Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Undefined
Export pdf
Fractie: CDA
Opsteller: Fred Koot
Betreft:
Onderwerp:
Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken, inclusief nieuw honden uitlaatveld ten behoeve van ontwikkellocatie Drontermeer
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken, inclusief nieuw honden uitlaatveld ten behoeve van ontwikkellocatie Drontermeer
Datum vraag: vrijdag, 29 maart, 2019 - 16:06
Datum antwoord(en)*: vrijdag, 5 april, 2019 - 15:17
Portefeuillehouder*: Fred Koot
* in te vullen door organisatie

Er wordt een Krediet gevraagd voor het bouw- en woonrijp maken, inclusief een nieuw hondenuitlaatveld.


Op basis van de informatie op de gemeentelijke website (https://www.purmerend.nl/kaarten/hondenbeleid/) lijkt deze buurt nu redelijk goed bedeeld te zijn in hondenuitlaatvelden (direct om de hoek een losloopgebied en direct aansluitend een uitlaatroute welke door de gehele wijk loopt). Is het uitlaadveld noodzaak? Zo ja, waarom?

Ja, het uitlaatveld is noodzakelijk. Het betreft geen nieuw honden uitlaatveld, maar het verbeteren en verbinden van de twee delen van het huidige honden uitlaatgebied Drontermeer-Lauwersmeer. Er wordt geen uitbreiding gepland.

Door het vervallen van het grote losloopgebied midden in het Drontermeer in verband met nieuwbouw, wordt er gevreesd dat er overlast door hondenpoep ontstaat in die buurt. Om de overlast tot een minimum te beperken is in samenspraak met de bewoners en de Wijkkerngroep een plan ontwikkeld om het losloopgebied op de hoek van het Drontermeer en het Lauwersmeer veilig en aantrekkelijk te maken voor hondenbezitters.

Het losloopgebied hoek Drontermeer en Lauwersmeer wordt op dit moment zeer beperkt gebruikt, omdat hondenbezitters bang zijn dat loslopende honden over de geluidswal richting de Verzetslaan zullen lopen. Het plaatsen van een omheining kan dit voorkomen. Verder kan door een verbinding te creëren tussen de twee delen van het losloopgebied een veiligere situatie worden gecreëerd waardoor het gebied meer wordt gebruikt.

Wat is de (mogelijke) locatie voor het nieuwe uitlaatveld?

 

Het betreft de locatie op de hoek van het Drontermeer en het Lauwersmeer (zoals aangegeven aan bovengenoemde kaart) en is geen nieuw uitlaatveld. Het losloopgebied is niet aansluitend met een uitlaatroute langs de Verzetslaan, en wordt dat ook niet op verzoek van bewoners.

Geheime bijlage bij agendapunt 10 commissie SOB 11 april 2019

De geheime bijlage is toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

Geheim agendapunt 11 commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 11 april 2019

De vertrouwelijke stukken zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

Export pdf
Fractie: GroenLinks
Opsteller: Fred Beijert
Betreft:
Onderwerp:
hotel in Beusebos
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt:
Datum vraag: vrijdag, 29 maart, 2019 - 14:38
Datum antwoord(en)*: maandag, 8 april, 2019 - 17:34
Portefeuillehouder*: Fred,
* in te vullen door organisatie

In de brief van wethouder Mario Hegger namens college van burgemeester en wethouders met als onderwerp 'toelichting collegebesluit locatie hotel' (kenmerk 1470608) van 19 maart 2019 staat onder meer 'Het college en de raad hebben eind 2017 een plan goedgekeurd voor- en een overeenkomst gesloten over de realisatie van een nieuw Van der Valk hotel in de kom A7. Dit plan past binnen het in 2016 in de raad vastgestelde beleid voor de ontwikkeling van de kom A7. Bovendien is aangetoond dat er behoefte is aan een hotel van deze omvang in onze regio. De provincie Noord Holland heeft geen bezwaar tegen deze ontwikkeling. Binnen de MRA is dit hotel benoemd als één van de wenselijke nieuw te ontwikkelen accommodaties om het toerisme meer te spreiden over de regio.'


Naar aanleiding van 'De provincie Noord Holland heeft geen bezwaar tegen deze ontwikkeling.' (= ontwikkeling van een hotel in het Beusebos/kom A7) wil GroenLinks (link naar) bestand ontvangen waar dit 'geen bezwaar' is vastgelegd door het bestuur van de provincie.

Zoals te doen gebruikelijk bij majeure ruimtelijke ontwikkelingen is ook over het hotel in de kom A7 op ambtelijk niveau overleg gevoerd met de provincie. Daarbij is door de afdeling ruimtelijke ordening van de provincie bekeken of de vestiging van het hotel niet strijdig is met door de provincie vastgesteld beleid. Dit bleek niet het geval te zijn.

Ook op bestuurlijk niveau is de provincie enkele malen geinformeerd door ons college over de plannen voor een hotel in de kom A7, zie de brieven in de bijlagen. Daarop is geen bestuurlijke reactie gekomen. Ambtelijk is ons gemeld dat de brieven duidelijk waren en dat er geen behoefte bestond bij GS om hier verder op te reageren.

Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat de provincie geen bezwaar heeft tegen de komst van een hotel in de kom A7.

Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Wim Wilschut
Betreft:
Onderwerp:
Wateronderlast naar aanleiding van GRP
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 8. Gemeentelijk Rioleringsplan PURMEREND 2018-2023
Datum vraag: vrijdag, 15 maart, 2019 - 17:15
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 19 maart, 2019 - 15:23
Portefeuillehouder*: Wim Wilschut
* in te vullen door organisatie

In het gemeentelijk Rioleringsplan wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van wateroverlast en ook wateronderlast. Afgelopen jaar was een extreem droog jaar. Over droogte wordt e.e.a.gemeld in het GRP. Ook in het bijgevoegde document op pagina 5 (gedownload van https://www.purmerend.nl/sites/default/files/2_digitale_klimaatatlas_cees-anton_van_den_dool.pdf). wordt gesteld dat een laag grondwaterniveua mogelijk paalrot kan veroorzaken.


Heeft Purmerend te maken gehad met een verlaagd grondwaterniveau in 2018?

 

De droge zomer van 2018 is van invloed geweest op de grondwaterstanden in de gemeente Purmerend. De gemeente meet op circa 100 locaties de optredende grondwaterstanden en bewaart en analyseert deze gegevens. In 2018 kunnen we op hoofdlijnen drie periodes onderscheiden:

Tot circa juni 2018: de gebruikelijke grondwaterstanden onder invloed van neerslag

Juni - medio augustus: afname van de grondwaterstanden met 0,30 à 0,40 m, meer dan de gebruikelijke afname in de zomerperiode, vanwege de droge periode.

Medio augustus - december 2018: stapsgewijs herstel (toename) van de grondwaterstanden, maar nog niet tot op het gebruikelijke niveau.

Zo ja, bij hoeveel woningen is er mogelijk sprake van paalrot door dit verlaagde grondwaterniveau?

Er is geen beeld van mogelijke paalrot door een verlaagd grondwaterniveau. De gemeente Purmerend voert geen controles van de funderingen uit. De staat van de fundering is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaren.

Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Theo de la Haye
Betreft:
Onderwerp:
parkeren
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: verkeersplan
Datum vraag: woensdag, 13 maart, 2019 - 09:43
Datum antwoord(en)*: maandag, 18 maart, 2019 - 17:03
Portefeuillehouder*: Theo de la Haye
* in te vullen door organisatie

In het verkeersplan staat dat het college wilt voorstellen dat de parkeerplaatsen voor vergunninghouders vrij gegeven worden voor betaald parkeren.


Kan het college aangeven waar de bewoners met een bewonersvergunning dan kunnen parkeren?

Wordt het gebied voor de bezoekersvergunningen uitgebreid naar het centrum (Nieuwstraat /Westerstraat)?

Voor de bewoners met een bewonersvergunning wijzigt niets. Zij kunnen net als nu met hun parkeervergunning in hun parkeervergunninggebied parkeren. 

Ten aanzien van de bezoekersvergunning is de wens om deze te digitaliseren. Dit mede in verband  met de fraudegevoeligheid van de huidige bezoekersvergunning die in de vorm van bonnenboekjes verleend wordt aan uitsluitend bewoners die woonachtig zijn in straten met vergunningparkeren. De gemeente ontvangt namelijk al geruime tijd signalen dat fraude wordt gepleegd met deze bonnenboekjes. In plaats van het bezoek te faciliteren worden hiermee de tweede, derde of vierde auto van bewoners op een vergunningplaats geparkeerd. Dit gaat uiteraard ten koste van de beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor de houders van een bewonersvergunning.

Bezoekers van bewoners die woonachtig zijn in straten waar betaald parkeren geldt, betalen het straattarief. Deze bewoners komen in de huidige situatie niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning.

Het digitaliseren van de bezoekersvergunning en daarmee ook de mogelijkheid om alle vergunninghouders in aanmerking te laten komen voor een bezoekersvergunning heeft  financiële consequenties. Naar verwachting wordt in juni een integraal raadsvoorstel voorbereid waarin o.a. aan de raad wordt voorgelegd om deze bezoekersvergunning te digitaliseren en hiermee ook de mogelijkheid om het gebied voor de bezoekersvergunning uit te breiden.

In het raadsvoorstel op pagina 6 voorbeeld a ontbreken in eens 1600 verkeersbewegingen.Kan het college verklaren waar die gebleven zijn?

In het Verkeersplan Purmerend 2040 staat dit in de vorm van voetnoot 8 op pagina 32 uitgelegd. De overgebleven 1600 voertuigen nemen een andere route die niet via de binnenstad en niet via de twee alternatieve routes lopen (via Weidevenne, richting N244). Doordat  het drukker wordt op de alternatieve routes richting de N244 en Weidevenne zal een aantal voertuigen dat zich normaliter op een van deze wegen bevindt om zich te verplaatsen binnen de wijken nu een andere route gaan zoeken. 

Export pdf
Fractie: Leefbaar Purmerend
Opsteller: Arie-Wim Boer
Betreft:
Onderwerp:
Parkeergarage
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: vrijdag, 1 maart, 2019 - 09:40
Datum antwoord(en)*: maandag, 4 maart, 2019 - 15:34
Portefeuillehouder*: Arie-Wim
* in te vullen door organisatie

Ballast Nedam heeft bevestigd dat er in 2018 een aanbod is gedaan voor de realisatie van een tijdelijke parkeergarage komende zomer.  


Leefbaar Purmerend wil graag het voorstel ontvangen wat is gedaan en de reden die is aangegeven waarom er met dit voorstel niets is gedaan. 

 

 

In 2018 is er ambtelijk gesproken met Ballast Nedam over een parkeergarage die in Den Haag staat en hergebruikt kan worden elders.

Ballast Nedam heeft hierbij het beeld geschetst van de mogelijkheden. In het gesprek is aangegeven dat de raad in de loop van 2019 een besluit neemt over een te bouwen parkeervoorzieningen en de bijbehorende condities (omvang, financiën, eigenaarschap). Dit op basis van een haalbaarheidsonderzoek, waartoe is besloten in de gemeenteraad in 2018. De uitkomsten van het onderzoek, en het besluit van de raad, zijn een voorwaarde voor het vervolgproces, en een mogelijke realisatie van een tijdelijke voorziening. Dit is ook zo medegedeeld met Ballast Nedam.

Informatiebijeenkomst - Citymarketing

Purmerend is Waterlands Goed van start gegaan met de stadspromotie. Onder leiding van Stichting P2000+ is er hard gewerkt aan de basis en zijn de eerst grote successen behaald. Het stadspromotie team wil de raad graag informeren: wat zijn die successen, wat zijn de ontwikkelingen van stadspromotie in Purmerend. Ook  krijgt de raad een preview van de Waterlands Goede toepkomstplannen.

Export pdf
Fractie: CDA
Opsteller: Pascal Verkroost
Betreft:
Onderwerp:
Parkeren
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: woensdag, 27 februari, 2019 - 21:49
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 12 maart, 2019 - 13:08
Portefeuillehouder*: Pascal
* in te vullen door organisatie

Met het verdwijnen van 't Lammetje is de parkeerdruk in het centrum toegenomen, naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen.


Wat is de bezettingsgraad van parkeergarge Claxonate? Indien mogelijk ontvangen wij de gegevens graag per dagdeel vanaf januari.

In het bijgevoegde overzicht is de bezettingsgraad te zien van de parkeergarage Claxonate in de periode 1 januari 2019 tot 10 maart 2019. De abonnementhouders zijn in het blauw weergegeven, de bezoekers in het rood.

Uit het overzicht komt naar voren dat het grootste deel van de week, ook na de sloop van het Lammetje, de bezetting onder de 50% ligt.

  • Op 53 van de 70 gemeten dagen ligt de bezettingsgraad onder de 50%, dit is inclusief de abonnementhouders.

  • Op 13 van de 70 dagen ligt de bezettingsgraad tussen de 50% en 70%, dit is wederom inclusief abonnementhouders.

  • Op slechts 4 dagen lag de bezetting tussen de 70% en 95%, waaronder op 26 en 27 januari 2019, de dagen direct na de sluiting van het Lammetje.

Uit de cijfers kan het volgende worden geconcludeerd:

  • De Claxonate wordt op de meeste dagen voor minder dan de helft benut, ook na de sloop van het Lammetje.

  • Ook op de drukste dagen (dinsdag en zaterdag ) is er in de parkeergarage Claxonate voldoende plek: na het openstellen van het parkeerterrein Schapenmarkt ligt de bezettingsgraad Claxonate meestal tussen de 40 en 60%.

  • Na het volledig in gebruik nemen van parkeerterrein Schapenmarkt (115 parkeerplaatsen) begin maart is de bezetting van de Claxonate voor een groot deel vergelijkbaar met de situatie voor de sloop van ’t Lammetje.

  • Gemiddeld staan er elke dag 40-45 abonnementhouders in de parkeergarage.

Wat is de bezettingsgraad van de Willem Eggert garage? Indien mogelijk ontvangen wij de gegevens graag per dagdeel vanaf januari.

De Eggertgarage is niet van de gemeente waardoor we niet over vergelijkbare data kunnen beschikken zoals bij Claxonate. Aan Q-park is informatie gevraagd  over het gebruik van de Eggertgarage in dezelfde periode. De contactpersoon heeft per email gereageerd en heeft de volgende informatie verstrekt.

“De bezetting is goed geweest toen Lammetje gesloopt werd, nu lopen de bezoekers aantallen weer naar beneden. Dit komt ook omdat men nu weer kan parkeren op het terrein waar het Lammetje stond. Q park heeft  nog genoeg ruimte over voor +/-  140 abonnementen’[1].

Toelichting situatie Schapenmarkt

De actuele situatie geeft aan dat het parkeerterrein op de Schapenmarkt na de heropening opnieuw zeer goed wordt gebruikt met een bezetting van 80-100%. Dit beeld is te zien op alle weekdagen.  

 

[1] De Eggertgarage heeft 398 parkeerplaatsen en de Claxonate heeft 200 parkeerplaatsen in de garage.

Informatiebijeenkomst: Rekenkamercommissie onderzoeksrapport Woonbeleid

De voorzitter van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster geeft een korte presentatie voor de raad over het onderzoeksrapport Woonbeleid. Het onderwerp staat op de agenda van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 11 april 2019: agendapunt 8. 

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer