Commissie Algemene Zaken 10 april 2019

woensdag, 10 april, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend                 

29 maart 2019,

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

1 Opening en mededelingen van de voorzitter
2 Vaststelling van de agenda
3 Afsprakenlijst commissie AZ 21 maart 2019, inclusief lijst van toezeggingen
5 Rondvraag
6 Ter advisering: Ontwikkeling kom A7

Naar aanleiding van het coalitieakkoord is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve locaties voor het Van der Valk hotel in de kom A7. Op basis van dit onderzoek concludeert het college nu dat de oorspronkelijk afgesproken locatie de voorkeur verdient. Daarmee zal circa 2,3 hectare van het in totaal 17 hectare grote gebied in de kom A7 uitgegeven worden. De overige ruim 14 hectare wil het college conform het coalitieakkoord inrichten als natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. Daarmee wordt een groot deel van het groen in de kom A7 behouden en kan dit gebruikt worden door zowel bezoekers van het hotel als inwoners van Purmerend en buurgemeenten. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het inrichten van de kom A7, exclusief de locatie van het hotel, als natuurrecreatie- en wandelbos met een educatief karakter. Als de raad hier mee in stemt dan stelt het college voor om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor inrichting, eigendom en beheer van dit bos.

7 Ter advisering: Tweede wijziging Legesverordening 2019

Op 16 februari 2019 is de Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten in werking getreden. De Uitvoeringswet wijzigt de Wet rechten burgerlijke stand. Er wordt aan artikel 2, eerste lid, een onderdeel f toegevoegd over meertalige formulieren als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Europese verordening. Door de invoering van de meertalige model formulieren is een wijziging noodzakelijk. Voorgesteld wordt de Verordening "Tweede wijziging Legesverordening Purmerend 2019" vast te stellen. De hoogte van de tarieven wordt door het Rijk bepaald.

8 Sluiting