Commissie Algemene Zaken 14 februari 2019

donderdag, 14 februari, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend                 

1 februari 2019,

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
3 Afsprakenlijst commissie AZ 24 januari 2019, inclusief lijst van toezeggingen
5 Rondvraag
6 Ter meningsvorming: Initiatiefvoorstel D66, Nieuwe Inwonersbijeenkomst

D66 stelt voor een Nieuwe Inwonersbijeenkomst te organiseren om nieuwe Purmerenders bekend te maken met het bestuur en de stad zelf. Het idee is, dat de bewoners wel een mening over het college, de raad en de stad hebben, maar het soms moeilijk vinden om die mening daar te krijgen. Wat daar bij kan helpen is zorgen voor een actievere kennismaking tussen college, raad, het stadhuis als het huis van de stad en de inwoners en de dingen die spelen in Purmerend.

7 Ter advisering: Duurzaamheidsagenda

De raad heeft besloten dit onderwerp van de agenda te halen op 31 januari 2019 en eerst in een commissievergadering te bespreken, zodat meer tijd is om alle ingediende moties en amendementen voor te bereiden. De agendacommissie heeft besloten het onderwerp te agenderen voor de commissie AZ van 14 februari, omdat de agenda van de commissie SOB op 7 februari al (te) vol is.

De Duurzaamheidsagenda 2019-2022 bevat ambities van het college op het terrein van duurzaamheid, vertaald naar activiteiten in de periode in de periode 2019-2022. Tevens bevat het de voorgenomen ambtelijke en financiële inzet die voor de uitvoering van de agenda noodzakelijk is. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de duurzaamheidsagenda 2019-2020 en voor de jaren 2020-2022 jaarlijks bij het vaststellen van de kadernota, resp. de begroting aan de hand van de beschikbare middelen te bezien of bijstelling van de duurzaamheidsagenda wenselijk is.
De raad wordt tevens gevraagd de bijdrage voor energiecoaches voor 2019 te dekken uit de reserve Woonvisie en een budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van duurzaamheidsleningen.

8 Sluiting