Commissie Algemene Zaken 15 februari 2018

donderdag, 15 februari, 2018 - 20:00
1 Opening en mededelingen van de voorzitter
4 Termijnagenda februari 2018

De termijnagenda geeft aan wanneer onderwerpen aan de orde komen in de raad en/ of de commissies. Zo zien de fracties onderwerpen (ver) van tevoren aankomen en kunnen hiermee rekening houden bij hun voorbereiding. De termijnagenda is ook te gebruiken als planningsinstrument voor de raad(scommissies).

Ook onderwerpen die zijn aangekondigd in de vastgestelde begroting staan opgenomen op de termijnagenda.
De ‘levende’ termijnagenda is via deze link te vinden. In de vergaderingen van de commissies wordt de termijnagenda vastgesteld en vindt verantwoording plaats over de planning of kan de planning worden aangepast.

Omdat onderwerpen actief worden aangeleverd door het college en er daarnaast onderwerpen via de toezeggingenlijst aan de termijnagenda worden toegevoegd blijft de termijnagenda actueel. Verder kunnen de commissies de termijnagenda aanvullen, vooral met onderwerpen waarover raads- en commissieleden meer verteld zouden willen krijgen.

5 Rondvraag
6 Presentatie politie; korte terugblik op 2017

Dhr. H. van Vegten, Teamchef basisteam Purmerend, zal een toelichting geven en vragen beantwoorden.

7 Ter advisering: huisvestingsverordening gemeente Purmerend 2018

Omdat in maart geen reguliere commissies zijn gepland, heeft de agendacommissie besloten om dit onderwerp van de commissie SOB voor de commissie AZ te agenderen.

De huidige Huisvestingsverordening 2016 moet op een aantal punten worden gewijzigd n.a.v. nieuwe afspraken over woonruimteverdeling in de regio en technische wetswijzigingen.

Met deze nieuwe verordening creëert Purmerend direct een aantal nieuwe mogelijkheden voor woningzoekenden. Zo wordt het mogelijk dat jongeren die woonruimte die specifiek bestemd is voor jongeren betrekken, hun inschrijfduur behouden. Zij krijgen hierdoor meer mogelijkheden om door te kunnen stromen. Een ander nieuw instrument is om specifieke complexen met voorrang aan Purmerenders toe te kunnen wijzen. Voor Purmerend wordt dit ingezet voor nieuw gebouwde sociale huurwoningen.

8 Ter advisering: regeling Starterslening Purmerend 2018

Omdat in maart geen reguliere commissies zijn gepland, heeft de agendacommissie besloten om dit onderwerp van de commissie SOB voor de commissie AZ te agenderen. Naar aanleiding van het onderzoek naar mogelijkheden voor koopstimulering voor koopstarters heeft de raad op 22 november jl. verzocht de inzet van startersleningen in Purmerend verder uit te werken. De starterslening is de meest gebruikte vorm van koopstimulering.

Voor het (opnieuw) instellen van een starterslening is een nieuwe verordening noodzakelijk. De gemeente bepaalt daarvoor zelf een aantal variabelen, zoals de doelgroep, het markt- en prijssegment, het beschikbare budget en de maximale hoogte van de lening. Andere voorwaarden liggen al vooraf vast. De voorwaarden waaronder de gemeente leningen verstrekt moeten worden opgenomen in een door de raad vast te stellen Verordening Starterslening Purmerend 2018.

9 Ter advisering: aanbevelingen rekenkamercommissie Purmerend en Beemster over onderzoek Stadsverwarming Purmerend

De voorzitter van de Rekenkamercommissie, de heer A. Bell, zal een toelichting geven op het rapport en vragen beantwoorden.

10 Sluiting