Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Undefined
Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Wim Wilschut
Betreft:
Onderwerp:
Duurzaamheidsagenda energiecoaches
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 7 Duurzaamheidsagenda
Datum vraag: maandag, 14 januari, 2019 - 15:09
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 15 januari, 2019 - 15:59
Portefeuillehouder*: Wim Wilschut
* in te vullen door organisatie

Wij vinden het van belang dat bewoners van Purmerend goed advies kunnen krijgen van een gediplomeerde energiecoach over isolatie en andere verduurzaming van hun woning. Deze energiecoach kan mogelijk ook iets zeggen over de beschikbare keuzes in het verwarmen van de woning. Ik begrijp dat de Purmerendse woningcorporaties vrijwilligers gaan zoeken die willen worden opgeleid tot energiecoach. 


Doen alle Purmerendse woningcorporaties mee in het werven van energiecoaches?

Alle woningcorporaties en huurdersverenigingen in Purmerend doen mee.

Welke eisen stellen de woningcorporaties aan de vrijwilligers die geselecteerd worden voor opleiding tot energiecoach?

Voldoende tijd en interesse. Bereidheid cursus te volgen en deze met goed gevolg af te ronden.

Om hoeveel vrijwilligers gaat het?

Het aantal ligt nog niet vast. Wij denken aan tenminste een vijftal personen. Vanuit de huurdersverenigingen hebben wij begrepen dat een aantal mensen al interesse heeft getoond.

Hoe wordt er zorg voor gedragen dat deze vrijwillige coaches ook regelmatig en langdurig beschikbaar zijn voor het geven van een advies?

Zoals hiervoor aangegeven is de insteek dat men voldoende tijd en interesse heeft. Het blijft op basis van vrijwilligheid.

Een huisbezoek door een energiecoach zal enige uren tijd vragen. Is er een vrijwilligersvergoeding hiervoor beschikbaar? Is er geld voor een onkostenvergoeding voor bijv. vervoer en materiaal? 

Het is vrijwilligerswerk. De materialen worden vergoed. Wij verwachten geen onvermijdbare kosten. Mocht dat wel het geval zijn wordt hiervoor een oplossing gezocht.

Maakt de energiecoach na een huisbezoek een schriftelijk rapport t.b.v. de bewoner? Zo ja, is dit rapport ook beschikbaar aan de woningcorporaties?

De energiecoach stelt voor de betreffende woning maatregelen voor en adviseert over mogelijkheden om duurzaam met het energieverbruik om te gaan. De adviezen hebben voor een belangrijk deel betrekking op het gebruik van de woning. De energiecoaches krijgen de beschikking over informatiemateriaal dat kan worden achtergelaten zodat de huurder e.e.a. nog eens kan nalezen. Voor een compleet bouwtechnisch rapport is geen aanleiding omdat dit een zaak is voor de verhuurder. 

Van de huurdersvereniging Interwhere hoorden wij dat alle bewoners van Purmerend, zowel huurders als kopers, een verzoek kunnen indienen voor bezoek van een energiecoach. Is dat correct? Of is mijn aanname dat bewoners een dergelijk advies kunnen aanvragen niet correct?

De energiecoaches richten zich op huurders. Als er in de praktijk ook een keer eigenaren aanwezig zijn is dat uiteraard geen bezwaar, maar gesprekken met eigenaren hebben over het algemeen een ander karakter.

Is een isolatie/energieadvies gratis voor de aanvrager?

Ja, een isolatie/energieadvies is gratis.

Welke instantie gaat de aanvragen coördineren?

Hierover vind op dit moment overleg plaats. Er worden offertes opgevraagd.

Wordt bij de bezochte bewoner na enige maanden gevraagd of hij/zij iets met het advies hebben gedaan? En brengt de coördinerende instantie hier ook jaarlijks verslag van uit?

Nee, maar een coach blijft wel beschikbaar mocht men aanvullende vragen hebben. Over de wijze waarop verslag wordt gedaan zijn nog geen afspraken gemaakt.

Heeft het Duurzaam Bouwloket een rol bij deze energieadviezen?

Het Duurzaam Bouwloket wordt als beschikbaar informatiepunt onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld als men bedrijven zoekt voor advisering en/of uitvoering of voor nadere informatie over subsidiemogelijkheden enz.

Kunt u uitleggen waarom de opleiding van de energiecoaches bij de woningcorporaties (Woonbond) ligt en niet bij andere organisaties zoals Gemeente Purmerend, Duurzaam Bouwloket, of bijvoorbeeld Clup Welzijn?

De energiecoaches richten zich met name op huurders. De woonbond heeft ervaring met het opleiden van energiecoaches. Gelet op de doelgroep huurders vinden wij dit een logische keuze.

Nb.  Er zijn meer initiatieven zoals bijvoorbeeld Opgewekt in Purmerend die bijeenkomsten organiseert over energiebesparingsmogelijkheden voor particuliere woningeigenaren.

De inzichten en kennis op het gebied van duurzaamheid en isolatie veranderen snel. Het ligt voor de hand dat de energiecoaches jaarlijks bijgeschoold moeten worden. Is hier budget voor uitgetrokken?

Energiecoaches  worden uitgenodigd voor een ‘Energiecoachcafé’, een nascholingsbijeenkomst waarin professionalisering, uitwisseling en contact leggen centraal staan.

Export pdf
Fractie: Gemeentebelangen Purmerend
Opsteller: Bram Buskoop
Betreft:
Onderwerp:
Duurzaamheidsagenda
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 7
Datum vraag: woensdag, 9 januari, 2019 - 14:33
Datum antwoord(en)*: donderdag, 10 januari, 2019 - 16:45
Portefeuillehouder*: Bram Buskoop
* in te vullen door organisatie

SP Purmerend ziet graag dat ons belastinggeld wordt uitgegeven aan nuttige zaken, zoals mensen met een laag inkomen helpen met het om hun energierekening omlaag te brengen. We kijken dan ook uit naar de discussie over de Duurzaamheidsagenda en hebben hier vooraf enkele technische vragen over.


Het college wil 20.000 euro bijdragen aan zogenaamde energiecoaches, die zullen 'een rol vervullen in de bewustwording en beïnvloeding van het stookgedrag en energieverbruik van de huurders van de woningcorporaties.' Het hiervoor gevraagde bedrag komt uit de Reserve Woonvisie. Wat is de reden dat de 20.000 euro uit dit woonpotje wordt gehaald, en niet uit een duurzaamheidspotje? Naast de twijfels die de SP heeft over het nut van deze coaches, lijkt het ons veel logischer dat dit uit een post voor duurzaamheid wordt gehaald. Geld voor woningbouw moet naar woninngbouw gaan.

De reden om dit uit de reserve Woonvisie te halen is, dat dit voortvloeit uit de prestatieafspraken die met de woningcorporaties zijn gemaakt indertijd. 

Het college trekt 230.000 euro uit voor de verduurzaming van particuliere woningen. Hierbij kunnen mensen tot 2.500 euro aanvragen voor de verduurzaming van hun woning (tot een maximum van 15% van het totaalbedrag). Welke voorwaarden zijn verbonden aan het verkrijgen van deze subsidie? Is er een inkomenstoets? Deze vragen hebben we ook voor de duurzaamheidslening.

 1. Ten aanzien van de voorwaarden verwijzen wij kortheidshalve naar de tekst van de gemeenteverordening die u als bijlage aantreft.

 2. Er is - zoals u zult lezen in de verordening - geen inkomenstoets. Duurzaamheidssubsidies dienen ter stimulering van het investeren door eigenaren in de verduurzaming van hun woning. De bijdrage is gemiddeld ongeveer 15% in de investeringskosten. Dit met een maximum van € 2.500 per woning.   Een inkomenstoets is gelet op de hoogte van de bijdrage een extra administratieve handeling die niet bijdraagt aan het stimuleringsdoel van de regeling.

  Nb. Corporaties zijn verplicht om de komende jaren woningwetwoningen tot het niveau van een Energielabel B te verbeteren. Veel eigenaren van woningen halen dat alleen met aanzienlijke eigen investeringen.

 3. Voor leningen vindt wel een inkomens toets plaats. Dit wordt gedaan door SVn. De toetsing van de aanvraag is tweeledig. De gemeente toetst het doel van de lening: Passen de duurzaamheidsvoorzieningen die worden voorgesteld in het gemeentelijk beleid en is de betrokkene eigenaar van de woning of heeft hij toestemming van de eigenaar. SVn toetst of de aanvrager voldoende draagkracht heeft om de lening met de rente terug te betalen in de termijn die er voor staat.

Is er een overzicht te geven van welke duurzaamheidsevenementen er het komend jaar georganiseerd zullen worden voor het bedrag van 60.000 euro? Welke doelen hoopt het college met deze evenementen te bereiken?

In het jaar 2019 zullen de beschikbare middelen worden besteed aan het organiseren van de Regionale Duurzaamheidsbeurs op 6 april 2019, waarin de gemeente Purmerend samen met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Beemster en Waterland deelneemt, en van de solarbotenrace eind juni 2019. Beide evenementen hebben tot doel om duurzaamheid breder bij de inwoners en de ondernemers onder de aandacht te brengen. Tevens willen we bewerkstelligen dat beide doelgroepen door deelname aan deze evenementen geinspireerd raken en ook zelf aan de slag gaan met duurzaamheidsmaatregelen in hun eigen woning en/of bedrijfspand.

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Nicole Ploeger
Betreft:
Onderwerp:
Plancapaciteit in Purmerend
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: zondag, 6 januari, 2019 - 14:36
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 15 januari, 2019 - 12:12
Portefeuillehouder*: Nicole Ploeger
* in te vullen door organisatie

Minister Kajsa Ollongren heeft half november de Tweede Kamer geïnformeerd over “de Staat van de Woningmarkt 2018”. De cijfers waren teleurstellend; het woningtekort blijkt op te lopen. Daarnaast is er de waarschuwing van prof. P. Boelhouwer: de toekomstige huishoudensgroei komt niet uit op 1 miljoen huishoudens, 1,5 miljoen is meer waarschijnlijk.Verder weten we uit de “update plancapaciteit van ABF, oktober 2018” dat er voor de periode 2017 – 2020 vaak te weinig harde plancapaciteit is. Er wordt veel over planoptimisme gesproken. Het omzetten van zachte plannen naar harde plancapaciteit is heel vaak een zeer arbeidsintensief en daardoor traag proces. Dit leidt tot veel onzekerheid. Zo ook in Noord-Holland, waar de verhouding tussen harde plancapaciteit en de toename van woningbehoefte 80% is.


Wat zijn de cijfers van de gemeente Purmerend met betrekking tot harde en zachte plancapaciteit en hoe verhouden deze cijfers zich tot de ambitie van Purmerend om tot 2040 10.000 woningen te bouwen?

Antwoord:

Begin 2017 heeft het college de ‘agenda Purmerend 2040’ gepresenteerd.

In de startnotitie ‘Ruimte voor Purmerend’ (bladzijde 8 / zie bijlage) is een indicatieve raming vermeld van de woningbouwmogelijkheden voor de stad Purmerend tot 2040. Het ging daarbij om een momentopname uit de tweede helft van 2016.

Voor de cijfers van de gemeente Purmerend met betrekking tot harde en zachte plancapaciteit kan verder worden verwezen naar www.plancapaciteit.nl. Deze website, die in opdracht van de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam is ontwikkeld door RIGO research en advies, geeft naast inzicht in de aantallen tevens duidelijkheid over de mate van hardheid van de plancapaciteit. In de daarbij opgenomen legenda is sprake van ‘onherroepelijk’ tot en met ‘potentiele woningbouwlocatie’. De gegevens op deze website worden periodiek geactualiseerd.

Zoals op de website te zien is, verkeren veel plannen nog in de initiatieffase (‘potentiele woningbouwlocatie’), waarbij nog sprake kan zijn van planuitval.

Afgezet tegen de aangehaalde startnotitie (2017) is de potentiele plancapaciteit in de bestaande stad en aan de randen van Purmerend toegenomen globaal van 7.000 tot 9.000. Daarnaast is ook in de Zuidoostbeemster nog sprake van plancapaciteit en blijven we op zoek naar meer potentiele woningbouwlocaties.

 

 

 

 

 

Export pdf
Fractie: D66
Opsteller: Mark Intres
Betreft:
Onderwerp:
Defecte straatverlichting
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: vrijdag, 28 december, 2018 - 16:26
Datum antwoord(en)*: woensdag, 16 januari, 2019 - 17:52
Portefeuillehouder*: Mark Intres
* in te vullen door organisatie

De fractie van D66 heeft van inwoners van Purmerend signalen gekregen over veel defecte straatverlichting. Meldingen van kapotte straatlantaarns zouden laat in behandeling worden genomen en pas weken na de melding zou de verlichting weer gemaakt zijn. De fractie van D66 vindt dat zeker in deze donkere maanden onwenselijk en heeft daarom de volgende vragen: 


Klopt het beeld dat de laatste weken sprake is van meer defecte straatverlichting in Purmerend dan normaal? Kunt u dat toelichten: hoe ontwikkelt het aantal meldingen zich gemiddeld gedurende het jaar?

De laatste weken zijn het aantal meldingen ten aanzien van de openbare verlichting toegenomen. Dit is een normale ontwikkeling, welke jaarlijks terug keert. In de wintermaanden worden er meer meldingen gedaan over defecte openbare verlichting omdat we korter gebruik kunnen maken van het daglicht dan in de zomermaanden. We vertrekken in het donker van huis en komen ook weer in het donker thuis. Omdat we meer activiteiten in het donker hebben wordt het ontbreken van verlichting eerder door burgers opgemerkt en gemeld. Dit dus in tegenstelling tot de zomermaanden wanneer we langer profijt hebben van het daglicht.

Over het algemeen kan gesteld worden dat in de periode oktober tot en met maart het aantal meldingen toeneemt en in de periode april tot en met september de meldingen afnemen. Dit wordt weergegeven in onderstaande grafiek.

Op de website van de gemeente staat bij het indienen van een bewonersmelding dat ernaar wordt gestreefd de melding binnen zeven werkdagen af te handelen. Betekent dit ook dat defecte straatverlichting binnen zeven werkdagen gerepareerd zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

In 2018 hebben wij voor de gemeente Purmerend 2205 meldingen geregistreerd voor de openbare verlichting. Deze meldingen hebben betrekking op individuele lampstoringen of lichtmasten welke aangereden zijn.

Als we het aantal werkdagen, van uitbesteding tot aanlevering, van alle meldingen bij elkaar optellen en delen door het aantal meldingen hebben we een gemiddelde voor het afhandelen van storingen aan de openbare verlichting. Als we dit over 2018 uitrekenen komen we op een gemiddelde van 4,25 dag voor de afhandeling per storing.

Bij kabel- of kaststoringen, waarbij dus grote gebieden zonder openbare verlichting zitten, is het streven om deze direct of binnen 2 werkdagen op te lossen.

Kunt u aangeven hoe vaak deze norm voor meldingen over defecte straatverlichting wordt gehaald? 

Van de 2205 meldingen hebben wij 467 meldingen niet binnen de gestelde 7 werkdagen kunnen afhandelen, dit komt neer op 21%. Na 14 dagen staat 4,1% van deze meldingen nog open. Het over grote deel van de meldingen 79%, wordt binnen de afgesproken termijn van 7 dagen afgehandeld.

Een verklaring voor de overschrijding van de afhandeltermijn is dat in 20% van de gevallen het geen lampstoring betreft en er uitgebreider storingsonderzoek nodig is. We hebben bij techniek en civiel 2 fte welke continue in de openbare verlichting werkzaam zijn. In de wintermaanden lopen de meldingen snel op. Daarnaast hebben we in de wintermaanden in verhouding meer kabelstoringen welke arbeidsintensiever zijn om op te lossen dan normale lampstoringen. Deze storingen vergen meer tijd omdat een kabelmeting uitgevoerd moet worden (door derden) om de locatie van de kabelbreuk vast te stellen, vervolgens de kabel opgegraven, kabel of verbindingsmof vervangen, verbinding testen, gat dicht gooien en bestrating herstellen. Het aantal arbeidsintensieve storingen laat zich van te voren niet bepalen.

Hoe gaat de gemeente om met meldingen over defecte straatverlichting: wordt een terugkoppeling gegeven over de opvolging van de melding als de streefduur van zeven werkdagen niet wordt gehaald? Zo nee, waarom niet?

Over het algemeen wordt er bij een individuele storingen, waarbij de afhandelduur van zeven werkdagen overschreden wordt, naar gestreefd contact op te nemen met de melder. Het aantal meldingen in de winter is relatief hoog en deze kunnen maar 1 keer in het systeem gezet worden. Bij ons is dus alleen de eerste melder bekend, de overige melders worden niet geregistreerd. Een burger krijgt wel direct van het KCC te horen als een storing van een lamp reeds bekend is. We hebben een gemiddelde afhandeltijd van 4,25 dag per storing.

Bij langdurige kabelstoringen of storingen waarbij in hele, of grote delen van straten geen openbare verlichting brandt, en deze niet binnen 7 werkdagen opgelost kunnen worden, wordt dit terug gekoppeld aan de melder. Dit doen we telefonisch, per e-mail, whatsapp, facebook of de website van Purmerend (laatst genoemde 4 opties altijd via het kcc).

Export pdf
Fractie: D66
Opsteller: Mark Intres
Betreft:
Onderwerp:
Evaluatie maatregel parkeerdruk Markerkade en omgeving
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: woensdag, 19 december, 2018 - 09:50
Datum antwoord(en)*: maandag, 7 januari, 2019 - 11:50
Portefeuillehouder*: Mark Intres
* in te vullen door organisatie

Op 17 februari 2017 heeft de fractie van D66 technische vragen gesteld over de parkeerdruk op de Markerkade en omgeving. In de beantwoording kondigde het college de maatregel aan om een aantal plaatsen in de omgeving (onder meer langs de Waterlandlaan en in de Slenkstraat) uit het betaald parkeren-regime te halen. Het college gaf aan het effect van deze maatregel eerst te willen aanschouwen alvorens een nieuwe enquête onder de buurtbewoners te houden over het instellen van een parkeerregime.Op 27 februari 2017 stelde de fractie van D66 aanvullende vragen. In de beantwoording gaf het college aan dat een gebruikelijke termijn voor het evalueren van de aangekondigde maatregel een jaar is. Het college stelde dan ook voor de maatregel na een jaar te evalueren, waarna de gemeenteraad middels een raadsbrief zou worden geïnformeerd.Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van D66 de volgende vragen:


Is de maatregel om een aantal parkeerplaatsen in de omgeving van de Markerkade uit het betaald parkeren-regime te halen inmiddels geëvalueerd? Zo nee, waarom niet?

De wijkmanager heeft contact gezocht met een aantal bewoners om het effect van deze maatregel te evalueren. De parkeerplaatsen waarvoor geen parkeerbelasting wordt geheven, worden logischerwijs beter gebruikt. Maar de parkeerdruk in dit gebied blijft hoog.  Mede naar aanleiding hiervan is in november 2018 naast de binnenstad ook in een groot deel van de Gors een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bevestigt het beeld dat een aantal bewoners schetst.

Daarbij is dit gebied aangemerkt als een locatie waar verdichting gaat plaatsvinden (Visie op Mobiliteit vastgesteld op 22 februari 2018). Als reactie op deze woningbouwambitie is op  6 november 2018 aan de raad een aantal parkeermaatregelen voorgesteld (registratienummer 1456267). Een van deze maatregelen betreft het uitbreiden van parkeerregulering in de gebieden rondom het centrum waar een verdichtingsopgave ligt of waar overlast ontstaat als gevolg van deze verdichtingsopgave. De omgeving Waterlandlaan is een dergelijk gebied waar uitbreiding van parkeerregulering wenselijk is. Naar aanleiding van bovenstaand  raadsvoorstel is een projectleider Parkeren aangesteld die deze maatregel en de overige parkeermaatregelen in 2019 in gang gaat zetten.

Wilt u de uitkomsten van de evaluatie met de gemeenteraad delen?

De ‘korte termijn’ maatregel om een aantal parkeerplaatsen uit het betaald parkerenregime te halen, is geëvalueerd in de vorm van gesprekken met bewoners door de wijkmanager. Voorts is een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd in november 2018. In de bijlage treft u een tabel met de gemeten parkeerdruk in de Markerkade en omgeving. Echter, is gedurende deze ‘korte termijn maatregel’ de situatie in dit gebied dusdanig gewijzigd (woningbouwopgave) dat een meer structurele maatregel in de vorm van parkeerregulering  wenselijk is.

In de loop van 2019 wordt deze maatregel dan ook verkend voor de Gors Noord (omgeving Waterlandlaan). De raad wordt hier uiteraard in meegenomen.

 

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

woensdag, 4 september, 2019 - 20:00 tot 23:00

De volledige agenda wordt 2 weken voorafgaand aan de commissievergadering gepubliceerd.

Export pdf
Fractie: Gemeentebelangen Purmerend
Opsteller: Bram Buskoop
Betreft:
Onderwerp:
Sociale huurwoningen
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: vrijdag, 7 december, 2018 - 12:55
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 12 maart, 2019 - 11:12
Portefeuillehouder*: Bram Buskoop
* in te vullen door organisatie

SP Purmerend wil graag een duidelijk overzicht van het aantal sociale huurwoningen dat de afgelopen tien jaar is toegevoegd aan de totale voorraad en het aantal verkochte sociale huurwoningen.


Hoeveel sociale huurwoningen zijn er de afgelopen tien jaar toegevoegd aan de sociale woningvoorraad? Graag een overzicht per jaartal.

Met algemene cijfers uit Purmerend in Cijfers (https://purmerend.incijfers.nl/jive)  is te onderbouwen dat de totale voorraad huurwoningen van de corporaties  is afgenomen. Ondanks grote inspanning kunnen specifieke cijfers echter niet worden gegeven. Dit heeft de volgende redenen:

 • De definitie van een sociale huurwoning is veranderd. Dit is vooral gebeurd door de invoering van de Basis Administratie Gebouwen 2012 (BAG). De BAG is een verplichte administratie voor alle gemeentenen heeft hele specifieke eisen en definities. Hierdoor is bij het CBS een breuk in de woningcijfers ontstaan. Vervolgens hebben in de daarop volgende jaren administratieve correcties plaatsgevonden om dit te repareren. De cijfermatige stijging van de woningvoorraad bestaat hierdoor niet alleen uit de toename van het aantal woningen maar ook uit deze administratieve correcties.

 • De wetgeving is veranderd, waardoor woningen een andere status hebben gekregen. De nieuwe Huisvestingswet 2014 en de landelijke visie om Wonen en Zorg te scheiden, maakt dat een aantal woningen van onzelfstandige woning naar zelfstandige woning werden getransformeerd. In sommige gevallen heeft de zorginstelling de woningen zelf aangepast. Dit is dan niet goed terug te vinden in de systemen van de woningcorporatie.

 • De nieuwe woningwet2015 maakt een hele scherpe scheiding tussen DAEB en niet DAEB.Woningen met een huur boven de liberalisatiegrens moesten verplicht in een andere financiële administratie worden ondergebracht. Iedere corporatie is hier anders mee omgegaan, maar ze hebben allemaal hun beleid hierop aan moeten passen. Denk hierbij bv aan het verlagen van huren tot onder de liberalisatiegrens, het verkopen van duurdere huurwoningen, het anders omgaan met mutaties en met huurverhogingen en verlagingen .

 • De fusies tussen Wherestad en Intermaris (2012/2013) en tussen Wooncompagnie en de Woningbouwvereniging Monnickendam (2014) betekende het samenvoegen van twee administraties in een systeem waarbij bepaalde gegevens verloren zijn gegaan.

 • De overgang van Woonmatch naar Woningnet heeft wijzigingen in de administratiesystemen van de twee corporaties met zich meegebracht. Sommige variabelen zijn niet meegenomen.

 • De corporaties hebben logischerwijs hun administratie ingericht op de taken die zij moeten verrichten. Alle objecten die zij verhuren en moeten onderhouden zitten in een bestand, dit is echter inclusief standplaatsen woonwagens, parkeerplaatsen, zorgruimten, kantoorruimten etc.

  Zoals u weet wordt op dit moment met corporaties gesproken over het bijhouden van deze gegevens en wordt op korte termijn met uw raad van gedachten gewisseld over monitoring en rapportage van cijfers in de toekomst.

Hoeveel sociale huurwoningen zijn er de afgelopen tien jaar uit de voorraad onttrokken/verkocht? Graag een overzicht per jaartal.

Zie het vorige antwoord.

Pagina's

Abonneren op RSS - Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer