Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Undefined

Werkbezoek aan De Koog

Programma volgt.

U dient zich hiervoor aan te melden.

Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Theo de la Haye
Betreft:
Onderwerp:
woonfraude
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: donderdag, 14 februari, 2019 - 10:48
Datum antwoord(en)*: vrijdag, 1 maart, 2019 - 09:20
Portefeuillehouder*: Theo de la Haye
* in te vullen door organisatie

In het financieel dagblad van 13 februari wordt vermeld dat de wooncorporaties last hebben van woonfraude en dat er naar schatting 10 tot 20 procent van de sociale woningen aan anderen wordt onderverhuurd. Nu komen de problemen van Amsterdam altijd wat later in Purmerend.


Is het college bekend met deze vorm van woonfraude en zo ja in welke mate komt dit voor in Purmerend.

Ja, het college is bekend met deze vorm van woonfraude. De gemeente werkt nauw samen met de woningcorporaties om dit zoveel mogelijk te voorkomen. De corporaties delen hun bevindingen met de sociale rechercheurs van de gemeente en andersom. Er is een speciale internetpagina aangemaakt, waar mensen het vermoeden van fraude gemakkelijk kunnen opgeven. De meldingen komen binnen via deze site, via de woningcorporatie of bijvoorbeeld via een telefonische melding.

In 2018 zijn er 28 onderzoeken naar woonfraude met sociale huurwoningen uitgevoerd, waarvan er in 21 gevallen daadwerkelijk woonfraude is aangetoond.  Met 12.206 sociale huurwoningen (huurgrens lager dan Eur. 710,68/Peildatum 2017) in Purmerend, is het percentage woonfraude in 2018  0,17 %.

Indien dit ook in Purmerend voorkomt welke maatregelen zijn er om deze ontwikkeling terug te draaien en een halt toe te roepen.

Gezien deze cijfers denkt het college voldoende middelen in te zetten om woonfraude te voorkomen, dan wel te achterhalen.

Indien er geen of onvoldoende maatregelen zijn is het college dan voornemens om deze aan te passen?

Zie vraag 2.

Export pdf
Fractie: Stadspartij
Opsteller: Coen Lageveen
Betreft:
Onderwerp:
Selectie van de voorkeursvariant in de Variantenstudie A7
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: Selectie van de voorkeursvariant in de Variantenstudie A7
Datum vraag: donderdag, 7 februari, 2019 - 21:04
Datum antwoord(en)*: maandag, 18 februari, 2019 - 14:43
Portefeuillehouder*: Coen
* in te vullen door organisatie

Onderdeel van deze Variantenstudie is Combipakket 2. Dit combipakket bevat, onder andere, het creëren van carpoolplaatsen in de nabijheid van de op-en afritten.


Is er enig cijfermatig inzicht over het gebruik van de carpoolplaats aan de N244, bij de afslag Purmerend Noord? Zo nee, kan dit gemonitord worden?

De carpoolplaats langs de N244  ter hoogte van het kruispunt met de S. Allendelaan is in 2017 geopend en heeft een capaciteit van ca. 150 parkeerplaatsen. Sinds december 2017 heeft de R-net lijn 376 van EBS hier het begin en eindpunt. Deze bus rijdt op werkdagen van 06.00-19.00 uur naar Amsterdam Zuidoost. In de ochtend- en avondspits elk kwartier in de spitsrichting en overdag elk half uur.

Het  gebruik van de P+R wordt niet structureel gemonitord. Via een luchtfoto uit 2018 is te zien dat er 30-35 auto’s staan geparkeerd. EBS geeft aan dat er gemiddeld 10 reizigers per dag op het P+R terrein instappen.

In het kader van de A7 studie (Corridor Amsterdam Hoorn) is het onderwerp van onderzoek of deze P+R locatie in de nabije toekomst een functie kan gaan vervullen voor autoverkeer dat nu gebruik maakt van de A7. Hierover worden momenteel afspraken gemaakt.

Ook zijn er plannen om de eindhalte aan de Ds. M.L. Kingweg te verplaatsen naar het P+R terrein. Daardoor kan ook R-net lijn 306 (naar Amsterdam CS) hier beginnen waardoor de locatie nog aantrekkelijker wordt als P+R terrein.

Export pdf
Fractie: GroenLinks
Opsteller: Marône Welbergen
Betreft:
Onderwerp:
Kwadijkerpark - kapvergunning
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 10
Datum vraag: woensdag, 6 februari, 2019 - 17:51
Datum antwoord(en)*: maandag, 11 februari, 2019 - 13:46
Portefeuillehouder*: Marône Welbergen
* in te vullen door organisatie

In de vergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 7 februari staat het bestemmingsplan Kwadijkerpark ter advisering op de agenda. Locatie A in fase 2 van het bestemmingsplan is een locatie waar bomen gekapt moeten worden om de uitvoering van het bestemmingsplan mogelijk te maken.


Is er een kapvergunning aangevraagd voor het kappen van deze bomen?

Ja. Ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied Kwadijkerpark zijn twee omgevingsvergunningen, onderdeel kappen van een houtopstand, aangevraagd.

 

Zo ja, wanneer is de kapvergunning verleend? 

De vergunningen zijn verleend op:

5 maart 2017, nr. 1359584, VBAR44236;

21 september 2017, nr. 1396287, VBAR48045.

Zo niet, is een kapvergunning niet nodig geweest?

Zie beantwoording vraag 1 en 2.

Export pdf
Fractie: GroenLinks
Opsteller: Marône Welbergen
Betreft:
Onderwerp:
Kwadijkerpark - ecologisch onderzoek
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 10
Datum vraag: woensdag, 6 februari, 2019 - 17:47
Datum antwoord(en)*: maandag, 11 februari, 2019 - 11:34
Portefeuillehouder*: Marône Welbergen
* in te vullen door organisatie

Op locatie A in fase 2 van het bestemmingsplan Kwadijkerpark is een ecologisch onderzoek gedaan voor het kappen van bomen.


Is bij het ecologisch onderzoek het weilandgebied van Kwadijk aan de overzijde van de N244 ook onderzocht op aanwezige of foeragerende fauna en gekeken naar het  door werkzaamheden verstoren van mogelijk aanwezige beschermde soorten?

In het ecologisch onderzoek voor het bestemmingsplan ‘Kwadijkerpark 2019’ is het weilandgebied van Kwadijk aan de noordzijde van de N244 niet onderzocht op aanwezige of foeragerende fauna en is niet gekeken naar het door werkzaamheden verstoren van mogelijk aanwezige beschermde soorten.

In het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling die onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan en als bijlage 15 bij de toelichting van het bestemmingsplan is gevoegd, is onderzocht of onderhavige ontwikkeling nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Hieruit is naar voren gekomen dat aan de noordzijde van de N244 op circa 270 meter van locatie A een gebied gelegen is dat behoort tot het Natuur Netwerk Nederland (voormalig EHS). Gezien de afstand, de ligging ten opzichte van het Natuur Netwerk Nederland en de aard van de ontwikkeling zijn significant negatieve effecten op voorhand uit te sluiten. Derhalve is geen nader natuuronderzoek voor dit gebied uitgevoerd.

Ook is gekeken naar de aanwezigheid van Natura-2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied is Polder Zeevang. Deze ligt op een afstand van circa 700-900 meter vanaf het plangebied aan de noordzijde van de N244. Gezien deze afstand en de aard van de ontwikkeling zijn significant negatieve effecten op voorhand uit te sluiten en is geen nader natuuronderzoek voor dit gebied uitgevoerd.

Export pdf
Fractie: GroenLinks
Opsteller: Marône Welbergen
Betreft:
Onderwerp:
Purmerweg 19
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 9
Datum vraag: woensdag, 6 februari, 2019 - 17:41
Datum antwoord(en)*: maandag, 25 februari, 2019 - 11:22
Portefeuillehouder*: Marône Welbergen
* in te vullen door organisatie

In het vervolgonderzoek naar aanwezigheid van verschillende soorten vleermuizen op Purmerweg 19 staat een aantal maatregelen gemeld die noodzakelijk zijn om de wet natuurbescherming niet te overtreden. Deze worden zoals aangegeven in het document, verwerkt in een ecologisch werkprotocol.


Wanneer is het ecologisch werkprotocol beschikbaar/openbaar?

Dit werkprotocol is nog niet opgesteld. Op het moment dat het onderzoek werd gedaan (januari 2018), was de bouwplan voor de locatie nog niet ontwikkeld. Het was derhalve nog niet bekend hoe de toekomstige situatie op deze locatie (bebouwing, beplanting, belichting) eruit zou komen te zien, dat is wel vereist voor het opstellen van een werkprotocol. Nu dit wel bekend is, zou dit protocol wel opgesteld kunnen worden, maar de initiatiefnemer heeft hier nog geen opdracht voor gegeven. Het moment waarop hij wel deze opdracht geeft, is aan de initiatiefnemer zelf. Wij kunnen daardoor nu niet zeggen wanneer dit protocol gereed en beschikbaar is.

Pagina's

Abonneren op RSS - Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer