Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Undefined
Export pdf
Fractie: Stadspartij
Opsteller: Coen Lageveen
Betreft:
Onderwerp:
Vaststelling bestemmingsplan “Wheermolen-West, 4e fase 2018”
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 9
Datum vraag: dinsdag, 13 november, 2018 - 22:52
Datum antwoord(en)*: woensdag, 21 november, 2018 - 14:16
Portefeuillehouder*: Coen
* in te vullen door organisatie

De raad wordt voorgesteld het Bestemmingsplan ‘Wheermolen-West, 4e fase 2018’ vast te stellen. Dit plan is gericht op de realisatie van 12 grondgebonden eengezinswoningen en een appartementengebouw met 29 appartementen in de Spoorzone van Wheermolen-West.


De bewoners van het naastgelegen appartementengebouw ‘Mira’ zijn nooit uitgenodigd voor een informatieavond. Ook hebben zij een gesprek aangevraagd met de ontwikkelaar. Dit gesprek is geweigerd. Waarom heeft de ontwikkelaar het gesprek geweigerd met de direct omwonenden? Waarom zijn zij pas in een (te?) laat stadium geïnformeerd over de bouwplannen?

In uw vraag geeft u aan dat de bewoners van het naastgelegen appartementengebouw ‘Mira’ nooit zijn uitgenodigd voor een informatieavond. Dit is niet correct. Zoals bewoners zelf hebben aangegeven in hun zienswijze zijn zij per brief d.d. 3 mei 2018 (kenmerk 1434321) uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over deze ontwikkeling op 15 mei 2018.

 

U schrijft dat de bewoners van appartementengebouw ‘Mira’ een gesprek hebben aangevraagd met de ontwikkelaar, wat is geweigerd. De bewoners hebben in een gesprek op 13 juni 2018 met de gemeente aangegeven een gesprek te willen voeren met de ontwikkelaar om aanpassingen aan het plan te bespreken. In dit gesprek is aangegeven dat de gemeente van oordeel is dat het nu voorliggende plan stedenbouwkundig aanvaardbaar en ruimtelijk inpasbaar is. Tevens is een wijziging van het plan niet zondermeer mogelijk binnen de (privaatrechtelijke) overeenkomst met de ontwikkelaar. Daarom heeft destijds geen gesprek tussen de ontwikkelaar en de betreffende bewoners plaatsgevonden.

 

De bewoners van het appartementengebouw ‘Mira’ zijn geïnformeerd over de bouwplannen door hen per brief uit te nodigen voor bovengenoemde informatiebijeenkomst op 15 mei 2018. Deze is gehouden voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure (art. 3.8 Wro en afd. 3.4 Awb).

Bewoners van Mira en Saturnusstraat hebben een alternatief plan ingediend, waarbij de eengezinswoningen komen te vervallen maar het totaal aantal te realiseren woningen gelijk blijft door het appartementengebouw te vergroten. Waarom is dit voorstel afgewezen? In de nota van beantwoording zienswijze staat: “ Zo zal het alternatieve voorstel niet hetzelfde aantal woningen kunnen bevatten als nu in het plan is opgenomen.” De bewoners beweren dus het tegendeel. Hoe verklaart u dat?

Het college heeft haar reactie, zoals verwoord in de nota van beantwoording zienswijzen, gebaseerd op het voorstel van de bewoners voor een alternatieve invulling zoals beschreven in hun zienswijze. In dit voorstel is niet gesproken over het vergroten van het appartementengebouw waardoor het totaal aantal te realiseren woningen gelijk zou blijven. In de zienswijze is een alternatieve invulling voorgesteld dat bestaat uit een flatgebouw van beperkte omvang (een parkeerlaag + 3 woonlagen, dus één lager dan Mira). In het voorgestelde bouwplan van de ontwikkelaar zitten echter 6 woonlagen met een terugliggende zevende woonlaag. Op de bijgevoegde afbeelding is te zien dat het bouwvlak van het alternatieve gebouw kleiner is dan het bouwvlak van het voorliggende bouwplan zoals opgenomen op de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Wheermolen-West, 4e fase 2018’. Tevens komen alle 12 eengezinswoningen te vervallen.

In de nota van beantwoording zienswijzen staat voorts:” Echter, worden met het alternatieve voorstel niet de gemeentelijke doelstellingen en belangen behaald.” Waarin schuilt het verschil tussen het alternatieve plan en deze doelstellingen en belangen?

Zoals hiervoor beantwoord, wordt met het voorstel voor een alternatieve invulling niet eenzelfde bouwmassa (oppervlakte x hoogte) mogelijk gemaakt als in het voorliggende bestemmingsplan. Tevens sluit het alternatief, dat uitgaat van appartementen, niet aan bij het realiseren van een grote(re) diversiteit aan woningtypen en prijsklassen in dit gebied.

Volgens het huidige bestemmingsplan zijn maximaal 12 bouwlagen toegestaan, met een maximale goothoogte van 33 meter. Wat is het gevolg als de voorgestelde wijziging afgewezen wordt. Mag de ontwikkelaar dan een gebouw van 12 bouwlagen bouwen zonder wijziging? 

Wanneer het bestemmingsplan ‘Wheermolen-West, 4e fase 2018’ niet vastgesteld wordt, dan staat het geldende bestemmingsplan ‘Wheermolen 1980’ binnen het bouwvlak van de bestemming M12 inderdaad een gebouw van maximaal 12 bouwlagen met een maximale goothoogte van 33 meter toe. Ingeval de ontwikkelaar een aanvraag omgevingsvergunning indient voor het bouwen van een gebouw, of een gedeelte daarvan, passend binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan, kan de aanvraag om omgevingsvergunning wat betreft dit onderdeel niet worden geweigerd.

Op basis van privaatrechtelijke gronden is dit echter niet zondermeer mogelijk.    

Vertrouwelijke stukken behorend bij SOB agendapunt 12

De vertrouwelijke stukken zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

Vertrouwelijke stukken behorend bij SOB agendapunt 3

De vertrouwelijke stukken zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

Export pdf
Fractie: Gemeentebelangen Purmerend
Opsteller: Bram Buskoop
Betreft:
Onderwerp:
Daklozenopvang
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: maandag, 5 november, 2018 - 23:53
Datum antwoord(en)*: maandag, 10 december, 2018 - 10:39
Portefeuillehouder*: Bram Buskoop
* in te vullen door organisatie

SP Purmerend heeft een aantal vragen over de daklozenopvang.


In december 2017 werd bekend dat de locaties Vijverstraat 35 en Dobbestraat 32 toegevoegd worden aan de maatschappelijke opvang. Zijn deze panden geheel in orde/gerenoveerd of schort er nog het nodige aan?

Deze panden zijn geheel in orde en worden inmiddels bewoond.

Kan er een specificatie worden gegeven van de Jaarrekening over de uitgaven van Club Welzijn en het AOP op gebied van opvangplekken van daklozen/thuislozen/spoedzoekers?

  • Specificatie van middelen voor het AOP is de totale subsidie die de organisatie ontvangt om opvang en begeleiding te bieden aan mensen die dak- en thuisloos zijn. Zij bieden begeleiding en ondersteuning bij de problemen die mensen ervaren; het zij op praktisch gebied, op psychosociaal gebied of bijvoorbeeld waar het gaat over participatie (werk/onderwijs).

  • Specificatie van middelen is voor Clup Welzijn niet echt te geven. Clup is actief in alle wijken van Purmerend op het gebied van welzijn, preventie, sociaal juridische dienstverlening en maatschappelijk werk.  Een deel van het werk bestaat uit het voorkomen dat mensen dak- of thuisloos raken door hen tijdelijk een plek te bieden. Dit gaat gepaard met ondersteuning bij o.a. oplossen van problemen en het vinden van een (vaste) woon- en/of verblijfplek.

  • De panden die door Clup worden ingezet zijn tijdelijke oplossingen. Het gaat vooral over panden in beheer van de gemeente.

Hoe lang is de wachttijd voor de opvang momenteel? Is deze de afgelopen tijd gestegen of gedaald?

De wachtlijst is wat ingekort met de komst van de Zeevang-, Vijver- en Dobbestraat. Veel mensen wachten op een plek in de maatschappelijke opvang. Gemiddeld genomen gaat het over zo’n vijftig mensen op jaarbasis die tussen de 3 en 12 maanden, afhankelijk van hun situatie, wachten op toegang tot het AOP. Het gaat overigens vooral over mensen die thuisloos zijn.

Uit de jaarlijkse inventarisatie van de GGD blijkt dat het aantal dak- en thuislozen in onze regio daalt. Vorig jaar betrof het 17 daklozen en 111 thuislozen.

Hoeveel leegstaande kantoren/bedrijfspanden in Purmerend zouden kunnen fungeren als opvang? Wat zouden de kosten zijn om ze woongeschikt te maken?

Op dit moment zijn we bezig met een locatieonderzoek voor een nieuwe nachtopvang en voorziening voor mensen met een (chronische) verslaving. Een van de onderdelen van het onderzoek is uitzoeken wat de kosten zijn om ze geschikt te maken.

Overigens zal het realiseren van (tijdelijke) woningen ook bijdragen aan het verkleinen van de wachtlijst van mensen die wachten op een plek in de maatschappelijke opvang.

Welke locaties zijn er momenteel allemaal voor de (gemeentelijke) opvang van dak- en thuislozen in Purmerend?

Het AOP heeft verschillende studio’s en flats in beheer die worden bewoond, waaronder de Vijver- en Dobbestraat.

Welke toelatingseisen zijn er voor dak- en thuislozen en wat is de maximale opvangduur?

Persoonlijke aanpak en maatwerk zijn leidende begrippen bij de toegang tot de maatschappelijke opvang. Elk verhaal is uniek en niemand raakt 'zomaar' dak- of thuisloos: daar liggen vaak problemen op meerdere leefgebieden (financien, relaties, werk, enzovoort) aan ten grondslag. Bij iedere aanmelding wordt een persoonlijk gesprek gevoerd en wordt toelating besproken.

Het AOP hanteerde altijd een maximale duur van acht maanden. We zijn met het AOP in gesprek om de opvangduur te laten samenvallen met het perspectief: kan iemand met urgentie doorstromen naar een sociale huurwoning, is er zicht op alternatieve huisvesting, enzovoort. Gelet op de druk op de woningmarkt is het aantal maanden dat iemand tegenwoordig bij het AOP verblijft langer dan een x aantal jaren geleden.

Werkbezoek: Rondleiding Natuurzone Baanstee

De natuurzone is ontstaan doordat er voor kerkuilen, steenuilen, rugstreeppadden en bittervoorns gecompenseerd moest worden vanwege de aanleg van de Baanstee Noord. De gemeente heeft het niet bij compenseren gelaten, maar is verder gegaan om het gebied ook voor andere soorten aantrekkelijk te maken. Wat te denken van een oeverzwaluwwand met vleermuiskelder.

Export pdf
Fractie: D66
Opsteller: Dirk Groot
Betreft:
Onderwerp:
Bestemming plastic afval
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: maandag, 29 oktober, 2018 - 10:19
Datum antwoord(en)*: donderdag, 15 november, 2018 - 16:27
Portefeuillehouder*: Dirk Groot
* in te vullen door organisatie

Op 25 januari 2018 stelde D66 Purmerend vragen over de bestemming van ons plastic afval. In de beantwoording van de vragen werd gezegd dat het “mogelijk een juiste aanname is” dat het ingezamelde plastic wordt gebruikt voor het maken van synthetische kleding zoals fleece. Ook werd geantwoord dat het college er van op de hoogte is dat synthetische kleding zorgt voor uitstoot van plastic microvezels tijden het wassen en dat deze niet volledig door filters en zuiveringsinstallaties uit het water kunnen worden gehaald. Inmiddels is ook bekend dat alleen al het dagelijks gebruik van synthetische kleding door slijtage zorgt voor verspreiding van microplastics in de lucht en in het water.Indien er inderdaad synthetische kleding wordt gemaakt van ons apart ingezamelde plastic, dan dragen mensen die hun plastic apart houden derhalve ongewild en onbewust mee aan versnelde plastic vervuiling van het milieu en daardoor ook van de voedselketen. Navraag van D66 Purmerend bij HVC leverde als antwoord op dat er geen fleece en/of andere synthetische kleding van het ingezamelde plastic wordt gemaakt, maar dat er geen uitputtende lijst kan worden opgeleverd van de producten die van het plastic worden gemaakt.In de recent verschenen publicatie van HVC “Afval op weg naar nieuw plastic” (https://www.hvcgroep.nl/sites/default/files/tweedelevenplastics.pdf) wordt echter op pagina 11 gesproken over het recyclen van PET-flessen tot fleece-kleding.We weten nu dus niet wat er precies met ons plastic gebeurt en of er alleen “goede” producten van worden gemaakt of dat er wellicht ook producten van worden gemaakt die op korte of lange termijn schadelijk zijn voor het milieu en daardoor voor mensen en dieren.D66 vindt recyclen van plastic erg belangrijk, maar wil vooral ook dat dit verantwoord en verstandig gebeurt.Daarom hebben we de volgende vragen m.b.t. dit onderwerp 


Kunt u bij HVC navragen of er een uitputtende lijst beschikbaar is van de producten die worden gemaakt met het plastic dat apart wordt ingezameld?

  • Indien deze niet beschikbaar is, is er dan wel een indicatie aan te geven per wanneer deze wel beschikbaar is?

 

Wij hebben navraag gedaan bij HVC, een dergelijke lijst is niet beschikbaar. Gezien de snelle ontwikkeling op het gebied van de recycling van plastics is een uitputtende lijst niet op te stellen. Die zou binnen zeer korte tijd alweer achterhaald zijn. Zie ook het antwoord op vraag 2 over de reikwijdte van de invloed van HVC.  

Kunt u bij HVC navragen of er uitsluitsel kan worden geven of er wel of niet fleece en/of andere synthetische kleding wordt gemaakt van het plastic dat apart wordt ingezameld en kunt u met een eensluidend antwoord komen?

Wij hebben met HVC gesproken, HVC streeft naar een 100% recycling, op duurzame wijze, van het ingezamelde plastic. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat HVC één van de stations is in de keten van de plastic inzameling en verwerking. Wij zamelen in Purmerend het plastic in, dit gaat naar HVC als verwerker. Zij zorgen ervoor dat het plastic gesorteerd wordt. Deze sorteerslag ligt niet bij HVC maar bij een andere partij, in het geval van Purmerend is dat SUEZ. De gesorteerde plasticsoorten worden verkocht aan verwerkers die de betreffende plasticstromen verwerken tot granulaat. Het zijn deze granulaatkorrels die door de producenten van diverse producten ingekocht worden om verwerkt te worden in de diverse producten.

De invloed van HVC reikt ver, maar niet tot aan de keuze van de afzetmarkt.

Daarbij komt dat het de synthetische vezels zijn die de microplastics veroorzaken, en deze zijn terug te vinden in niet alleen fleece maar in 60% van al onze kleding. Inmiddels loopt er een onderzoek waar een groot aantal kleding producerende partijen om te komen tot een wijze van kledingproductie met toepassing van synthetische vezels zonder dat dit impact op het milieu heeft door de afgifte van microplastics.

 

Indien er inderdaad geen fleece en/of andere synthetische kleding van ons plastic wordt gemaakt, bent u dan bereid de teksten op de inzamelbakken voor plastic (waarop staat dat er fleece van wordt gemaakt) aan te passen en hier juiste informatie op te verstrekken?

De teksten op de inzamelbakken zijn inmiddels meer dan 3 jaar oud, het toont aan dat deze informatie continue aan aanpassing onderhevig is. Het bij elke aanpassing wijzigen van de stickers op de containers zou een flinke kostenpost opleveren. Deze stickers zullen op termijn worden vervangen. In de dag en dagelijkse communicatie van ons en van HVC wordt het voorbeeld van fleecekleding niet langer gebruikt.

Is het mogelijk dat gemeente Purmerend via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HVC een voorstel ter stemming indient waardoor

  • HVC verplicht wordt om periodiek een uitputtende lijst op te leveren van de producten die worden gemaakt van en met het ingezamelde plastic?
  • Er bij afsluiten van nieuwe contracten van HVC met recyclers en verwerkers voorwaarden kunnen worden gesteld aan de soorten producten die er van en met het gerecyclede plastic gemaakt worden?

 

Het is mogelijk om een voorstel over dit onderwerp in te dienen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, het college zal zich hier eerst over moeten buigen.

Zo nee, zijn er andere manieren waarop gemeente Purmerend – zo mogelijk in samenwerking met andere aandeelhouders - hier invloed op uit kan oefenen?

Op landelijk niveau lopen inmiddels diverse initiatieven die zich richten op de vermindering van microplastics in ons leefmilieu. Zoals het genoemde initiatief van de kledingproducenten, maar ook de inzet van speciale filters op het drinkwater zoals PWN doet om te voorkomen dat de microplastics in ons drinkwater komen. Er gebeurt dus al veel op dit vlak.

Daarnaast heeft Purmerend zelf als onderdeel van de MRA regionaal gezien een platform waar deze vraagstukken ook opgepakt kunnen worden.

Export pdf
Fractie: Stadspartij
Opsteller: Coen Lageveen
Betreft:
Onderwerp:
Stadsverwarming
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: maandag, 8 oktober, 2018 - 21:39
Datum antwoord(en)*: donderdag, 11 oktober, 2018 - 17:42
Portefeuillehouder*: Coen
* in te vullen door organisatie

In de Purmer-Zuid is de Stadsverwarming Purmerend (SVP) met renovatiewerk bezig. Bij ruim 320 huishoudens zouden voor de winter de slechte leidingen van de stadsverwarming vervangen gaan worden. Echter, de renovatiewerkzaamheden zijn per direct gestopt. Daar de aannemer, die de werkzaamheden uitvoert, onvoldoende (gekwalificeerd) personeel heeft is besloten om te stoppen met de werkzaamheden.


Zijn deze renovatiewerkzaamheden onderdeel van de versnelde renovatiewerkzaamheden waarvan de Gemeenteraad op 2 juli j.l. een memo heeft gehad? Zo ja, gaat dit uitstel van de versnelde werkzaamheden niet voor extra storingen zorgen?

In juli heeft SVP een plan gepresenteerd over versnelde renovatiewerkzaamheden naar aanleiding van de toegenomen warmteonderbrekingen in de wijken Purmer Noord en Purmer Zuid en Gors Noord de afgelopen twee jaar. De aansluitleidingen zijn -vaak buiten de schuld van SVP om- aangetast door water (lekkende afleversets) en zodoende door corrosie aangetast. SVP heeft daarbij aangegeven haar verantwoordelijkheid te nemen door nu (proactief) grootschalig te renoveren. Deze wijk was de eerste van het plan dat van 2018-2024 zal lopen.

Deze eerste wijk met 329 woningen was daarbij naar voren gehaald om al dit jaar een start te maken. Als eerste zijn de meest kritische punten aangepakt. Het project was ongeveer haverwege. Daardoor zijn in ieder geval een aantal acute problemen voorkomen. Het is natuurlijk wel zo, dat het hele renovatieproject 7600 woningen betreft en 7 jaar duurt. Op de lange termijn (des te meer adressen we hebben aangepakt, des te minder onderbrekingen zullen volgen) zal het aantal warmteonderbrekingen drastisch verminderen. Daarmee bieden we weer een perspectief aan de bewoners in deze wijken. Op de korte termijn echter zal uitstel niet voor extra storingen zorgen, maar ze zullen wel degelijk plaats blijven vinden totdat het project is afgerond.

Hoe wordt de warmteleverantie aan de bewoners gegarandeerd de komende winter? Is er een calamiteitenplan?

Aanleiding van het renovatieproject is dat de leidingen onder de woning in veel gevallen slecht zijn als gevolg van lekkages uit de afleversets (veelal niet in eigendom van SVP). De laatste 2 jaar nam daardoor het aantal onderbrekingen toe als gevolg van noodzakelijk reparaties bij klanten. Daarmee heeft SVP -helaas- veel ervaring met het snel oplossen van dergelijke problemen om overlast hierdoor te beperken. Dit is opgenomen in onze procedures en calamiteitenaanpak. Met het project gaan we van deze reactieve houding van aanpakken van lekkages naar een proactieve houding waarin we door renovatie de mogelijk lekkage voor zijn. Daar gaan we na de winter in 2019 mee door.

Naast de kwaliteit van de leidingen is ook de productiecapaciteit van belang. Naar aanleiding van de laatste winter is een bestaande buffer gereviseerd om als extra productiecapaciteit te dienen in geval van piekvragen.

Bij de werkzaamheden in de Purmer-Zuid zijn diverse tuinen van bewoners leeggetrokken en deels uitgegraven en diverse parkeerplaatsen opengegraven. Wordt dit weer in de oude staat teruggebracht tot er weer begonnen wordt met de werkzaamheden of blijft in de huidige staat tot de werkzaamheden verder uitgevoerd gaan worden?

Het project zal na evaluatie en aanpassing van de aanpak in de zomer 2019 worden afgemaakt.

De tuinen en parkeerplaatsen zullen nu weer worden hersteld en teruggebracht in oude staat i.v.m. veiligheid en overlast. In de tuinen zal de uitgenomen beplanting weer worden teruggezet of eventueel nieuwe beplanting worden aangebracht. Dit laatste kan eventueel ook na de winter in verband met vervolgwerkzaamheden, maar altijd in overleg met de bewoner.

Voor de werkzaamheden, die nu stilgelegd zijn, zijn onnodige kosten gemaakt. Zijn deze kosten voor de aannemer of zijn deze kosten voor de SVP en dus indirect voor Purmerend?

Op dit moment is SVP bezig met de afronding van de huidige werkzaamheden. Daarnaast zal er intern en met de aannemers een grondige evaluatie worden uitgevoerd. Op basis hiervan zullen ook financiële afspraken worden gemaakt.

Onlangs werd bekend dat Purmerend een miljoenensubsidie krijgt van de regering om het project proeftuinwijk aardgasloos uit te voeren. Heeft het gebrek aan gekwalificeerd personeel  gevolgen voor dit project? Zo ja, welke maatregelen worden daar voor getroffen?

De opzet en uitvoering van het project in Purmer Zuid was gebaseerd op de succesvolle Slimnet aanpak, waarmee met dezelfde aannemer tussen 2011 en 2015 bijna 4.000 woningen zijn voorzien van kunststof leidingen. Toch zijn er in het huidige project in plannings en kwaliteits opzicht zaken niet goed gegaan. Dit zal grondig worden geëvalueerd -wat is er nu anders dan een 4-tal jaren terug?- en vertaald in een betere aanpak voor volgend jaar.

Deze lessen zullen ook van veel waarde zijn voor het aardgasvrij project. Het gaat daarbij om planning, opleiden van mensen, werkvoorbereiding etc. In een bepaald opzicht leidt wat er nu gebeurd is, tot een betere aanpak voor renovaties in de bestaande bebouwing. Alleen hadden we die lessen graag niet ten koste van onze klanten geleerd.

Export pdf
Fractie: PvdA
Opsteller: Paul Khoe
Betreft:
Onderwerp:
Input omwonenden Kermisterrein
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: Ter meningsvorming: Kermisterrein
Datum vraag: zondag, 7 oktober, 2018 - 10:19
Datum antwoord(en)*: maandag, 8 oktober, 2018 - 13:52
Portefeuillehouder*: Paul Khoe
* in te vullen door organisatie

In het stuk achtergronden kermis locatie zien we afspraken met ondernemers. Bewoners van het centrum worden niet genoemdAntwoord: In het verleden zijn er afspraken gemaakt met de horeca en ondernemers aan de Achterdijk over het plaatsen van attracties. Het college heeft de bevoegdheid om de locaties aan te wijzen en daarbinnen proberen we met zoveel mogelijk gebruikers (ondernemers en bewoners) rekening te houden. Zo staan naar de horeca gericht zoveel als mogelijk is open zaken en op de Achterdijk houden we daar waar mogelijk de entrees van de zaken vrij van plaatsing van attracties en in de Kalversteeg plaatsen we alleen stille zaken en geen vermaak.


Is aan de omwonenden ook gevraagd naar hun mening en wensen over dit onderwerp?

 

 

Voor de aanpassing van de kermisverhuurvoorwaarden 2019 betreft het een aanpassing van het terrein. Het college van B&W is hier bevoegd voor. Het kermisterrein voor 2019 wordt alleen kleiner en niet anders dan voorheen. In 2017 zijn er enquetes uitgevoerd onder bezoekers op de kermis over de locatie. Er heeft nu geen specifiek onderzoek plaatsgevonden onder bewoners naar de kermis.

Zijn er klachten of tips binnen gekomen met betrekking tot de kermis van direct omwonende Purmerenders?

Tijdens de kermis van 2018 zijn er geen klachten binnengekomen bij VTH. Er heeft tijdens de kermis nog een bewonersavond plaatsgevonden en daar kwam naar voren dat men juist deze editie heeft ervaren dat het geluid zachter stond en dat de kermis eerder dicht was. Deze maatregelen willen we ook voor de aankomende jaren doorvoeren.

Het is toch niet zo dat de wijkmanager als de vertegenwoordiger van de bewoners gezien wordt?

De wijkmanager wordt gezien als een contact persoon voor iedereen binnen een wijk en is grotendeels op de hoogte van wat er speelt op bepaald gebied in een bepaalde wijk, door zijn contacten en zit ook in diverse overlegstructuren met ondernemers en bewoners. Daarnaast blijft altijd de mogelijkheid voor een ieder dat hij of zij een vraag of klacht kan in dienen bij VTH of het KCC.

Export pdf
Fractie: PvdA
Opsteller: Paul Khoe
Betreft:
Onderwerp:
Onderhoud en meldingen over de openbare ruimte
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: vrijdag, 5 oktober, 2018 - 14:20
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 23 oktober, 2018 - 11:45
Portefeuillehouder*: Paul Khoe
* in te vullen door organisatie

Onlangs (22 september)  is de PvdA fractie op bezoek geweest bij de omwonenden van de speelplaats op het Diligencehof. De speelplaats is mooi ingericht. De omwonenden hadden een kanttekening bij de struiken om de speelplaats heen, deze zijn te hoog om toezicht te kunnen houden op spelende kinderen. Verder werd opgemerkt dat het pad modderig is en dat er soms overlast is van honden (?) uitwerpselen. Een hek dat nodig was voor de aanleg van de trampolines stond los en mogelijk gevaarlijk voor kleine kinderen langs het speelplaats. De kabelbaan en een schommel hadden een klein mankement. Wij hebben daar melding van gedaan en nemen aan dat de gemelde problemen opgelost worden. Omwonenden verklaren dat ze over verschillende zaken contact hebben gehad met de gemeente. Uit de verklaringen leiden wij af dat de beleving is, dat er wel geluisterd wordt maar dat het niet altijd even duidelijk is welke beslissingen er genomen worden en welke acties er wel of niet verwacht mogen worden.Wij hebben de volgende vragen


Wordt er periodiek gecontroleerd of speelplaatsen technisch in orde zijn? Zo ja in welke frequentie?

De openbare ruimte wordt beheerd op beeldkwaliteitsniveau. Voor speeltoestellen is echter niet het beeldkwaliteitsniveau leidend maar de technische kwaliteit. Gezien de doelgroep die gebruikt maakt van speeltoestellen is het van groot belang dat speeltoestellen veilig en technisch in orde zijn. Daarom worden speeltoestellen minimaal vier keer per jaar gecontroleerd.

Wordt er periodiek met de omwonenden overlegd over de kwaliteit van de woonomgeving? Zo Ja, door wie en in welke frequentie?

De gemeente heeft geen periodiek (structureel) overleg met bewoners over de kwaliteit van de woonomgeving. Wel wordt er actief gecommuniceerd naar bewoners toe op het moment dat er iets in de buitenruimte gebeurt. In veel gevallen worden bewoners ook betrokken, bijvoorbeeld wanneer de openbare ruimte wordt heringericht. Op deze wijze dragen bewoners bij aan de kwaliteit van de woonomgeving. Daarnaast is de wijkmanager het aanspreekpunt voor bewoners.  

Hoe snel wordt er gereageerd op een melding via Whatsapp en/ of de gemeentelijke melding-site? Wordt er teruggemeld wat er met de melding is gedaan?

Op doordeweekse dagen is het streven om binnen een uur te reageren op berichten via Whatsapp. Meldingen die via Whatsapp of de gemeentelijke website binnenkomen hebben een afhandeltijd van 7 werkdagen. Er vindt geen terugkoppeling plaats wanneer de melding binnen die termijn wordt afgehandeld omdat in bijna nagenoeg alle gevallen de oplossing van de melding buiten zichtbaar is. De melder wordt wel geïnformeerd wanneer het niet lukt om de melding binnen 7 werkdagen af te handelen. Het geven van een terugkoppeling is op dit moment niet altijd mogelijk omdat het gebruikte meldingssysteem hierop niet is ingericht. De verwachting is dat er in 2019 een nieuwe applicatie wordt aangeschaft waarin het geven van een terugkoppeling technisch wordt ondersteund.

Pagina's

Abonneren op RSS - Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer