Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Undefined
Export pdf
Fractie: CDA
Opsteller: Lieuwe de Jong
Betreft:
Onderwerp:
Selectie van voorkeursvariant in de Variantenstudie A7 (CAH)
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: zondag, 3 februari, 2019 - 21:44
Datum antwoord(en)*: maandag, 4 februari, 2019 - 12:19
Portefeuillehouder*: De Jong
* in te vullen door organisatie

In variant A wordt een parallelweg aangelegd. Deze is nu doorgerekend bij een maximum snelheid van 50km/ uur.  De weg komt (gedeeltelijk) buiten de bebouwde kom waardoor het logischer lijkt om een hogere snelheid toe te staan.  


Is deze variant ook doorgerekend met een maximum snelheid van 70km op de parallelweg? Zo ja wat zijn daarvan de uitkomsten. Zo nee, kan dat alsnog worden meegenomen? 

 

 

Conform Duurzaam Veilig wordt een weg van 70km/uur uitgevoerd met gescheiden rijbanen. Hiervoor is geen ruimte en geen financiële dekking. Om deze redenen is deze variant niet doorgerekend. Daarbij wordt de weg aangelegd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Er komt ook geen directe aantakking op de A7, maar twee indirecte via een kruispunt bij de Laan der Continenten en via een kruispunt bij de Zuiddijk (aansluiting Purmerend Centrum). Hierdoor past 50 km/uur ook bij de inrichting.

Export pdf
Fractie: D66
Opsteller: Patrick Blokzijl
Betreft:
Onderwerp:
Selectie van voorkeursvariant in de Variantenstudie A7 (CAH)
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 7
Datum vraag: woensdag, 30 januari, 2019 - 14:02
Datum antwoord(en)*: maandag, 4 februari, 2019 - 12:14
Portefeuillehouder*: Patrick
* in te vullen door organisatie
Vragen mbt variant A:
1. in deze variant komt een parallelweg van Zuidoostbeemster naar Weidevenne om daar dan de A7 op te gaan. De route via de Neckerstraat en Oude Provincialeweg blijft ook bestaan. In hoeverre is het een risico dat een deel van het verkeer kiest voor de route Neckerstraat naar de A7 en niet voor de Zuidoostbeemster (met dan extra verkeer door het centrum)?
2. in deze variant wordt het drukker bij de op/afritten Weidevenne. Veel van het verkeer moet vervolgens via Laan der Continenten naar rotonde met Amazonelaan en dan het spoor onderdoor. Hoeveel verkeer kan deze route nog aan totdat ingrijpend aanpassingen nodig zijn op deze route?

1. De route via de Neckerstraat en de Oude Provinciale weg blijft in de voorstelde inpassing bestaan. Rijkswaterstaat is uitgegaan van een afwaardering van de Oude Provincialeweg tot een snelheid gelijk aan de Neckerstraat. Hiervoor moet ook een vergelijkbaar profiel gekozen worden.

Het is een risico dat het verkeer de Neckerstraat verkiest boven de Zuiddijk, voor verkeer naar het centrum, maar modellen wijzen uit dat het verkeer bij voorkeur via de nieuwe parallelroute rijdt omdat dit sneller is.

De onwenselijkheid van extra verkeer op de Neckerstraat wordt meegenomen in het advies naar de Minister. Hiermee wordt de noodzaak voor het afwaarderen van de Oude Provincialeweg financieel ook bij het Ministerie gelegd.

2. De route naar Weidevenne wordt drukker. Dit komt met name doordat er meer verkeer uit de wijken komt (aantrekkende werking A7 vs. nu files op A7). Bij de kruispunten Aziëlaan is in de doorrekening niet te zien dat er extra verkeer bij komt. Hierdoor gaan deze kruispunten ook niet minder functioneren en zijn er geen extra aanpassingen benodigd.  Qua wegvakken zou de Laan der Continenten het aan moeten kunnen maar mede ook door onze eigen autonome groei lopen de kruisingen tegen hun maximum aan. In de planuitwerking zal duidelijk worden welk effect de aanpassing van de A7 precies zal hebben op de Laan der Continenten. Als gemeente willen we in het kader van het Verkeersplan verder uitwerking geven aan doorstroming in Purmerend en zal ook de Laan der Continenten verder onderzocht worden.

Vragen mbt variant D:
3. in hoeverre is in deze variant de parallelweg door de Beemster naar de N244 noodzakelijk? Zou deze variant ook kunnen zonder deze parallelweg?
4. is de optie bekeken om in deze variant een afrit vanaf Hoorn te hebben waar men voor centrum en Weidevenne tegelijk één afrit vanaf A7 hebben en daarna splitst richting centrum en richting Weidevenne? 

3. Als de parallelweg langs de A7 door de Beemster niet aangelegd wordt, moet aansluiting 5 voor de helft blijven. Als aansluiting 5 (voor de helft) blijft bestaan werkt de parallelstructuur aan de westzijde van de A7 niet omdat dan extra verkeer kiest voor de Neckerstraat en Oude Provincialeweg (dit is dan een kortere en snellere route; nog meer dan bij variant A). Dit zie je ook terug in de resultaten van Variant D: er rijdt weinig verkeer via parallelstructuur en meer verkeer via Neckerstraat naar stad.

4. Er is geen ruimte om en 3 rijstroken aan te leggen en een parallelstructuur aan beide zijden (als in variant B). Daarnaast zullen kosten voor deze variant hoger zijn (x2).

Export pdf
Fractie: Stadspartij
Opsteller: Helana Aslander
Betreft:
Onderwerp:
Verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend 2019
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 8
Datum vraag: zondag, 20 januari, 2019 - 11:27
Datum antwoord(en)*: maandag, 21 januari, 2019 - 15:48
Portefeuillehouder*: Helana
* in te vullen door organisatie

Ter besluitvorming ligt voor de verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend. Deze regeling is met name een stimuleringsregeling voor huiseigenaren die onvoldoende financiele reserves hebben voor energiebesparende maaatregelen aan hun woning. 


Kan op grond van artikel 2 ook een projectontwikkelaar of iemand die meerdere panden geheel of gedeeltelijk verhuurd voor bewoning gebruik maken van deze regeling om zijn onroerend goed te verduurzamen. En zo ja, is er een limiet aan het aantal aanvragen die hij kan indienen.

De Duurzaamheidslening maakt het voor particuliere eigenaren, maar ook voor huurders en kleine verhuurders mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de woning. Daarnaast kan de Duurzaamheidslening ingezet worden voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling).

Iedere "natuurlijke" aanvrager kan 25.000 euro maximaal aanvragen voor een eigendom. "Projectontwikkelaars" ontwikkelen over het algemeen niet als natuurlijk persoon. Heeft hij of zij meer woningen en zijn inkomenspositie staat dit toe dan kan hij meer leningen aanvragen. De bewoner van de woning is hier uiteindelijk mee gebaat.

Artikel 8 geeft de bevoegdheid aan het college om een toewijzingsbesluit voor een lening in te trekken indien blijkt dat het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoren. Gaat het hier om het budget dat is toegewezen aan de aanvrager of het budget dat is vastgesteld door de gemeenteraad ? Mag een aanvrager na ontvangst van het toewijzingsbesuit opdracht geven aan een bedrijf/aannemer om de duurzaamheidsmaatregelen te laten aanbrengen in zijn woning. En zo ja, kan het college dan alsnog het toewijzingsbesluit intrekken waardoor de aanvrager geen gebruik kan maken van de eerder toegezegde lening.

 

Indien het budget niet toereikend is zal de aanvraag worden afgewezen. Intrekking kan, maar ligt niet voor de hand. Indien sprake is van artikel 8c,d, of e ligt intrekking meer voor de hand.

Export pdf
Fractie: PvdA
Opsteller: Natalie Saaf
Betreft:
Onderwerp:
Verkeerslichten aan de rotonde werelbol Laan der Continenten
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: zaterdag, 19 januari, 2019 - 00:28
Datum antwoord(en)*: woensdag, 20 februari, 2019 - 16:44
Portefeuillehouder*: Natalie
* in te vullen door organisatie

Op de rotonde Wereldbol, in het verlengde van de Laan der Coninenten staan aan weerszijden verkeerslichten die op rood en oranje kunnen springen. Deze zijn daar geplaatst een aantal jaar geleden om o.a. er voor te zorgen dat het OV soepel kon doorrijden wanneer er veel verkeer rondom deze rotonde was. Vanuit de samenleving en vanuit eigen ervaring vragen wij het volgende aan het college:


Vinden er nog metingen plaats op deze rotonde om te bekijken of de verkeerslichten voor toegevoegde waarde zijn? zo ja? Hoe vaak is er gemeten en wanneer?

Op alle richtingen van de rotonde wordt het passerende autoverkeer geteld en wordt de wachttijd gemeten. Dit gebeurt continu (=24 uur per etmaal). Deze informatie is nodig om te kunnen bepalen wanneer het doseren moet starten. Bijvoorbeeld als de wachttijd is opgelopen tot 30 seconden.

Bent uw op de hoogte dat de verkeerslichten vaak een onderwerp van het dagelijks gesprek zijn, waarin de weggebruiker zich verbaast over het oplichten van deze lichten terwijl de weggebruiker geen ander verkeer of OV waarneemt op dezelfde rotonde.

De Laan der Continenten is een van drukste wegen in Purmerend en met name in de ochtend- en avondspits worden de doseerlichten regelmatig ingeschakeld.

De doseerlichten staan aan beide zijden van de rotonde. Het doel van deze doseerlichten is om op drukke momenten op de hoofdrichting (Laan de Continenten) het bus- en autoverkeer op de Donaulaan en de Amazonelaan de kans te geven om de rotonde op te rijden.

Wat gebeurt er tijdens het doseren?

Op de zijrichtingen (Donaulaan en Amazonelaan) liggen detectielussen in het wegdek die de wachttijd meten van auto’s die de rotonde op willen rijden. Als de wachttijd groter is dan bijvoorbeeld 30 seconde gaan op de Laan der Continenten de doseerlichten eerst geel knipperen en worden daarna rood. Het autoverkeer moet stoppen er ontstaat ruimte voor auto’s om vanaf de zijrichting de rotonde op te rijden. Na 10 seconden wordt het doseerlicht gedoofd en kan het verkeer op de Laan der Continenten weer door rijden. Deze tijd is instelbaar. In de praktijk is gebleken dat dit een werkbare tijdsinstelling is. Als er nog steeds auto’s de rotonde op willen rijden vanaf de zijrichtingen herhaalt de procedure zich en gaat het doseerlicht voor het autoverkeer op de Laan der Continenten weer via geel naar rood. Dit principe herhaalt zich totdat het wachtende verkeer op de zijrichtingen is weggereden.

Het doseren stopt als er geen bus aankomt en als de wachttijd voor het oprijdend verkeer binnen de perken blijft (kleiner dan 30 seconde).

De bussen van EBS maken ook gebruik van deze techniek om de rotonde te kruisen. Met name in de drukste periode van de ochtendspits ondervinden de bussen van lijn 308 richting Amsterdam vaak vertraging. EBS is blij dat door het doseren de wachttijden binnen de perken blijven.

In de ”social media” wordt vaak aangegeven dat de doseerlichten in werking treden terwijl er geen verkeer de rotonde oprijdt. Dit kan twee oorzaken hebben.

1) Er is een technische oorzaak. Naar aanleiding van de klachten is de regeling gecontroleerd en is er een fout geconstateerd. Deze fout is 28 januari 2019 hersteld.

2) De betreffende automobilist komt aanrijden als de file op de zijrichting is opgelost en de doseerlichten op het punt staan om te doven. In dit laatste geval lijkt het een nutteloze ingreep maar het probleem is al opgelost en de doseerinstallatie moet nog worden uitgeschakeld. Dit laatste effect is niet te voorkomen, maar de betreffende automobilist ondervindt hier vrijwel geen tijdsverlies. Wel kan het als hinderlijk worden ervaren.

Is het u bekend of wel ter ore gekomen dat met regelmaat weggebruikers het rode stopsignaal negeren en dus doorrijden? 

Ook wij constateren dat het rode doseerlicht soms wordt genegeerd. Dat is ongewenst verkeersgedrag. Indien dit leidt tot onveilige situaties wordt dit gemeld bij de politie voor handhaving.

Tijdens een inspectie ter plaatste is geconstateerd dat de stopstreep voor de doseerlichten aan de spoorzijde vervaagd is. Dit is gemeld bij de wegbeheerder met het verzoek de belijning te herstellen.

Informatiebijeenkomst Stadsverwarming

De raad wordt geinformeerd over de ontwikkelingen bij Stadsverwarming Purmerend o.a. betreffende de nieuwe BioWarmteCentrale en project Gasvrij.

 

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Timo Roeleveld
Betreft:
Onderwerp:
Parkeren binnenstad met parkeervergunning
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: vrijdag, 18 januari, 2019 - 11:07
Datum antwoord(en)*: donderdag, 31 januari, 2019 - 14:50
Portefeuillehouder*: Timo Roeleveld
* in te vullen door organisatie

Door de ontwikkelingen in de binnenstad zijn er steeds minder parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers, bewoners en ondernemers van de binnenstad. Bewoners en ondernemers kunnen met een parkeervergunning in de binnenstad parkeren. Op 20 januari gaat het Lammetje dicht en blijven er nog minder parkeerplaatsen over. De VVD ontvangt signalen dat het vinden van een parkeerplaats voor bewoners en ondernemers met een parkeervergunning steeds moeilijker wordt en heeft daarom de volgende vragen:


Hoeveel parkeervergunningen zijn in 2019 voor bewoners en ondernemers van de binnenstad uitgegeven?

Voor het parkeervergunninggebied 1 (binnenstad) zijn in 2019 769 bewonersvergunningen en 162 bedrijfsvergunningen verleend.

Hoeveel parkeerplekken in het vergunningsgebied binnenstad kunnen na de sluiting van het Lammetje door parkeervergunninghouders worden gebruikt?

In het parkeervergunninggebied 1 (binnenstad) zijn na het verdwijnen van de parkeerdekken van ’t Lammetje ongeveer 1091 parkeerplekken beschikbaar. Hierbij zijn de parkeerplekken die terugkomen op de Schapenmarkt meegenomen. 

Wat is het maximale aantal uit te geven parkeervergunningen in de binnenstad?

Op dit moment is geen maximum gesteld aan het aantal te verlenen parkeervergunningen omdat hier vooralsnog geen reden toe is. In het geval dat er meer aanvragen voor parkeervergunningen zijn dan beschikbare parkeerplekken, kan op grond van artikel 5.4 van de Parkeerverordening 2014 een wachtlijst ingesteld worden.

Op 29 november 2018 heeft de gemeenteraad de parkeermaatregelen vastgesteld die op dit moment verder uitgewerkt worden. Onder andere het toepassen van de 0-vergunnigenregeling, waardoor het aantal vergunningen niet toeneemt en flankerend beleid om de tijden van het betaald parkeren te verruimen naar bijvoorbeeld 21.00 uur. Een besluit hierover wordt op een later moment genomen. 

Mogen parkeervergunninghouders op bepaalde tijden in het voetgangersgebied van de binnenstad parkeren?

Nee, er mag niet geparkeerd worden in het voetgangersgebied. Wel mag buiten de winkeltijden geladen en gelost worden. Verder kan voor bruiloften, uitvaarten, werkzaamheden e.d. een tijdelijke ontheffing verleend worden om het voetgangersgebied in te rijden.

Tot slot heeft de Purmaryn en een aantal bewoners om medische redenen een ontheffing om de binnenstad in te kunnen rijden.

 

Export pdf
Fractie: CDA
Opsteller: Fred Koot
Betreft:
Onderwerp:
Ter advisering: Duurzaamheidsagenda
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 7
Datum vraag: woensdag, 16 januari, 2019 - 11:55
Datum antwoord(en)*: donderdag, 17 januari, 2019 - 07:46
Portefeuillehouder*: Fred Koot
* in te vullen door organisatie

In de Duurzaamheidsagenda is het volgende opgenomen:"Subsidies verduurzaming particuliere woningen. Het beroep op de gemeentelijke subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Met deze regeling kunnen eigenaren van koopwoningen een bijdrage krijgen van ongeveer 15% in de kosten van investeringen in de verduurzaming van hun woning door aanpassing van warmte-installaties, isolatie van de woning en energieopwekking. Ook kan een bijdrage worden verkregen voor het verwijderen van de gasmeter."


Is het juist dat hiermee ook subsidies verstrekt worden voor duurzaamheids investeringen welke rendabel zijn en zich op krote termijn terug verdienen (denk hierbij o.a. aan zonnepanelen)?

Het plaatsen van zonnepanelen is opgenomen in de lijst van voorzieningen die voor subsidieverlening in aanmerking komen. Vorig jaar is een derde deel van de subsidie besteed aan bijdragen voor de plaatsing van zonnepanelen. De subsidieregeling is bedoeld als stimulering voor het verduurzamen van woningen. Ondanks de relatief gunstige opbrengst van zonnepanelen is het aantal koopwoningen waarop zonnepanelen worden geplaatst sterk in de minderheid. Vandaar dat wij er voorstander van zijn om de stimulering op deze wijze de komende tijd voort te zetten.

Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Wim Wilschut
Betreft:
Onderwerp:
Duurzaamheidsleningen
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 8 Vaststelling verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend 2019
Datum vraag: dinsdag, 15 januari, 2019 - 23:24
Datum antwoord(en)*: vrijdag, 25 januari, 2019 - 11:56
Portefeuillehouder*: Wim Wilschut,
* in te vullen door organisatie

Wij vinden het een goede zaak dat de gemeente duurzaamheidsleningen faciliteert. Dit stimuleert de bewoners tot het zetten van stappen om de eigen woning duurzamer te maken. Toch roept het document bij ons een aantal vragen op.


 1. Duurzaamheidsleningen zijn persoonsgebonden. Kan een dergelijke lening niet omgezet worden naar een woninggebonden lening?
 2. Kan het verwijderen van asbest in combinatie met verduurzaming van de woning toegevoegd worden in de lijst met doelen?
 3. Op blz. 5 wordt genoemd dat een duurzaamheidslening ook aangevraagd kan worden als er sprake is van een postcoderoos coöperatie. Moet de coöperatie deze lening aanvragen, of de individuele investeerders in een dergelijk project?
 4. Bij een postcoderoos wordt momenteel onderzocht of de postcoderoos ook van toepassing kan zijn op thermische panelen, dus panelen die warmte opwekken. Geldt de duurzaamheidslening in voorkomende gevallen ook voor warmte-panelen?

1. Proeven met gebouw-gebonden financiering missen de fiscale voordelen van een hypotheek. Vandaar dat deze vorm niet echt van de grond komt.

De Duurzaamheidslening is juist aantrekkelijk vanwege het feit, dat tegen een aantrekkelijke rente zonder onderpand van een woning een lening kan worden verkregen.  Een hypotheek op de woning is in veel gevallen fiscaal gunstiger maar wordt gelet op de hoogte van de bedragen niet altijd wenselijk geacht. .

2. Asbest verwijderen sec is geen duurzaamheidsactiviteit. Verplichte verwijdering van asbest in 2024 geldt alleen voor daken. Over het algemeen gaat het dan om schuurtjes of bedrijfsgebouwen. Er zijn daken waarin nog asbest materiaal is verwerkt. Als die daken vanwege verbetering van de isolatie worden vervangen kunnen deze onder de lening vallen.

3. De individuele deelnemer vraagt de lening aan.

4. De Duurzaamheidsvoorzieningen zijn sterk in ontwikkeling. Om die reden wordt aan het college de mogelijkheid gegeven om de lijst met voorzieningen zo nodig aan te passen als blijkt dat er nieuwe goede voorzieningen beschikbaar zijn waar aanvragen voor binnenkomen..

Meetbare doelstellingen

Op blz. 3 wordt gesproken dat de gemeente streeft naar 2% energiebesparing.

 1. Betreft dit stroom, gas, stadsverwarming en overige?
 2. Wordt dit gemeten per categorie energie?
 3. Wordt ook nog een uitsplitsing gemaakt per lokatie (huis, straat, wijk)?
 4. Wordt ook nog gesplitst naar huur, koop, kantoor, winkel, bedrijven, etc.
 5. Is er een zogenaamde nulmeting gedaan?
 1. Het gaat primair om warmte, gas en electra.

 2. Deze gegevens worden verzameld door het CBS. U vindt de gegevens nader verdeeld in De Klimaatmonitor. https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive?report=energiegebruik&inp_geo=gemeente_439

 3. Zie onder 2.

 4. Zie onder 2.

 5. Vertrekpunt is de situatie t.o.v. het energieverbruik in 1996.

Proeftuin aardgasvrije wijk

Bewoners kunnen een bijdrage krijgen bij overstap naar all electric of naar stadsverwarming.

 1. Gaat het dan om eenzelfde bedrag per woning? Of gaat dit over ontzorgen in geval van overstap naar stadsverwarming en een geldbedrag als bewoners wel kiezen om van het aardgas af te gaan, maar zelf een oplossing regelen?
 2. Impliceert dit dat bewoners nog kunnen kiezen om aardgas te blijven gebruiken?
 3. Kan een bewoner die gesupport wordt in de proeftuin tegelijkertijd een beroep doen op de duurzaamhiedslening?

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de pilotwijk en de proeftuin. Voor de goede orde, de pilotwijk ligt in de proeftuin (die onderdeel uitmaakt van de BZK-aanvraag). Voor de pilotwijk zijn afspraken met uw raad gemaakt dat de kosten van het afsluiten van het aardgas en het aansluiten op een andere warmtebron tot een maximum van € 8.000 worden vergoed. Voor de proeftuin ligt dit geheel anders, dit wordt de komende tijd onderzocht.

 1. Bewoners die niet kiezen voor stadsverwarming maar voor all electric kunnen een bijdrage krijgen in de kosten tot het maximale bedrag dat beschikbaar is per woning. Dat zelfde geldt voor woningen die op stadsverwarming worden aangesloten. De bijdrage is gebaseerd op het gemiddelde bedrag dat nodig is om de woning van het aardgas af te halen en op stadsverwarming aan te sluiten (voor de pilotwijk).

 2. Een ieder die gas heeft kan niet worden gedwongen afstand te doen op zijn recht op gaslevering.

 3. Hij of zij kan zowel een duurzaamheidslening aanvragen als een subsidieverzoek doen voor het verder verduurzamen van zijn/haar woning.

   

Warmtenetwerk

De stadsverwarming Purmerend heeft recent aangekondigd dat zij hun tarieven voor 2019 verhogen naar het maximaal door de AFM toegestane tarief (niet meer dan anders). Dat betekent dus dat de SVP BV ongeveer dezelfde prijs hanteert als in geval van stoken op aardgas. Als enig aandeelhouder heeft de gemeente Purmerend invloed op de prijsstelling.

Kunt u uitleggen waarom is gekozen voor de maximale prijsverhoging in 2019?

Wij verwijzen u naar onze antwoorden op een vergelijkbare vraag van de Stadspartij..

Indicatorscores GDI-2017

 1. Purmerend scoort voor energiebeparing woningen extra hoog en voor energieverbruik ook extra hoog. Wat is daarvoor de verklaring?
 2. Opvallend is dat de sociale- en gezondheids indicator in Purmerend zoveel lager is dan het langelijk gemiddelde. Wat is daar de verklaring voor?
 1. Dat op beide onderdelen hoog gescoord wordt betekent dat het gebruik laag is. Wij verwijzen voor meer informatie naar bijgevoegde rapportage energieverbruik afkomstig uit de klimaatmonitor. (Bijlage 1.)

 2. De basis van deze lage waardering is ons niet bekend. (Nb. De website waar wij deze informatie verkregen is inmiddels aangepast.)

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

 1. Heeft u een overzicht van de gemeentelijke gebouwen en de huidige energielabels?
 2. Kunt u per gebouw aangeven wanneer het gewenste energielabel A bereikt zal worden?
 1. Bijgaand treft u een overzicht aan van de energielabels van gemeentelijke panden. Nb. Het kan zijn dat de huidige situatie van sommige panden aanleiding kan zijn om deze bij te stellen omdat daar inmiddels aanpassingen aan hebben plaatsgevonden.

 2. Dat kunnen we niet. De panden worden aangepast op de momenten dat deze op grond van de onderhoudsplanning moeten worden aangepast. Aan de hand van een periodiek schouw van de panden wordt de planning eventueel bijgesteld omdat de planning alleen wordt uitgevoerd als de noodzaak aanwezig is. Daar waar mogelijk zullen werkzaamheden naar voren worden gehaald. Een tijdpad is evenwel hiervoor niet te geven.

Duurzame mobiliteit

Hier wordt gestel dat elke auto aan vervanging toe is, vervangen wordt door een duurzame (elektrische) auto. Verder op wordt genoemd dat het budget niet toereikend is en dat er meer budget moet komen om dit te realiseren.

Moeten wij hieruit opmaken dat er geen budget is om personenauto’s te vervangen door een duurzame (elektrische) auto? Of dat de gemeente zijn ambitie en voorbeeldfunctie zal  waarmaken door het budget te verhogen?

Voor zwaardere voertuigen zoals vuilnisauto’s is volledig schone energie nog geen optie. Voor lichte voertuigen wel. Bij ieder investeringsvoorstel wordt gekeken wat kan binnen het beschikbare budget.

 

Ondersteunen van initiatieven van bewoners (coöperaties) tot het plaatsen van zonnepanelen

 1. Kunt u uitleggen wat de ambitie van de gemeente is?
 2. Kunt u een idee geven waarop de 200 uur jaarlijkse ambtelijke ondersteuning gebaseerd is?

1. De uiteindelijke ambitie van ons bestuur is dat Purmerend geen Co2 meer produceert. Zonnepanelen kunnen hieraan een bijdrage leveren. Daarom worden dit soort initiatieven gestimuleerd.

2. Het gaat hierbij om regionaal overleg, overleg met Opgewekt in Purmerend, organiseren veiling zonnepanelen,  locaties voor uitvoering Postcoderoos enz.

Pilot zonnepanelen in dakpannen

 1. Kunt u toelichting geven over de ambitie? In welke gebouwen zullen deze dakpannen als proef toegepast worden?
 2. Kunt u toelichten waar de 100 uur jaarlijkse ambtelijke ondersteuning op gebaseerd is?
 1. Zonnepanelen in dakpannen kunnen een oplossing zijn voor daken van beeldbepalende gebouwen of met bijzondere architectuur. Doel is om er ervaringen mee op te doen om te zien in hoeverre dit een alternatief kan zijn ten opzichte van zonnepanelen.

 2. De uren worden alleen ingezet indien dit daadwerkelijk aan de orde komt. In de agenda heeft dit geen eerste prioriteit gekregen.

Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Wim Wilschut
Betreft:
Onderwerp:
Duurzaamheidsagenda: subsidie Duurzaam Bouwloket
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 7 Duurzaamheidsagenda
Datum vraag: dinsdag, 15 januari, 2019 - 23:06
Datum antwoord(en)*: woensdag, 16 januari, 2019 - 15:04
Portefeuillehouder*: Wim Wilschut
* in te vullen door organisatie

Wij hebben de indruk dat veel mensen die wij spreken over verduurzaming van hun woning nog nooit gehoord hebben van het Duurzaam Bouwloket.


Kan de gemeente (nog) meer ruchtbaarheid geven aan deze service voor bewoners van Purmerend?

Behalve dat verwezen wordt naar het duurzaam bouwloket voor het verkrijgen van gerichte informatie voor duurzaamheidsoplossingen neemt het Duurzaam bouwloket deel aan de wijkbijeenkomsten in het kader van de energietransitie waar inwoners gelegenheid hebben om hun vragen voor te leggen. Daarnaast neemt men deel aan diverse duurzaamheidsevenementen. Wij hebben zelf niet meegekregen dat het Duurzaam Bouwloket onvoldoende bekend is, maar zullen dit zeker als signaal meenemen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer