Commissie Algemene Zaken 16 mei 2019

donderdag, 16 mei, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend                

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
5 Rondvraag
6 Ter advisering: Aanpassing verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

De VNG heeft stukken aangeboden voor o.a. de actualisering van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Het gaat grotendeels om technische verbeteringen en actualiseringen, deels naar aanleiding van verzoeken en opmerkingen van gemeenten. En deels naar aanleiding van een in mei 2018 verschenen proefschrift  over ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na dualisering. Dat proefschrift bevatte ook aanbevelingen voor verdere verbetering van de modelverordening. In een aantal artikelen zijn ook enkele inhoudelijke zaken gewijzigd. De aanpassingen hebben betrekking op zowel het model zelf als de toelichting daarbij.
Daarnaast is rekening gehouden met de regelgeving uit de bestaande verordening, zoals die eerder door de raad is vastgesteld. Dat geldt met name voor het deel dat betrekking heeft op de fractieondersteuning.
Het presidium heeft ingestemd met de aanpassing van de verordening. Nu wordt de raad voorgesteld de herziene verordening vast te stellen.

7 Ter advisering: Vaststelling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Purmerend 2019

Per 1-1-2019 is het geharmoniseerde en gemoderniseerde Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de bijbehorende ministeriële regeling in werking getreden.
Dit betekent bijvoorbeeld dat het merendeel van de rechtspositionele regelingen dwingendrechtelijk zijn vastgesteld. Daardoor hoeft er minder op lokaal niveau rechtspositioneel te worden geregeld. Ook moeten er aparte verordeningen worden vastgesteld voor en door het college en voor raads- en commissieleden door de raad.
Van de VNG is naar aanleiding daarvan een nieuwe modelverordening rechtspositie raads- en commissieleden ontvangen.  Het presidium heeft ingestemd met de nieuwe verordening. Daarom wordt nu ook de raad voorgesteld om de nieuwe verordening voor raads- en commissieleden vast te stellen.

8 Ter advisering: Zienswijze begroting 2020 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Op grond van de gemeenschappelijke regeling krijgt de gemeenteraad acht weken om een zienswijze in te dienen. De begroting van de VrZW bedraagt in 2020 €31,5 miljoen. Het bedrag voor Purmerend bedraagt €6.050.472. In deze begrotingen zijn de ambtelijke en bestuurlijke opmerkingen reeds verwerkt en het college stelt daarom voor om een positieve zienswijze te sturen over de voorliggende ontwerpbegroting 2020. 

Tevens worden de jaarstukken 2018 ter kennisname toegestuurd. Financieel sluit de jaarrekening 2018 met een voordelig resultaat van € 1.177.099. Hiervan stelt het Algemeen Bestuur om €400.000 te bestemmen ter dekking ingevolgde de invoering van de WNRA en de rest terug te geleiden richting de gemeenten. Voor Purmerend betekent dit een €184.370. Mocht blijken dat de invoering van de WNRA niet doorgaat of de verwachte kostenverhoging toch niet plaatsvindt, zal de bestemmingsreserve via besluitvorming bij de eerstvolgende bestuursrapportage tussentijds kunnen vrijvallen.

9 Ter advisering: Zienswijze akte oprichting coöperatie brandweerschool

Om te kunnen blijven voldoen aan de noodzakelijke versterking van het brandweeronderwijs en deze kwalitatief hoogwaardig te houden, hebben de drie veiligheidsregio’s een reden gezien om een gezamenlijke school op te richten. Het uitgangspunt hierbij is dat dit geen verhoging van de kosten met zich mee mag brengen. Ingeschat wordt dat de verwachte verhoging van de kosten van een gezamenlijke school opgevangen worden door efficiënter werken van de drie veiligheidsregio’s. De coöperatie biedt vanwege het beperkt aantal dwingende wettelijke bepalingen de vrijheid een inrichting te kiezen die past bij de situatie. Van belang voor de brandweerschool is een goede bestuurlijke aanhaking aan de veiligheidsregio’s, zonder verzwaring van ‘bestuurlijke drukte’. De brandweerschool heeft geen zware beleidstaken, is gericht op uitvoerende taken binnen (wettelijke) kaders, en de besturing van de school moet daarop aansluiten.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in staat gesteld een zienswijze te geven. Er leven op voorhand geen bezwaren, waardoor het college adviseert om in te stemmen met de akte.

10 Ter advisering: Zienswijze jaarrekeningen 2018, begrotingswijzingen 2019 en de programmabegroting 2020 van Recreatieschap Twiske-Waterland.

De gemeente Purmerend heeft de jaarrekeningen 2018, begrotingswijzigingen 2019 en de programmabegroting 2020 van Recreatieschap Twiske-Waterland aangeboden gekregen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland deelnemende gemeenten de mogelijkheid om hun zienswijze over deze documenten naar voren te brengen. Het college stelt voor een positieve zienswijze in te dienen, aangezien in de begroting van de gemeente Purmerend al rekening is gehouden met de bijdragen aan Recreatieschap Twiske-Waterland.

11 Sluiting
Opening en mededelingen van de voorzitter
Vaststelling van de agenda
Fout | Gemeenteraad Purmerend

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.