel juridisch opdrachtgever wordt naar externe partijen voor de uitvoering van de regionale activiteiten en dat gemeente Zaanstad zorgdraagt voor jaarlijkse verrekening van de facturen met de andere Zaanstreek- Waterland gemeenten naar rato van inwonertal.

9 Ter advisering: Verantwoording fractievergoedingen 2018

Op grond van de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning Purmerend 2015 leggen fracties jaarlijks verantwoording af over de besteding van de door de gemeente verstrekte bijdragen. Het budget waar de fracties jaarlijks over beschikken bestaat uit het voorschot dat zij van de gemeente krijgen, alsmede de toegestane reserve.
Een voorschot voor het komende jaar wordt uitbetaald, nadat een verantwoording over het voorgaande jaar is ontvangen. De fracties die niet het hele budget hebben uitgegeven en daarbij de toegestane reserve overschrijden, moeten eerst het overschot terugbetalen, voordat ze een nieuw voorschot krijgen. De raad wordt voorgesteld de financiële verantwoordingen van de fracties van de besteding van de fractievergoedingen 2018 vast te stellen.

10 Ter advisering: Wijziging reglementen van orde voor de raad en raadscommissies

Er is een werkgroep vanuit de raad bijeen geweest om het Reglement van orde voor de raad te actualiseren. Het resultaat is in het fractievoorzittersoverleg besproken.
Daarnaast heeft de VNG nieuwe modelverordeningen gestuurd voor o.a. de actualisering van de Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Het gaat grotendeels om technische verbeteringen en actualiseringen, deels naar aanleiding van verzoek en opmerkingen van gemeenten. In een aantal artikelen zijn ook enkele inhoudelijke zaken gewijzigd. De aanpassingen hebben betrekking op zowel het reglement zelf als de toelichting daarbij.
Daarnaast worden extra aanpassingen voorgesteld, voortkomend uit eigen ervaringen met het reglement van orde.
Ook wordt voorgesteld om de burgemeester toe te staan het ondertekenen van stukken die uitgaan van de raad op te dragen aan de griffier of andere medewerkers van de griffie.

11 Sluiting

Aanmelden spreekrecht bij dit agendapunt

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.