Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Undefined

Geheime bijlagen bij agendapunt 11 commissie SOB 13 juni 2019

De geheime bijlagen zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

Geheime bijlage bij agendapunt 8 commissie SOB 13 juni 2019

De geheime bijlage is toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om dit stuk te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Nicole Ploeger
Betreft:
Onderwerp:
Onderhoud openbaar groen Purmer-Noord
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: zondag, 26 mei, 2019 - 17:23
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 2 juli, 2019 - 13:54
Portefeuillehouder*: Nicole Ploeger
* in te vullen door organisatie

Recentelijk heeft de gemeenteraad het Groenplan 2019-2022 vastgesteld.In het Groenplan staat omschreven wat de uitdagingen zijn voor het openbaar groen en hoe de kwaliteit van het groen structureel verbeterd kan worden. Uit de Purmer-Noord zijn bij de VVD Purmerend signalen binnengekomen over achterstallig onderhoud van het openbaar groen. Daarnaast wordt het als lastig ervaren om in overleg te komen over wensen en verbeteringen van het openbaar groen, bijvoorbeeld als er een boom wordt vervangen voor een nieuw exemplaar. 


De oude bomen langs het fietspad tussen de Landauerstraat en de Speelwagenstraat worden nu een lange periode niet gesnoeid en dat is te merken. Zo vallen er diverse (grote) takken van de bomen bij een beetje wind. Omwonenden hebben meerdere meldingen gedaan met het verzoek de bomen te snoeien, omdat zij bang zijn dat de takken de geparkeerde auto’s beschadigen. Hoe verhoudt deze werkwijze zich tot het Groenplan? En is er onderhoud aan deze bomen gepland? Zo ja, wanneer?

De Essen langs de Purmerweg /Landauerstraat zijn aangetast door een schimmelziekte die afhankelijk van de weersgesteldheid meer dood hout veroorzaakt. Het gaat om een boomziekte die zich over geheel Europa heeft verspreidt. Aanvankelijk begon de aantasting klein en werden meldingen over dood hout door de eigen dienst verwerkt. Door toename van de ziekte is het werk opgeschaald. Momenteel wordt er door een aannemer gesnoeid in alle Essen. Daarmee willen wij het dode hout en deels aangetaste takken verwijderen. In de planning staat dat de Essen langs de Purmerweg in de maand juli worden gesnoeid.   

Het groen in Purmerend is onderverdeeld in een hoofdgroenstructuur (frame) en nevengroenstructuur (franje). Voor aanpassingen in het frame worden Purmerenders geïnformeerd, voor aanpassingen in het franje is het plan dat Purmerenders intensief worden betrokken. Behoren de bomen gelegen in de Landauerstraat, tussen de parkeerplaatsen en ter hoogte van de hoekhuizen, onder franje of frame? En hoe zijn de bewoners de afgelopen periode betrokken geweest bij vernieuwing van de bomen en struiken, bijvoorbeeld ter hoogte van nrs. 97 en 104?

Het betreft hier frame. Bij renovatie van plantsoenen is via de projectleider en of de wijkmanager gecommuniceerd. Kapaanvragen verlopen via de kapvergunning.

In het Groenplan is geregeld dat de maaiwerkzaamheden geïntensiveerd worden. In de Purmer-Noord, wederom langs voornoemd fietspad, ervaart men echter dat enkel een klein deel van de grasstroken wordt gemaaid (namelijk de uitlaatstroken). Dit leidt ertoe dat het gras inmiddels op bepaalde plekken hoger is dan 1,5 meter. Hoe verhoudt dit zich tot het maaibeleid en de ambitieuze beeldkwaliteit van de openbare ruimte dat wordt nagestreefd?

Het gras langs het fietspad maakt onderdeel uit van de ecologische structuur. Sinds 1995 wordt het maaien van deze stroken 2x per jaar uitgevoerd ter bevordering van de flora en fauna. De ruiggras maairondes worden dit jaar rond week 25 en week 40 uitgevoerd.

De hondenstroken worden 22 keer per jaar gemaaid. Daarmee is in aanvulling op de gazons het beeld op B niveau.

Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Theo de la Haye
Betreft:
Onderwerp:
bewonersbrief
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: vrijdag, 17 mei, 2019 - 09:13
Datum antwoord(en)*: woensdag, 22 mei, 2019 - 13:17
Portefeuillehouder*: Theo de la Haye
* in te vullen door organisatie

Er is een bewonersbrief verzonden over het gewijzigde parkeerbeleid dat de gemeente wil voorstellen,


Aan de bewoners in het gebied dat reeds in het betaalde parkeergebied is geen bewonersbrief verzonden, terwijl er voor hen ook belangrijke wijzigingen in het voorgestelde beleid zitten.

Is het college van plan om deze bewoners ook een brief te sturen en ze uit te nodigen, zo ja is de termijn dan niet te kort?

zo nee, kunt u motiveren waarom niet?

Aan bewoners van het vergunninggebied Binnenstad met parkeerplaatsen voor de deur is deze brief op 30 april 2019 verzonden. Voor deze groep zijn de maatregelen het meest ingrijpend. Bewoners kunnen reageren tot 31 mei. De brief is abusievelijk niet bezorgd aan de bewoners van de Nieuwegracht. Een oplettende bewoner van de Nieuwegracht attendeerde ons hierop. Daarna is de brief direct alsnog bezorgd.

Het gaat om de volgende straten: Hoornsebuurt, Bierkade, Venediën, Whereplantsoen, Tuinhof, Molenplantsoen, Schipperspad, Vooruitstraat, B. Nieuwentijtstraat, Fresiastraat, Oranjestraat, Violenstraat, Hyacintenstraat, Dahliastraat, Anemonenstraat, Lindestate, Wilgstate, Iepstate, Plataanstate, Hazelaarstate, Robiniastate, Beukenstraat, Esdoornstraat, Herengracht, Nieuwegracht, Julianastraat, Wilhelminalaan, Wolthuissingel, Oude Sluis, Kanaalkade, Kanaalstraat, Beemsterburgwal, Liduinatuin en Emmakade.

Voor de straten met bewoners boven winkels in de binnenstad is een brief gestuurd op 16 mei 2019. Bewoners kunnen ook hierop reageren tot 31 mei 2019.

Op 7 mei vond een bijeenkomst plaats over de woningbouwplannen voor de Vijfhoek. Omwonenden was een uitnodiging gestuurd waarin werd aangegeven dat parkeren ook onderwerp van de bijeenkomst zou zijn. In de uitnodgingsbrief waren de maatregelen niet uitgebreid meegenomen. Daarom is na de bijeenkomst aan hen een brief gestuurd met een toelichting op de beoogde maatregelen.

 

 

Informatiebijeenkomst: MPG (Meerjarenprognose Grondexploitaties)

De raad krijgt een toelichting op de MPG (Meerjarenprognose Grondexploitaties). Daarnaast wordt ingegaan op actualiteit en de relatie met andere beleidstukken.

informatiebijeenkomst: Stichting Spinnekop H20

De informatiebijeenkomst gaat over de plannen van Stichting Spinnekop H20, die zij na de zomer gaat realiseren in het schoolgebouw Spinnekop 2 (nu nog Regio College) en - als het voorstel voor het onderhoudskrediet voor sporthal De Koogmolen door de raad wordt aangenomen - ook in de sporthal.

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Timo Roeleveld
Betreft:
Onderwerp:
Krediet onderhoud sporthal De Koogmolen
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 8
Datum vraag: zondag, 5 mei, 2019 - 17:18
Datum antwoord(en)*: maandag, 6 mei, 2019 - 15:37
Portefeuillehouder*: Timo Roeleveld
* in te vullen door organisatie

In het onderzoek naar de haalbaarheid van het Esports-IT centre H2O in het (voormalig) schoolgebouw aan de Spinnekop 2 staat nadrukkelijk vermeldt dat de exploitatie van H2O buiten de exploitatie van H2O blijft. Door de huur en exploitatie van de sporthal veranderen de haalbaarheid en financien van de stichting H2O substantieel. 


Graag ontvangt de VVD een bijgewerkt overzicht van inkomsten en uitgaven waaruit de haalbaarheid van de exploitatie door H2O van Spinnekop 2 inclusief sporthal blijkt.

Het scenario om de sporthal in het project te betrekken leek ten tijde van het haalbaarheidsonderzoek nog niet op korte termijn haalbaar te zijn en is daarom in dat onderzoek buiten beschouwing gelaten. Toe bleek dat het toch mogelijk was om de sporthal vanaf het begin te gebruiken is door gemeente en Stichting H20 besproken dat dit de voorkeur verdient boven het scenario uit het haalbaarheidsonderzoek. Stichting H20 heeft daarna een wat andere invulling van het schoolgebouw ontworpen. Er is door partijen geen nieuw haalbaarheidsonderzoek gedaan dan wel een update van het bestaande gedaan. Dus een bijgewerkt overzicht is niet beschikbaar.

De huidige staat van onderhoud was bij het maken van het bijgevoegde haalbaarheidsonderzoek voldoende voor e-sports. Gezien de huidige staat van de gemeentelijke financien ontvangen wij graag een overzicht van het benodigde bedrag voor een acceptabele staat van onderhoud, naast het bedrag van €300.000 voor een goede staat van de sporthal.

Als hierbij wordt gedoeld op het hoofdgebouw: hier zijn geen extra investeringen benodigd omdat het een deel van het pand in plaats van e-sports voor een ander doel wordt gebruikt. Stichting H20 is namelijk zelf financieel verantwoordelijk voor de inrichting.

Informatiebijeenkomst: parkeergarages-verkeersmaatregelen

Op 28 maart 2019 heeft de raad het Verkeersplan Purmerend 2040 vastgesteld. Onderdeel van het besluit betreft de start van het uitwerken van parkeermaatregelen voor de binnenstad in 2019. In het Verkeerplan wordt voor wat betreft  parkeren geconcludeerd dat Purmerend een parkeertekort gaat krijgen als er geen aanpassingen worden gedaan in het parkeerbeleid.

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Nicole Ploeger
Betreft:
Onderwerp:
Continuering starterslening en bijstorting fonds
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 10
Datum vraag: dinsdag, 30 april, 2019 - 15:42
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 7 mei, 2019 - 07:30
Portefeuillehouder*: Nicole Ploeger
* in te vullen door organisatie

Aan de raad wordt de starterslening kort geëvalueerd en wordt voorgesteld de regeling te continueren en het budget aan te vullen waardoor er in de komende periode (tot 1 april 2020) een veertigtal aanvragen kunnen worden toegekend.   


In het voorstel wordt het volgende genoemd: 

 In de loop van 2018 zijn de koopprijzen op de woningmarkt verder gestegen en deze stijging zet zich nog steeds, zij het wel in mindere mate, door. De vraagprijs voor een eengezinswoning in goede staat was per 1 januari 2018, volgens website Funda, ongeveer € 200.000,--. Op dit moment is de gemiddelde vraagprijs voor een eengezinswoning in goede staat al minstens € 225.000,--. Feit is dat door de krapte in de woningmarkt overboden wordt. Volgens cijfers van de NVM werd er in 2018 gemiddeld € 10.000,-- overboden voor een eengezinswoning of appartement. 

Gaan de cijfers van Funda en NVM specifiek over de gemeente Purmerend, of betreft het een landelijk gemiddelde? 

 

Deze cijfers gaan specifiek over de gemeente Purmerend.

Indien de cijfers van Funda en NVM een landelijk gemiddelde betreffen: wat was in 2018 de gemiddelde vraagprijs van een eengezienswoning in de gemeente Purmerend? En hoeveel werd er in 2018 gemiddels overboden voor een eengezienswoning en appartement in de gemeente Purmerend? 

Zie het antwoord op vraag 1; de cijfers van Funda en de NVM betreffen de gemeente Purmerend.

In het voorstel wordt de gemiddelde vraagprijs van eengezinswoningen genoemd. Wat doen de gemiddelde vraagprijzen van appartementen in de gemeente Purmerend? 

De gemiddelde vraagprijs van de rond 190 appartementen die momenteel in Purmerend op Funda worden aangeboden wordt sterk beïnvloed door de grote hoeveelheid nieuwbouwappartementen die momenteel in de verkoop zijn. Op twee na hebben die allen een vraagprijs vanaf rond de 300.000 euro. Het lijkt daarom relevanter te kijken naar het aanbod dat bereikbaar is met een starterslening.

Van de 190 appartementen hebben er 37 een vraagprijs beneden de 225.000 euro. Het betreft op twee na allemaal bestaande appartementen. Met een starterslening kan - met een inkomen van 45.000 euro, inclusief starterslening - maximaal rond de 243.000 worden geleend. 

 

 

 

 

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Timo Roeleveld
Betreft:
Onderwerp:
Verbetering verkeersveiligheid Westerweg - Wherevogels
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 7
Datum vraag: zaterdag, 27 april, 2019 - 12:35
Datum antwoord(en)*: maandag, 6 mei, 2019 - 12:28
Portefeuillehouder*: Timo Roeleveld
* in te vullen door organisatie

Bij het raadsvoorstel Verbeteren verkeersveiligheid Westerweg - Wherevogels wordt een schetsontwerp genoemd met de realisatie van een voetpad langs de Westerweg, waardoor de Westerweg een versmald profiel krijgt.


In het voorstel staat enerzijds dat een schetsontwerp is voorgelegd aan de verschillende wegbeheerders en anderzijds dat het schetsontwerp bij betrokken partijen (inclusief wegbeheerders) getoetst moet worden.  

- Kan het schetsontwerp worden toegevoegd aan de stukken voor de behandeling in de commissie SOB?

- Zijn de bewoners van de Purmerbuurt en Westerweg betrokken bij de voorbereiding en schetsen van de voorgestelde verbetering van de verkeerssituatie bij de Westerweg?

Schetsontwerp is toegevoegd zoals besproken met voetbalvereniging en beheerders.

Vooraf zijn de plannen besproken met de voetbalvereniging. Op het moment dat er een definitief ontwerp ligt worden direct omwonenden geïnformeerd.

- Past de versmalling van de Westerweg en de inrichting van de berm met een voetpad binnen de voorwaarden voor een veilig wegontwerp zoals door de CROW wordt voorgeschreven?

Het profiel van de Westerweg is voldoende breed om te voldoen aan de eisen voor een veilig wegontwerp. Een minimaal profiel voor een dergelijke weg is 4,5 meter breed. Op dit moment is er inclusief grasbetontegels sprake van een profiel van 5,3 meter. In overleg met het HHNK wordt een versmald profiel voorgesteld van 4,5 meter.

Pagina's

Abonneren op RSS - Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer