Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Undefined
Export pdf
Fractie: Stadspartij
Opsteller: Helana Aslander
Betreft:
Onderwerp:
Verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend 2019
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 8
Datum vraag: zondag, 20 januari, 2019 - 11:27
Datum antwoord(en)*: maandag, 21 januari, 2019 - 15:48
Portefeuillehouder*: Helana
* in te vullen door organisatie

Ter besluitvorming ligt voor de verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend. Deze regeling is met name een stimuleringsregeling voor huiseigenaren die onvoldoende financiele reserves hebben voor energiebesparende maaatregelen aan hun woning. 


Kan op grond van artikel 2 ook een projectontwikkelaar of iemand die meerdere panden geheel of gedeeltelijk verhuurd voor bewoning gebruik maken van deze regeling om zijn onroerend goed te verduurzamen. En zo ja, is er een limiet aan het aantal aanvragen die hij kan indienen.

De Duurzaamheidslening maakt het voor particuliere eigenaren, maar ook voor huurders en kleine verhuurders mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de woning. Daarnaast kan de Duurzaamheidslening ingezet worden voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling).

Iedere "natuurlijke" aanvrager kan 25.000 euro maximaal aanvragen voor een eigendom. "Projectontwikkelaars" ontwikkelen over het algemeen niet als natuurlijk persoon. Heeft hij of zij meer woningen en zijn inkomenspositie staat dit toe dan kan hij meer leningen aanvragen. De bewoner van de woning is hier uiteindelijk mee gebaat.

Artikel 8 geeft de bevoegdheid aan het college om een toewijzingsbesluit voor een lening in te trekken indien blijkt dat het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoren. Gaat het hier om het budget dat is toegewezen aan de aanvrager of het budget dat is vastgesteld door de gemeenteraad ? Mag een aanvrager na ontvangst van het toewijzingsbesuit opdracht geven aan een bedrijf/aannemer om de duurzaamheidsmaatregelen te laten aanbrengen in zijn woning. En zo ja, kan het college dan alsnog het toewijzingsbesluit intrekken waardoor de aanvrager geen gebruik kan maken van de eerder toegezegde lening.

 

Indien het budget niet toereikend is zal de aanvraag worden afgewezen. Intrekking kan, maar ligt niet voor de hand. Indien sprake is van artikel 8c,d, of e ligt intrekking meer voor de hand.

Export pdf
Fractie: PvdA
Opsteller: Natalie Saaf
Betreft:
Onderwerp:
Verkeerslichten aan de rotonde werelbol Laan der Continenten
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: zaterdag, 19 januari, 2019 - 00:28
Datum antwoord(en)*: woensdag, 20 februari, 2019 - 16:44
Portefeuillehouder*: Natalie
* in te vullen door organisatie

Op de rotonde Wereldbol, in het verlengde van de Laan der Coninenten staan aan weerszijden verkeerslichten die op rood en oranje kunnen springen. Deze zijn daar geplaatst een aantal jaar geleden om o.a. er voor te zorgen dat het OV soepel kon doorrijden wanneer er veel verkeer rondom deze rotonde was. Vanuit de samenleving en vanuit eigen ervaring vragen wij het volgende aan het college:


Vinden er nog metingen plaats op deze rotonde om te bekijken of de verkeerslichten voor toegevoegde waarde zijn? zo ja? Hoe vaak is er gemeten en wanneer?

Op alle richtingen van de rotonde wordt het passerende autoverkeer geteld en wordt de wachttijd gemeten. Dit gebeurt continu (=24 uur per etmaal). Deze informatie is nodig om te kunnen bepalen wanneer het doseren moet starten. Bijvoorbeeld als de wachttijd is opgelopen tot 30 seconden.

Bent uw op de hoogte dat de verkeerslichten vaak een onderwerp van het dagelijks gesprek zijn, waarin de weggebruiker zich verbaast over het oplichten van deze lichten terwijl de weggebruiker geen ander verkeer of OV waarneemt op dezelfde rotonde.

De Laan der Continenten is een van drukste wegen in Purmerend en met name in de ochtend- en avondspits worden de doseerlichten regelmatig ingeschakeld.

De doseerlichten staan aan beide zijden van de rotonde. Het doel van deze doseerlichten is om op drukke momenten op de hoofdrichting (Laan de Continenten) het bus- en autoverkeer op de Donaulaan en de Amazonelaan de kans te geven om de rotonde op te rijden.

Wat gebeurt er tijdens het doseren?

Op de zijrichtingen (Donaulaan en Amazonelaan) liggen detectielussen in het wegdek die de wachttijd meten van auto’s die de rotonde op willen rijden. Als de wachttijd groter is dan bijvoorbeeld 30 seconde gaan op de Laan der Continenten de doseerlichten eerst geel knipperen en worden daarna rood. Het autoverkeer moet stoppen er ontstaat ruimte voor auto’s om vanaf de zijrichting de rotonde op te rijden. Na 10 seconden wordt het doseerlicht gedoofd en kan het verkeer op de Laan der Continenten weer door rijden. Deze tijd is instelbaar. In de praktijk is gebleken dat dit een werkbare tijdsinstelling is. Als er nog steeds auto’s de rotonde op willen rijden vanaf de zijrichtingen herhaalt de procedure zich en gaat het doseerlicht voor het autoverkeer op de Laan der Continenten weer via geel naar rood. Dit principe herhaalt zich totdat het wachtende verkeer op de zijrichtingen is weggereden.

Het doseren stopt als er geen bus aankomt en als de wachttijd voor het oprijdend verkeer binnen de perken blijft (kleiner dan 30 seconde).

De bussen van EBS maken ook gebruik van deze techniek om de rotonde te kruisen. Met name in de drukste periode van de ochtendspits ondervinden de bussen van lijn 308 richting Amsterdam vaak vertraging. EBS is blij dat door het doseren de wachttijden binnen de perken blijven.

In de ”social media” wordt vaak aangegeven dat de doseerlichten in werking treden terwijl er geen verkeer de rotonde oprijdt. Dit kan twee oorzaken hebben.

1) Er is een technische oorzaak. Naar aanleiding van de klachten is de regeling gecontroleerd en is er een fout geconstateerd. Deze fout is 28 januari 2019 hersteld.

2) De betreffende automobilist komt aanrijden als de file op de zijrichting is opgelost en de doseerlichten op het punt staan om te doven. In dit laatste geval lijkt het een nutteloze ingreep maar het probleem is al opgelost en de doseerinstallatie moet nog worden uitgeschakeld. Dit laatste effect is niet te voorkomen, maar de betreffende automobilist ondervindt hier vrijwel geen tijdsverlies. Wel kan het als hinderlijk worden ervaren.

Is het u bekend of wel ter ore gekomen dat met regelmaat weggebruikers het rode stopsignaal negeren en dus doorrijden? 

Ook wij constateren dat het rode doseerlicht soms wordt genegeerd. Dat is ongewenst verkeersgedrag. Indien dit leidt tot onveilige situaties wordt dit gemeld bij de politie voor handhaving.

Tijdens een inspectie ter plaatste is geconstateerd dat de stopstreep voor de doseerlichten aan de spoorzijde vervaagd is. Dit is gemeld bij de wegbeheerder met het verzoek de belijning te herstellen.

Informatiebijeenkomst Stadsverwarming

De raad wordt geinformeerd over de ontwikkelingen bij Stadsverwarming Purmerend o.a. betreffende de nieuwe BioWarmteCentrale en project Gasvrij.

 

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Timo Roeleveld
Betreft:
Onderwerp:
Parkeren binnenstad met parkeervergunning
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: vrijdag, 18 januari, 2019 - 11:07
Datum antwoord(en)*: donderdag, 31 januari, 2019 - 14:50
Portefeuillehouder*: Timo Roeleveld
* in te vullen door organisatie

Door de ontwikkelingen in de binnenstad zijn er steeds minder parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers, bewoners en ondernemers van de binnenstad. Bewoners en ondernemers kunnen met een parkeervergunning in de binnenstad parkeren. Op 20 januari gaat het Lammetje dicht en blijven er nog minder parkeerplaatsen over. De VVD ontvangt signalen dat het vinden van een parkeerplaats voor bewoners en ondernemers met een parkeervergunning steeds moeilijker wordt en heeft daarom de volgende vragen:


Hoeveel parkeervergunningen zijn in 2019 voor bewoners en ondernemers van de binnenstad uitgegeven?

Voor het parkeervergunninggebied 1 (binnenstad) zijn in 2019 769 bewonersvergunningen en 162 bedrijfsvergunningen verleend.

Hoeveel parkeerplekken in het vergunningsgebied binnenstad kunnen na de sluiting van het Lammetje door parkeervergunninghouders worden gebruikt?

In het parkeervergunninggebied 1 (binnenstad) zijn na het verdwijnen van de parkeerdekken van ’t Lammetje ongeveer 1091 parkeerplekken beschikbaar. Hierbij zijn de parkeerplekken die terugkomen op de Schapenmarkt meegenomen. 

Wat is het maximale aantal uit te geven parkeervergunningen in de binnenstad?

Op dit moment is geen maximum gesteld aan het aantal te verlenen parkeervergunningen omdat hier vooralsnog geen reden toe is. In het geval dat er meer aanvragen voor parkeervergunningen zijn dan beschikbare parkeerplekken, kan op grond van artikel 5.4 van de Parkeerverordening 2014 een wachtlijst ingesteld worden.

Op 29 november 2018 heeft de gemeenteraad de parkeermaatregelen vastgesteld die op dit moment verder uitgewerkt worden. Onder andere het toepassen van de 0-vergunnigenregeling, waardoor het aantal vergunningen niet toeneemt en flankerend beleid om de tijden van het betaald parkeren te verruimen naar bijvoorbeeld 21.00 uur. Een besluit hierover wordt op een later moment genomen. 

Mogen parkeervergunninghouders op bepaalde tijden in het voetgangersgebied van de binnenstad parkeren?

Nee, er mag niet geparkeerd worden in het voetgangersgebied. Wel mag buiten de winkeltijden geladen en gelost worden. Verder kan voor bruiloften, uitvaarten, werkzaamheden e.d. een tijdelijke ontheffing verleend worden om het voetgangersgebied in te rijden.

Tot slot heeft de Purmaryn en een aantal bewoners om medische redenen een ontheffing om de binnenstad in te kunnen rijden.

 

Export pdf
Fractie: CDA
Opsteller: Fred Koot
Betreft:
Onderwerp:
Ter advisering: Duurzaamheidsagenda
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 7
Datum vraag: woensdag, 16 januari, 2019 - 11:55
Datum antwoord(en)*: donderdag, 17 januari, 2019 - 07:46
Portefeuillehouder*: Fred Koot
* in te vullen door organisatie

In de Duurzaamheidsagenda is het volgende opgenomen:"Subsidies verduurzaming particuliere woningen. Het beroep op de gemeentelijke subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2017 is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Met deze regeling kunnen eigenaren van koopwoningen een bijdrage krijgen van ongeveer 15% in de kosten van investeringen in de verduurzaming van hun woning door aanpassing van warmte-installaties, isolatie van de woning en energieopwekking. Ook kan een bijdrage worden verkregen voor het verwijderen van de gasmeter."


Is het juist dat hiermee ook subsidies verstrekt worden voor duurzaamheids investeringen welke rendabel zijn en zich op krote termijn terug verdienen (denk hierbij o.a. aan zonnepanelen)?

Het plaatsen van zonnepanelen is opgenomen in de lijst van voorzieningen die voor subsidieverlening in aanmerking komen. Vorig jaar is een derde deel van de subsidie besteed aan bijdragen voor de plaatsing van zonnepanelen. De subsidieregeling is bedoeld als stimulering voor het verduurzamen van woningen. Ondanks de relatief gunstige opbrengst van zonnepanelen is het aantal koopwoningen waarop zonnepanelen worden geplaatst sterk in de minderheid. Vandaar dat wij er voorstander van zijn om de stimulering op deze wijze de komende tijd voort te zetten.

Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Wim Wilschut
Betreft:
Onderwerp:
Duurzaamheidsleningen
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 8 Vaststelling verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend 2019
Datum vraag: dinsdag, 15 januari, 2019 - 23:24
Datum antwoord(en)*: vrijdag, 25 januari, 2019 - 11:56
Portefeuillehouder*: Wim Wilschut,
* in te vullen door organisatie

Wij vinden het een goede zaak dat de gemeente duurzaamheidsleningen faciliteert. Dit stimuleert de bewoners tot het zetten van stappen om de eigen woning duurzamer te maken. Toch roept het document bij ons een aantal vragen op.


 1. Duurzaamheidsleningen zijn persoonsgebonden. Kan een dergelijke lening niet omgezet worden naar een woninggebonden lening?
 2. Kan het verwijderen van asbest in combinatie met verduurzaming van de woning toegevoegd worden in de lijst met doelen?
 3. Op blz. 5 wordt genoemd dat een duurzaamheidslening ook aangevraagd kan worden als er sprake is van een postcoderoos coöperatie. Moet de coöperatie deze lening aanvragen, of de individuele investeerders in een dergelijk project?
 4. Bij een postcoderoos wordt momenteel onderzocht of de postcoderoos ook van toepassing kan zijn op thermische panelen, dus panelen die warmte opwekken. Geldt de duurzaamheidslening in voorkomende gevallen ook voor warmte-panelen?

1. Proeven met gebouw-gebonden financiering missen de fiscale voordelen van een hypotheek. Vandaar dat deze vorm niet echt van de grond komt.

De Duurzaamheidslening is juist aantrekkelijk vanwege het feit, dat tegen een aantrekkelijke rente zonder onderpand van een woning een lening kan worden verkregen.  Een hypotheek op de woning is in veel gevallen fiscaal gunstiger maar wordt gelet op de hoogte van de bedragen niet altijd wenselijk geacht. .

2. Asbest verwijderen sec is geen duurzaamheidsactiviteit. Verplichte verwijdering van asbest in 2024 geldt alleen voor daken. Over het algemeen gaat het dan om schuurtjes of bedrijfsgebouwen. Er zijn daken waarin nog asbest materiaal is verwerkt. Als die daken vanwege verbetering van de isolatie worden vervangen kunnen deze onder de lening vallen.

3. De individuele deelnemer vraagt de lening aan.

4. De Duurzaamheidsvoorzieningen zijn sterk in ontwikkeling. Om die reden wordt aan het college de mogelijkheid gegeven om de lijst met voorzieningen zo nodig aan te passen als blijkt dat er nieuwe goede voorzieningen beschikbaar zijn waar aanvragen voor binnenkomen..

Meetbare doelstellingen

Op blz. 3 wordt gesproken dat de gemeente streeft naar 2% energiebesparing.

 1. Betreft dit stroom, gas, stadsverwarming en overige?
 2. Wordt dit gemeten per categorie energie?
 3. Wordt ook nog een uitsplitsing gemaakt per lokatie (huis, straat, wijk)?
 4. Wordt ook nog gesplitst naar huur, koop, kantoor, winkel, bedrijven, etc.
 5. Is er een zogenaamde nulmeting gedaan?
 1. Het gaat primair om warmte, gas en electra.

 2. Deze gegevens worden verzameld door het CBS. U vindt de gegevens nader verdeeld in De Klimaatmonitor. https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive?report=energiegebruik&inp_geo=gemeente_439

 3. Zie onder 2.

 4. Zie onder 2.

 5. Vertrekpunt is de situatie t.o.v. het energieverbruik in 1996.

Proeftuin aardgasvrije wijk

Bewoners kunnen een bijdrage krijgen bij overstap naar all electric of naar stadsverwarming.

 1. Gaat het dan om eenzelfde bedrag per woning? Of gaat dit over ontzorgen in geval van overstap naar stadsverwarming en een geldbedrag als bewoners wel kiezen om van het aardgas af te gaan, maar zelf een oplossing regelen?
 2. Impliceert dit dat bewoners nog kunnen kiezen om aardgas te blijven gebruiken?
 3. Kan een bewoner die gesupport wordt in de proeftuin tegelijkertijd een beroep doen op de duurzaamhiedslening?

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de pilotwijk en de proeftuin. Voor de goede orde, de pilotwijk ligt in de proeftuin (die onderdeel uitmaakt van de BZK-aanvraag). Voor de pilotwijk zijn afspraken met uw raad gemaakt dat de kosten van het afsluiten van het aardgas en het aansluiten op een andere warmtebron tot een maximum van € 8.000 worden vergoed. Voor de proeftuin ligt dit geheel anders, dit wordt de komende tijd onderzocht.

 1. Bewoners die niet kiezen voor stadsverwarming maar voor all electric kunnen een bijdrage krijgen in de kosten tot het maximale bedrag dat beschikbaar is per woning. Dat zelfde geldt voor woningen die op stadsverwarming worden aangesloten. De bijdrage is gebaseerd op het gemiddelde bedrag dat nodig is om de woning van het aardgas af te halen en op stadsverwarming aan te sluiten (voor de pilotwijk).

 2. Een ieder die gas heeft kan niet worden gedwongen afstand te doen op zijn recht op gaslevering.

 3. Hij of zij kan zowel een duurzaamheidslening aanvragen als een subsidieverzoek doen voor het verder verduurzamen van zijn/haar woning.

   

Warmtenetwerk

De stadsverwarming Purmerend heeft recent aangekondigd dat zij hun tarieven voor 2019 verhogen naar het maximaal door de AFM toegestane tarief (niet meer dan anders). Dat betekent dus dat de SVP BV ongeveer dezelfde prijs hanteert als in geval van stoken op aardgas. Als enig aandeelhouder heeft de gemeente Purmerend invloed op de prijsstelling.

Kunt u uitleggen waarom is gekozen voor de maximale prijsverhoging in 2019?

Wij verwijzen u naar onze antwoorden op een vergelijkbare vraag van de Stadspartij..

Indicatorscores GDI-2017

 1. Purmerend scoort voor energiebeparing woningen extra hoog en voor energieverbruik ook extra hoog. Wat is daarvoor de verklaring?
 2. Opvallend is dat de sociale- en gezondheids indicator in Purmerend zoveel lager is dan het langelijk gemiddelde. Wat is daar de verklaring voor?
 1. Dat op beide onderdelen hoog gescoord wordt betekent dat het gebruik laag is. Wij verwijzen voor meer informatie naar bijgevoegde rapportage energieverbruik afkomstig uit de klimaatmonitor. (Bijlage 1.)

 2. De basis van deze lage waardering is ons niet bekend. (Nb. De website waar wij deze informatie verkregen is inmiddels aangepast.)

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

 1. Heeft u een overzicht van de gemeentelijke gebouwen en de huidige energielabels?
 2. Kunt u per gebouw aangeven wanneer het gewenste energielabel A bereikt zal worden?
 1. Bijgaand treft u een overzicht aan van de energielabels van gemeentelijke panden. Nb. Het kan zijn dat de huidige situatie van sommige panden aanleiding kan zijn om deze bij te stellen omdat daar inmiddels aanpassingen aan hebben plaatsgevonden.

 2. Dat kunnen we niet. De panden worden aangepast op de momenten dat deze op grond van de onderhoudsplanning moeten worden aangepast. Aan de hand van een periodiek schouw van de panden wordt de planning eventueel bijgesteld omdat de planning alleen wordt uitgevoerd als de noodzaak aanwezig is. Daar waar mogelijk zullen werkzaamheden naar voren worden gehaald. Een tijdpad is evenwel hiervoor niet te geven.

Duurzame mobiliteit

Hier wordt gestel dat elke auto aan vervanging toe is, vervangen wordt door een duurzame (elektrische) auto. Verder op wordt genoemd dat het budget niet toereikend is en dat er meer budget moet komen om dit te realiseren.

Moeten wij hieruit opmaken dat er geen budget is om personenauto’s te vervangen door een duurzame (elektrische) auto? Of dat de gemeente zijn ambitie en voorbeeldfunctie zal  waarmaken door het budget te verhogen?

Voor zwaardere voertuigen zoals vuilnisauto’s is volledig schone energie nog geen optie. Voor lichte voertuigen wel. Bij ieder investeringsvoorstel wordt gekeken wat kan binnen het beschikbare budget.

 

Ondersteunen van initiatieven van bewoners (coöperaties) tot het plaatsen van zonnepanelen

 1. Kunt u uitleggen wat de ambitie van de gemeente is?
 2. Kunt u een idee geven waarop de 200 uur jaarlijkse ambtelijke ondersteuning gebaseerd is?

1. De uiteindelijke ambitie van ons bestuur is dat Purmerend geen Co2 meer produceert. Zonnepanelen kunnen hieraan een bijdrage leveren. Daarom worden dit soort initiatieven gestimuleerd.

2. Het gaat hierbij om regionaal overleg, overleg met Opgewekt in Purmerend, organiseren veiling zonnepanelen,  locaties voor uitvoering Postcoderoos enz.

Pilot zonnepanelen in dakpannen

 1. Kunt u toelichting geven over de ambitie? In welke gebouwen zullen deze dakpannen als proef toegepast worden?
 2. Kunt u toelichten waar de 100 uur jaarlijkse ambtelijke ondersteuning op gebaseerd is?
 1. Zonnepanelen in dakpannen kunnen een oplossing zijn voor daken van beeldbepalende gebouwen of met bijzondere architectuur. Doel is om er ervaringen mee op te doen om te zien in hoeverre dit een alternatief kan zijn ten opzichte van zonnepanelen.

 2. De uren worden alleen ingezet indien dit daadwerkelijk aan de orde komt. In de agenda heeft dit geen eerste prioriteit gekregen.

Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Wim Wilschut
Betreft:
Onderwerp:
Duurzaamheidsagenda: subsidie Duurzaam Bouwloket
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 7 Duurzaamheidsagenda
Datum vraag: dinsdag, 15 januari, 2019 - 23:06
Datum antwoord(en)*: woensdag, 16 januari, 2019 - 15:04
Portefeuillehouder*: Wim Wilschut
* in te vullen door organisatie

Wij hebben de indruk dat veel mensen die wij spreken over verduurzaming van hun woning nog nooit gehoord hebben van het Duurzaam Bouwloket.


Kan de gemeente (nog) meer ruchtbaarheid geven aan deze service voor bewoners van Purmerend?

Behalve dat verwezen wordt naar het duurzaam bouwloket voor het verkrijgen van gerichte informatie voor duurzaamheidsoplossingen neemt het Duurzaam bouwloket deel aan de wijkbijeenkomsten in het kader van de energietransitie waar inwoners gelegenheid hebben om hun vragen voor te leggen. Daarnaast neemt men deel aan diverse duurzaamheidsevenementen. Wij hebben zelf niet meegekregen dat het Duurzaam Bouwloket onvoldoende bekend is, maar zullen dit zeker als signaal meenemen.

Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Wim Wilschut
Betreft:
Onderwerp:
Duurzaamheidsagenda energiecoaches
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 7 Duurzaamheidsagenda
Datum vraag: maandag, 14 januari, 2019 - 15:09
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 15 januari, 2019 - 15:59
Portefeuillehouder*: Wim Wilschut
* in te vullen door organisatie

Wij vinden het van belang dat bewoners van Purmerend goed advies kunnen krijgen van een gediplomeerde energiecoach over isolatie en andere verduurzaming van hun woning. Deze energiecoach kan mogelijk ook iets zeggen over de beschikbare keuzes in het verwarmen van de woning. Ik begrijp dat de Purmerendse woningcorporaties vrijwilligers gaan zoeken die willen worden opgeleid tot energiecoach. 


Doen alle Purmerendse woningcorporaties mee in het werven van energiecoaches?

Alle woningcorporaties en huurdersverenigingen in Purmerend doen mee.

Welke eisen stellen de woningcorporaties aan de vrijwilligers die geselecteerd worden voor opleiding tot energiecoach?

Voldoende tijd en interesse. Bereidheid cursus te volgen en deze met goed gevolg af te ronden.

Om hoeveel vrijwilligers gaat het?

Het aantal ligt nog niet vast. Wij denken aan tenminste een vijftal personen. Vanuit de huurdersverenigingen hebben wij begrepen dat een aantal mensen al interesse heeft getoond.

Hoe wordt er zorg voor gedragen dat deze vrijwillige coaches ook regelmatig en langdurig beschikbaar zijn voor het geven van een advies?

Zoals hiervoor aangegeven is de insteek dat men voldoende tijd en interesse heeft. Het blijft op basis van vrijwilligheid.

Een huisbezoek door een energiecoach zal enige uren tijd vragen. Is er een vrijwilligersvergoeding hiervoor beschikbaar? Is er geld voor een onkostenvergoeding voor bijv. vervoer en materiaal? 

Het is vrijwilligerswerk. De materialen worden vergoed. Wij verwachten geen onvermijdbare kosten. Mocht dat wel het geval zijn wordt hiervoor een oplossing gezocht.

Maakt de energiecoach na een huisbezoek een schriftelijk rapport t.b.v. de bewoner? Zo ja, is dit rapport ook beschikbaar aan de woningcorporaties?

De energiecoach stelt voor de betreffende woning maatregelen voor en adviseert over mogelijkheden om duurzaam met het energieverbruik om te gaan. De adviezen hebben voor een belangrijk deel betrekking op het gebruik van de woning. De energiecoaches krijgen de beschikking over informatiemateriaal dat kan worden achtergelaten zodat de huurder e.e.a. nog eens kan nalezen. Voor een compleet bouwtechnisch rapport is geen aanleiding omdat dit een zaak is voor de verhuurder. 

Van de huurdersvereniging Interwhere hoorden wij dat alle bewoners van Purmerend, zowel huurders als kopers, een verzoek kunnen indienen voor bezoek van een energiecoach. Is dat correct? Of is mijn aanname dat bewoners een dergelijk advies kunnen aanvragen niet correct?

De energiecoaches richten zich op huurders. Als er in de praktijk ook een keer eigenaren aanwezig zijn is dat uiteraard geen bezwaar, maar gesprekken met eigenaren hebben over het algemeen een ander karakter.

Is een isolatie/energieadvies gratis voor de aanvrager?

Ja, een isolatie/energieadvies is gratis.

Welke instantie gaat de aanvragen coördineren?

Hierover vind op dit moment overleg plaats. Er worden offertes opgevraagd.

Wordt bij de bezochte bewoner na enige maanden gevraagd of hij/zij iets met het advies hebben gedaan? En brengt de coördinerende instantie hier ook jaarlijks verslag van uit?

Nee, maar een coach blijft wel beschikbaar mocht men aanvullende vragen hebben. Over de wijze waarop verslag wordt gedaan zijn nog geen afspraken gemaakt.

Heeft het Duurzaam Bouwloket een rol bij deze energieadviezen?

Het Duurzaam Bouwloket wordt als beschikbaar informatiepunt onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld als men bedrijven zoekt voor advisering en/of uitvoering of voor nadere informatie over subsidiemogelijkheden enz.

Kunt u uitleggen waarom de opleiding van de energiecoaches bij de woningcorporaties (Woonbond) ligt en niet bij andere organisaties zoals Gemeente Purmerend, Duurzaam Bouwloket, of bijvoorbeeld Clup Welzijn?

De energiecoaches richten zich met name op huurders. De woonbond heeft ervaring met het opleiden van energiecoaches. Gelet op de doelgroep huurders vinden wij dit een logische keuze.

Nb.  Er zijn meer initiatieven zoals bijvoorbeeld Opgewekt in Purmerend die bijeenkomsten organiseert over energiebesparingsmogelijkheden voor particuliere woningeigenaren.

De inzichten en kennis op het gebied van duurzaamheid en isolatie veranderen snel. Het ligt voor de hand dat de energiecoaches jaarlijks bijgeschoold moeten worden. Is hier budget voor uitgetrokken?

Energiecoaches  worden uitgenodigd voor een ‘Energiecoachcafé’, een nascholingsbijeenkomst waarin professionalisering, uitwisseling en contact leggen centraal staan.

Export pdf
Fractie: Gemeentebelangen Purmerend
Opsteller: Bram Buskoop
Betreft:
Onderwerp:
Duurzaamheidsagenda
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 7
Datum vraag: woensdag, 9 januari, 2019 - 14:33
Datum antwoord(en)*: donderdag, 10 januari, 2019 - 16:45
Portefeuillehouder*: Bram Buskoop
* in te vullen door organisatie

SP Purmerend ziet graag dat ons belastinggeld wordt uitgegeven aan nuttige zaken, zoals mensen met een laag inkomen helpen met het om hun energierekening omlaag te brengen. We kijken dan ook uit naar de discussie over de Duurzaamheidsagenda en hebben hier vooraf enkele technische vragen over.


Het college wil 20.000 euro bijdragen aan zogenaamde energiecoaches, die zullen 'een rol vervullen in de bewustwording en beïnvloeding van het stookgedrag en energieverbruik van de huurders van de woningcorporaties.' Het hiervoor gevraagde bedrag komt uit de Reserve Woonvisie. Wat is de reden dat de 20.000 euro uit dit woonpotje wordt gehaald, en niet uit een duurzaamheidspotje? Naast de twijfels die de SP heeft over het nut van deze coaches, lijkt het ons veel logischer dat dit uit een post voor duurzaamheid wordt gehaald. Geld voor woningbouw moet naar woninngbouw gaan.

De reden om dit uit de reserve Woonvisie te halen is, dat dit voortvloeit uit de prestatieafspraken die met de woningcorporaties zijn gemaakt indertijd. 

Het college trekt 230.000 euro uit voor de verduurzaming van particuliere woningen. Hierbij kunnen mensen tot 2.500 euro aanvragen voor de verduurzaming van hun woning (tot een maximum van 15% van het totaalbedrag). Welke voorwaarden zijn verbonden aan het verkrijgen van deze subsidie? Is er een inkomenstoets? Deze vragen hebben we ook voor de duurzaamheidslening.

 1. Ten aanzien van de voorwaarden verwijzen wij kortheidshalve naar de tekst van de gemeenteverordening die u als bijlage aantreft.

 2. Er is - zoals u zult lezen in de verordening - geen inkomenstoets. Duurzaamheidssubsidies dienen ter stimulering van het investeren door eigenaren in de verduurzaming van hun woning. De bijdrage is gemiddeld ongeveer 15% in de investeringskosten. Dit met een maximum van € 2.500 per woning.   Een inkomenstoets is gelet op de hoogte van de bijdrage een extra administratieve handeling die niet bijdraagt aan het stimuleringsdoel van de regeling.

  Nb. Corporaties zijn verplicht om de komende jaren woningwetwoningen tot het niveau van een Energielabel B te verbeteren. Veel eigenaren van woningen halen dat alleen met aanzienlijke eigen investeringen.

 3. Voor leningen vindt wel een inkomens toets plaats. Dit wordt gedaan door SVn. De toetsing van de aanvraag is tweeledig. De gemeente toetst het doel van de lening: Passen de duurzaamheidsvoorzieningen die worden voorgesteld in het gemeentelijk beleid en is de betrokkene eigenaar van de woning of heeft hij toestemming van de eigenaar. SVn toetst of de aanvrager voldoende draagkracht heeft om de lening met de rente terug te betalen in de termijn die er voor staat.

Is er een overzicht te geven van welke duurzaamheidsevenementen er het komend jaar georganiseerd zullen worden voor het bedrag van 60.000 euro? Welke doelen hoopt het college met deze evenementen te bereiken?

In het jaar 2019 zullen de beschikbare middelen worden besteed aan het organiseren van de Regionale Duurzaamheidsbeurs op 6 april 2019, waarin de gemeente Purmerend samen met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Beemster en Waterland deelneemt, en van de solarbotenrace eind juni 2019. Beide evenementen hebben tot doel om duurzaamheid breder bij de inwoners en de ondernemers onder de aandacht te brengen. Tevens willen we bewerkstelligen dat beide doelgroepen door deelname aan deze evenementen geinspireerd raken en ook zelf aan de slag gaan met duurzaamheidsmaatregelen in hun eigen woning en/of bedrijfspand.

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Nicole Ploeger
Betreft:
Onderwerp:
Plancapaciteit in Purmerend
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: zondag, 6 januari, 2019 - 14:36
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 15 januari, 2019 - 12:12
Portefeuillehouder*: Nicole Ploeger
* in te vullen door organisatie

Minister Kajsa Ollongren heeft half november de Tweede Kamer geïnformeerd over “de Staat van de Woningmarkt 2018”. De cijfers waren teleurstellend; het woningtekort blijkt op te lopen. Daarnaast is er de waarschuwing van prof. P. Boelhouwer: de toekomstige huishoudensgroei komt niet uit op 1 miljoen huishoudens, 1,5 miljoen is meer waarschijnlijk.Verder weten we uit de “update plancapaciteit van ABF, oktober 2018” dat er voor de periode 2017 – 2020 vaak te weinig harde plancapaciteit is. Er wordt veel over planoptimisme gesproken. Het omzetten van zachte plannen naar harde plancapaciteit is heel vaak een zeer arbeidsintensief en daardoor traag proces. Dit leidt tot veel onzekerheid. Zo ook in Noord-Holland, waar de verhouding tussen harde plancapaciteit en de toename van woningbehoefte 80% is.


Wat zijn de cijfers van de gemeente Purmerend met betrekking tot harde en zachte plancapaciteit en hoe verhouden deze cijfers zich tot de ambitie van Purmerend om tot 2040 10.000 woningen te bouwen?

Antwoord:

Begin 2017 heeft het college de ‘agenda Purmerend 2040’ gepresenteerd.

In de startnotitie ‘Ruimte voor Purmerend’ (bladzijde 8 / zie bijlage) is een indicatieve raming vermeld van de woningbouwmogelijkheden voor de stad Purmerend tot 2040. Het ging daarbij om een momentopname uit de tweede helft van 2016.

Voor de cijfers van de gemeente Purmerend met betrekking tot harde en zachte plancapaciteit kan verder worden verwezen naar www.plancapaciteit.nl. Deze website, die in opdracht van de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam is ontwikkeld door RIGO research en advies, geeft naast inzicht in de aantallen tevens duidelijkheid over de mate van hardheid van de plancapaciteit. In de daarbij opgenomen legenda is sprake van ‘onherroepelijk’ tot en met ‘potentiele woningbouwlocatie’. De gegevens op deze website worden periodiek geactualiseerd.

Zoals op de website te zien is, verkeren veel plannen nog in de initiatieffase (‘potentiele woningbouwlocatie’), waarbij nog sprake kan zijn van planuitval.

Afgezet tegen de aangehaalde startnotitie (2017) is de potentiele plancapaciteit in de bestaande stad en aan de randen van Purmerend toegenomen globaal van 7.000 tot 9.000. Daarnaast is ook in de Zuidoostbeemster nog sprake van plancapaciteit en blijven we op zoek naar meer potentiele woningbouwlocaties.

 

 

 

 

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer