Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Undefined

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

donderdag, 7 februari, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.
 

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

donderdag, 17 januari, 2019 - 20:00 tot 23:00

Aan de gemeenteraad van Purmerend.

21 december 2018,

Namens de voorzitter wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Informatiebijeenkomst grondexploitaties

Een informatieve bijeenkomst over de methodiek van grondexploitaties: het doel, de inhoud en de functie. Hoe is een grondexploitatie opgebouwd en hoe kan deze worden geoptimaliseerd.

 

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Timo Roeleveld
Betreft:
Onderwerp:
realisatie volwaardige VVV met museumwinkel in Purmerend
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 8
Datum vraag: donderdag, 6 september, 2018 - 09:53
Datum antwoord(en)*: maandag, 17 september, 2018 - 11:56
Portefeuillehouder*: Timo Roeleveld
* in te vullen door organisatie

In het raadsvoorstel staat genoemd dat het college op 12 juni 2018 heeft besloten om een intentieovereenkomst en huurovereenkomst van de begane grond van Peperstraat 35 aan te gaan. De VVD is benieuwd naar de voorwaarden van de overeenkomst en welke financiële afspraken precies gemaakt zijn tussen college en de eigenaar/verhuurder van Peperstraat 35.


Graag ontvangen wij een kopie van de intentie-overeenkomst voor de huur van de begane grond van Peperstraat 35.

Zie bijlage

Wat zijn de financiële gevolgen als uit de intentie-overeenkomst geen huur of koop van locatie Peperstraat 35 volgt?

De gemeente heeft met de eigenaar een intentieovereenkomst afgesloten. Met de ondertekening van deze verklaring door de gemeente heeft de gemeente aangegeven dat ze een optie op de winkelruimte wil voor een bepaalde periode (4 maanden, voor een prijs van € 1.500,- per maand). Op het moment dat de termijn van de intentieverklaring van de gemeente verloopt en de gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om het pand te huren, dan zitten er geen verdere financiële consequenties aan vast.

De gemaakte kosten voor de tijdelijke situatie zijn dan de financiële gevolgen. Hierbij gaat het om:

  • De betaalde prijs voor de optie op het pand (€ 6.000,-)
  • En enkele gemaakte kosten door het Purmerends Museum (aanschaf meubilair, schoonmaak, internet etc.). Hierbij is door het museum op de kosten gelet en is meubilair bijvoorbeeld ook via Marktplaats in bezit gekomen. 

Grote investeringen en verdere ontwikkeling van het pand staan pas gepland voor na een akkoord van de raad op zowel de incidentele als structurele kosten. Een overzicht van deze kosten is in het raadsvoorstel opgenomen.

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Bart van Elden
Betreft:
Onderwerp:
monitor sociale woningvoorraad
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: donderdag, 6 september, 2018 - 07:45
Datum antwoord(en)*: donderdag, 20 september, 2018 - 18:03
Portefeuillehouder*: Bart
* in te vullen door organisatie

De VVD heeft vragen over de bijlage van de monitor sociale huurwoningen. De samenstelling van de huurwoningvoorraad wordt per kolom beschreven per woningcorporatie. In de rechter kolom zijn de totalen voor 2016 en 2017 opgegeven. Bij narekenen van de totale huurwoningvoorraad wijkt de som van de sociale huurwoningen (tabel 1) met de geliberaliseerde huurwoningen af van de opgegeven totale aantal in tabel 2. Het is de VVD daardoor niet duidelijk hoe groot de huurwoningvoorraad is.
 


Wat is het totale aantal sociale huurwoningen in Purmerend per 31 december 2017?

Het totale aantal sociale huurwoningen in Purmerend ultimo december 2017 is 12.008 woningen (zelfstandig en onzelfstandig).

Wat is het totale aantal huurwoningen in Purmerend per 31 december 2017 (sociaal+geliberaliseerd)

Het totaal aantal huurwoningen (sociaal plus geliberaliseerd) is ultimo 2017 12.459 woningen.

Hoe kunnen de verschillen tussen deze categorieën in de tabellen ontstaan?

Er is een verschil in de optelsom van de sociale huurwoningen uit tabel 1 met de woningen met een huur boven de liberalisatiegrens uit tabel 2. Dat wordt verklaard doordat in tabel 1 ook de sociale huurwoningen zijn opgenomen die niet zijn geliberaliseerd, maar wel een huurprijs hebben die boven de liberalisatiegrens ligt. 

Het komt namelijk voor dat een sociale huurwoning bij aanvang van een nieuw huurcontract een huurprijs had die onder de toenmalige liberalisatiegrens lag. Als de woning een dermate hoog puntenaantal heeft dat de maximaal redelijke huur ervan boven de liberalisatiegrens ligt, kan het gebeuren dat - als iemand er maar lang genoeg blijft wonen - de huur op enig moment uitstijgt boven de liberalisatiegrens. Toch is de woning dan nog steeds een sociale huurwoning, ondanks dat de huur inmiddels hoger ligt dan de liberalisatiegrens.

 

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Nicole Ploeger
Betreft:
Onderwerp:
Eerste tussenrapportage begrotingsbijstelling 2018
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 10. Ter advisering: tussenrapportage 2018/1
Datum vraag: woensdag, 5 september, 2018 - 17:21
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 18 september, 2018 - 09:05
Portefeuillehouder*: Nicole Ploeger
* in te vullen door organisatie

Naar aanleiding van het raadsvoorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting  2018 (hierna: Turap), heeft de VVD de volgende vragen met betrekking tot de programma's 7 (ruimtelijke ordening, de vragen 1 en 2) en 9 (economie, vraag 3). 


Bij de Turap wordt de raad voorgelegd om de nog te maken kosten voor het bouwrijp maken van de gronden aan de Vurige Staart beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve gronden.

Tot dit voorbereidingskrediet van €141.000 is reeds eerder besloten (de locatie Verzetslaan voor de tijdelijke woningen). Nu wordt dit budget geformaliseerd in de begroting om uitvoering te geven aan het besluit.

Eerder is ambtelijk aangegeven dat de woningbouwcorporatie financieel verantwoordelijk is voor het bouwrijp maken van de gronden. Wat is er precies met de woningbouwcorporatie afgesproken met betrekking tot het bouwrijp maken van de gronden op de onderhavige locatie?

De gesprekken met de corporatie lopen nog. Wij verwachten u op korte termijn te informeren.

Indien er reeds een overeenkomst is afgesloten met de woningbouwcorporatie: kunt u een kopie van de overeenkomst sturen?

Zie vorig antwoord.

 

- inzake de Omgevingswet

In de Turap wordt aangegeven dat er als gevolg van een nieuwe inschatting van de te maken uitvoeringskosten van de Omgevingswet het budget met € 123.000,- kan worden verlaagd. Kunt u de gegevens toesturen van de nieuwe inschatting van die kosten?

In de bijlage is de geactualiseerde raming van de kosten voor de jaren 2018 tot en met 2020 opgenomen. De actualisering houdt een temporisering van de uitgaven in. De oorzaak van de actualisering is gelegen in het feit dat een aantal elementen uit de omgevingswet niet meer in 2019 gereed moesten zijn, maar (pas) in 2021. De uitgaven moeten we dus nog steeds doen, maar dan op een later moment.

- hogere kosten duurzaamheidsinitiatieven

In de Turap is € 1.367.000,- nadelig opgenomen voor hogere kosten duurzaamheidsinitiatieven. Eerder is medegedeeld dat er een aanvraag loopt voor een subsidieaanvraag bij het Rijk ter ondersteuning van de pilot Gasloos Purmerend'. Wat is de laatste stand van zaken van die subsidieaanvraag?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft van 75 gemeenten een plan ontvangen voor deelname aan het programma Aardgasvrije Wijken.

Met het programma wil het ministerie met zogeheten proeftuinen de kennis stimuleren over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken. Gemeenten konden daartoe tot 1 juli voor een wijk een plan indienen.

Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 20 wijken. Een toetsingscommissie beoordeelt de plannen en brengt daarover advies uit aan minister Ollongren. Zij  beslist uiterlijk 1 oktober welke wijken geselecteerd worden. Daarnaast wordt er voor alle gemeenten die zich daarvoor aanmelden een kennis- en leerprogramma opgezet onder regie van de VNG.

Purmerend heeft op 28 juni een aanvraag hiervoor ingediend bij het ministerie.

Export pdf
Fractie: Gemeentebelangen Purmerend
Opsteller: Bram Buskoop
Betreft:
Onderwerp:
Bewoners nieuwbouwhuizen
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: woensdag, 5 september, 2018 - 12:48
Datum antwoord(en)*: woensdag, 3 oktober, 2018 - 18:17
Portefeuillehouder*: Bram Buskoop
* in te vullen door organisatie

SP Purmerend ziet graag dat (nieuwe) woningen in Purmerend vooral naar onze eigen inwoners gaan, om de doorstroming in onze lokale woningmarkt te bevorderen. Steeds vaker merken we dat woningen echter naar mensen van buiten de stad gaan. Dit duidt erop dat het bouwen van (middel)dure koopwoningen om doorstroom te bevorderen niet zo goed helpt als het college denkt.


Kan het college aangeven welke percentages er bij de huidige nieuwbouwprojecten woningen naar mensen van buiten Purmerend gaan? Zo nee, is dit niet een heel belangrijk gegeven om te weten of het bouwen van (middel)dure koopwoningen helpt tegen lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen?

Voor wat betreft de percentages woningen in de huidige nieuwbouwprojecten die naar mensen van buiten Purmerend gaan: dit wordt momenteel uitgezocht voor de nieuwbouw die de laatste jaren is gerealiseerd aan de hand van de beschikbare data. Dit neemt echter tijd in beslag; over drie weken zal ik u daarover nader informeren.

Voor wat betreft het belang van deze informatie bij het verkorten van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen: uit informatie van lokale makelaars blijkt dat heden gemiddeld ongeveer 70% van de nieuwe koopwoningen verkocht wordt aan Purmerendse huishoudens. Ook onderzoeken wij welke mogelijkheden we hebben om bij de toewijzing van (particuliere) huur- en koopwoningen voorrang te geven aan mensen die in Purmerend een (sociale huur)woning achterlaten. Wij gaan daarvoor in gesprek met cofporaties, ontwikkelaars en beleggers, zodat wij die 70% nog verder kunnen uitbouwen.

Export pdf
Fractie: Gemeentebelangen Purmerend
Opsteller: Bram Buskoop
Betreft:
Onderwerp:
Kosten Leeghwaterbad
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: dinsdag, 4 september, 2018 - 21:25
Datum antwoord(en)*: maandag, 17 september, 2018 - 15:35
Portefeuillehouder*: Bram Buskoop
* in te vullen door organisatie

SP Purmerend blijft zich verbazen over wat er aan de hand is met het Leeghwaterbad. Er wordt maar liefst 5,2 miljoen euro uitgegeven om problemen op te lossen en daarnaast moet er nog een ton worden uitgegeven vanwege de Arbo. SP Purmerend ziet daarom graag antwoord op de volgende vragen.


Hoeveel heeft de gemeente betaald voor de bouw van het Leeghwaterbad? Wat waren de totale bouwkosten?

De oorspronkelijke investering bedroeg ca. 16 miljoen euro.

Welke kosten zijn er door de gemeente sinds de opening in 2005 gemaakt om het Leeghwaterbad te onderhouden, daarbij ook meegerekend het onderhoud dat gepland staat in de komende tijd?

De uitgaven aan groot onderhoud (incl. vervangingsinvesteringen) vanaf de opening tot en met 2017 bedroegen tezamen ca. 2 miljoen euro.

De renovatie aan de gevels en dag die nu wordt uitgevoerd kost 5,4 miljoen euro.

De uitgaven voor de komende jaren zijn nog niet bekend, omdat er een nieuw meerjaren onderhoudprogramma zal worden opgesteld als de renovatie is afgerond.

 

Volgens de Tussenrapportage begrotingsbijstelling 2018 (TuRap) moet er 100.000 euro worden uitgegeven vanwege Arbo-aanpassingen. Om welke aanpassingen gaat dit?

 

Dit betreft onder andere het vergroten van de personeelsruimte, de realisatie van een overlegruimte nabij de ingang op de begane grond en het anders indelen van de kantoorruimte op de eerste verdieping. Ook worden de kantoren op de begane grond enigszins aangepast en wordt er een toiletgroep voor het personeel gerealiseerd. Zie bijgaande memo die uw raad eerder ontving.

Export pdf
Fractie: CDA
Opsteller: Fred Koot
Betreft:
Onderwerp:
Realisatie volwaardige VVV met museumwinkel in Purmerend
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 8
Datum vraag: dinsdag, 4 september, 2018 - 18:40
Datum antwoord(en)*: vrijdag, 21 september, 2018 - 12:11
Portefeuillehouder*: Fred Koot
* in te vullen door organisatie

In verband met het realisreren van een volwaardige VVV met Museumwinkel wordt het pand aan de Peperstraat 35 aangehuurd. 


Het pand staat al sinds 2016 te huur voor 1500, de gemeente gaat nu 2000 betalen. Kunt u het verschil toelichten?

 

De gemeente is een intentieverklaring aangegaan met de eigenaar. In deze intentieverklaring is opgenomen dat er een maandelijks bedrag van € 1.500,- aan huur wordt betaald. Indien een vast huurcontract wordt aangegaan dan zullen de servicekosten bij de vaste huurprijs opgeteld worden.  Deze servicekosten bestaan onder andere uit de kosten van de vaste inventaris.

Het huurbedrag is inclusief servicekosten. Wat zit er allemaal in deze kosten?

Onder de servicekosten vallen zaken van de vaste inventaris. Hierbij is voor Peperstraat 35 te denken aan:

 

  1.  Inbraakbeveiliging

  2. Noodverlichting

  3. Winkelinrichting: kasten, balie, toonbank enz.

  4. Brandblusser

  5. Stellingen vurenhout

  6. Legplanken tussen staanders

Export pdf
Fractie: CDA
Opsteller: Fred Koot
Betreft:
Onderwerp:
Monitor sociale woningvoorraad
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 4. H
Datum vraag: dinsdag, 4 september, 2018 - 17:49
Datum antwoord(en)*: donderdag, 20 september, 2018 - 17:56
Portefeuillehouder*: Fred Koot
* in te vullen door organisatie

Uit de stukken met betrekking tot monitor sociale woningvoorraad blijkt dat ruim 30% van de socialewoningen vergeven worden aan personen met een urgentie.


Is het juist dat een aanzienlijk deel van de sociale huurwoning voorraad op basis van urgentie worden vergeven aan sociaal-medische urgenten en uitstroming zorg en dat dit aandeel stijgende is.

In 2016 maakten de verhuringen aan sociaal-medisch urgenten 21% uit van het aantal verhuringen aan urgenten (7% van het totaal aantal nieuwe verhuringen). In 2017 was dit 25% (9%). Voor wat betreft de verhuringen aan uitstromers uit zorg met een urgentie was dat resp. 23% (3% van het totaal aantal verhuringen) en 32% (4%). Voor beide geldt dat deze aandelen in het totaal aantal verhuringen aan urgenten 2017 ten opzichte van 2016 inderdaad zijn gestegen.

Loopt Purmerend hiermee uit de pas ten opzichte van vergelijkbare gemeente in de omgeving, zo ja wat is de oorzaak hiervan?

Nee, Purmerend loopt hiermee voor zover wij weten niet uit de pas. Exacte cijfers hierover zijn heden niet voorhanden, maar wanneer die wel gewenst zijn horen wij dit graag.

Wordt met deze groep voldoende rekening gehouden met de nieuw te realiseren woningen?

Ja. We willen bouwen voor iedereen, maar met de nadruk op die segmenten waarop de druk momenteel het hoogste is. Sociale huurwoningen – waarop deze urgenten zijn aangewezen – vallen daar uiteraard onder. Daarnaast willen we ook graag meer kleinschalige woonvormen realiseren. Deze zijn ook bedoeld voor uitstromers uit de zorg, waardoor deze een kleiner beroep zullen doen op het ‘gewone’ vrijkomend aanbod van corporaties.

Pagina's

Abonneren op RSS - Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer