Commissie Algemene Zaken 19 april 2018

donderdag, 19 april, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda

De fractie van het CDA heeft een initiatiefvoorstel ingediend en stelt voor dit eerst in de commissie te bespreken. Het onderwerp is: aanleg ‘Helm-route’.

4 Termijnagenda april 2018

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).

Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda.

De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.

Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd blijft de termijnagenda actueel. Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

5 Rondvraag
6 Ter advisering: Vaststelling verordening rekenkamercommissie Purmerend en Beemster 2018

De rekenkamercommissie Purmerend en Beemster is op 1 januari 2016 ontstaan bij de start van de samenwerking van de rekenkamerfuncties van beide gemeenten. In oktober 2017 zijn beide gemeenteraden per brief geïnformeerd over de evaluatie van deze samenwerking. Eén van de wensen van de rekenkamercommissie zelf is om de eigen omvang te verkleinen. Het achterliggende doel is de effectiviteit te vergroten. Het voorstel is om het aantal interne leden en externe leden beide met 1 te verlagen. De omvang van de rekenkamercommissie daalt hiermee van 9 naar 7 leden. Het aantal leden uit Beemster blijft hierbij ongewijzigd.

Naast deze voorgestelde wijziging in de verordening is de verordening geactualiseerd. Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen per artikel is opgenomen, inclusief motivatie voor de voorgestelde wijziging.

7 Ter advisering: 11e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

De Gemeenschappelijke Regeling van de Vervoerregio Amsterdam (GR) dient op een aantal punten aangepast te worden. Zo is de samenstelling van de bestuursorganen gewijzigd (Regioraad 17 oktober 2017) en is de mogelijkheid om plaatsvervangers aan te wijzen verruimd (Regioraad 12 december 2017). Verder dient een aantal technische aanpassingen van de regeling doorgevoerd te worden die geen inhoudelijke (juridische en financiële) gevolgen hebben.

Deze wijzigingen worden geformaliseerd in de 11e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam. Overeenkomstig artikel 67, tweede lid, van de GR komt een wijziging tot stand zodra de raden, de colleges en de burgemeesters van ten minste twee derde van het aantal deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende ten minste twee derde van het aantal inwoners van de regio. Aan de gemeenteraad van Purmerend wordt dan ook voorgesteld te besluiten tot de 11e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

8 Ter advisering: Ontslag en benoeming leden adviescommissie op grond van het reglement van orde Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Purmerend

In het Reglement van Orde Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Purmerend is onder andere de benoeming en zittingsduur van leden van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (hierna: adviescommissie) vastgelegd. De leden worden op voordracht van het college door de gemeenteraad voor een periode van 3 jaar benoemd, eenmalig te verlengen met een periode van drie jaar. Het college van burgemeester en wethouders stelt op voordracht van de adviesorganisatie Mooi Noord Holland, adviseurs omgevingskwaliteit, voor om 3 personen ter (her) te benoemen en aan 1 persoon ontslag te verlenen en te bedanken voor de inzet en deskundige inbreng gedurende de zittingsperiode (her)benoeming aan de gemeenteraad voor te dragen.

9 Ter advisering: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland in Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief

Op 13 oktober 2016 is in het portefeuillehoudersoverleg Waterlands Archief besloten, op basis van het eerdere besluit om de regeling ISW op te heffen, een gewijzigde regeling voor het Waterlands Archief op te stellen. De reden hiervoor is dat door de samenwerking in de MRA veel taken die in de huidige Gemeenschappelijke Regeling ISW (hierna ook: GR ISW) benoemd zijn, niet langer onder de GR ISW worden uitgevoerd. Uitsluitend de taak tot het in stand houden van het Waterlands Archief bestaat nog onder de GR lSW.

Door het bestuur is aangegeven dat, gelet op de aard van de taken, er een voorkeur is voor een lichtere rechtsvorm. Een geschikte (lichtere) samenwerkingsvorm op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Bij de voorbereiding van de nieuwe regeling is gebleken dat volstaan kan worden met een wijziging van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling lSW. Voorgesteld wordt om de rechtsvorm te wijzigen in een bedrijfsvoeringsorganisatie en dat de raad en de burgemeester uittreden uit de regeling. De gemeenschappelijke regeling wordt dan voortgezet door het college, nu het gaat om collegetaken.

10 Ter advisering: Intrekken integriteitsnota 'Kreukvrij' 2001

De integriteitsnota 'Kreukvrij' is in 2001 opgesteld als eerste stap in het integriteitsbeleid in de gemeente Purmerend. Inmiddels zijn de onderwerpen die in de integriteitsnota worden genoemd op andere manieren geborgd. Hiermee is de integriteitsnota 'Kreukvrij' 2001 overbodig geworden en daarom stelt het college voor de nota in te trekken.

11 Sluiting