Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Undefined
Export pdf
Fractie: PvdA
Opsteller: Paul Khoe
Betreft:
Onderwerp:
parkeerregulering Gorsnoord
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: Parkeermaatregelen binnenstad en omgeving
Datum vraag: donderdag, 13 juni, 2019 - 16:35
Datum antwoord(en)*:
Portefeuillehouder*: Paul Khoe
* in te vullen door organisatie

Van bewoners van de wijk, zo ongeveer, ingesloten door de Markerkade, de Purmerweg, en de Waterlandlaan (ongeveer Gors Noord). Ontvangen we berichten dat ze al meer dan 10 jaar klagen over de parkeerdruk in hun buurt. Vooral tijdens kantoortijd. Zij zien met lede ogen aan dat verse ontwikkelgebieden wel direct parkeerregulering krijgen terwijl de verwachte start van de parkeerregulering voor hun nog jaren verder in de toekonmst ligt. De PvdA hoort graag van het college hoeveel het kost om de parkeerregulering voor deze buurt gelijk op te pakken, naast de al bestaande plannen. Wij beseffen dat dit extra ambtelijke capaciteit vraagt. 


Wat moet er gebeuren om parkeer regulering in dit gebied te realiseren?

 

Wat kost dit aan ambtelijke inzet?

Wat zijn de totale kosten om parkeer regulering in dit gebied te realiseren en naar voren te halen naar begin 2020?

wat kost het extra om in deze buurt direct ook parkeerregulering te realiseren? Zonder geplande trajecten te hinderen?

Export pdf
Fractie: D66
Opsteller: Mark Intres
Betreft:
Onderwerp:
Stimulans rijksoverheid voor flexibele woonvormen
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: donderdag, 13 juni, 2019 - 08:04
Datum antwoord(en)*:
Portefeuillehouder*: Mark Intres
* in te vullen door organisatie

De ontwikkeling van prefab-woningen en andere flexibele woonvormen wordt van rijkswege gestimuleerd. De minister van Binnenlandse Zaken maakte onlangs in twee Kamerbrieven bekend dat er een vrijstelling komt van de verhuurderheffing en dat gemeenten voor het toewijzen van locaties langer kunnen afwijken van het bestemmingsplan wanneer dat geen woonbestemming heeft. De aangekondigde maatregelen maken de exploitatie van flexibele woonvormen rendabeler.De fractie van D66 Purmerend heeft hierover de volgende vragen: 


Kent u de Kamerbrieven waarin de stimulans voor flexibele woonvormen wordt aangekondigd?

Is het ook voor de tijdelijke woningen in Purmerend mogelijk om (met terugwerkende kracht) 15 jaar af te wijken van het bestemmingsplan?

Is het voor de tijdelijke woningen in Purmerend mogelijk om vrijstelling te krijgen van de verhuurderheffing?

In hoeverre ziet u verder nog kansen die uit deze stimulans voortvloeien voor de situatie in Purmerend?

Export pdf
Fractie: VVD
Opsteller: Nicole Ploeger
Betreft:
Onderwerp:
Staat en onderhoud bomen Donaulaan
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: dinsdag, 11 juni, 2019 - 10:56
Datum antwoord(en)*:
Portefeuillehouder*: Nicole Ploeger
* in te vullen door organisatie

Recentelijk heeft de gemeenteraad het Groenplan 2019-2022 vastgesteld.In het Groenplan staat omschreven wat de uitdagingen zijn voor het openbaar groen en hoe de kwaliteit van het groen structureel verbeterd kan worden. Het onderhoud van de bomen in Purmerend is een flinke uitdaging. Dat blijkt niet alleen uit het Groenplan, maar ook uit signalen die wij ontvangen. Aan de Donaulaan, ter hoogte van Londenhaven, staan een zevental kale, dan wel dode bomen. 


Is de slechte staat van deze bomen bij de gemeente bekend? 

Wat voor een werkwijze wordt er gehanteerd indien bomen in een zeer slechte staat verkeren zoals in het onderhavige geval? 

Wordt er onderhoud aan deze bomen gepleegd? En zo ja, wanneer? 

Export pdf
Fractie: Gemeentebelangen Purmerend
Opsteller: Rijn Buskoop
Betreft:
Onderwerp:
jaarstukken 2018, onderdeel wonen
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: 10
Datum vraag: maandag, 10 juni, 2019 - 14:05
Datum antwoord(en)*:
Portefeuillehouder*: Rijn Buskoop
* in te vullen door organisatie

Betreft jaarstukken 2018, onderdeel programma's: 3 wonen.Waarin u aangeeft dat de totale woningvoorraad groeide met in totaal 402 woningen.


Kunt u aangeven, graag in aantallen en percentages, hoeveel van de 402 woningen er sociale huurwoningen zijn en hoeveel doorstroomwoningen.

Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Theo de la Haye
Betreft:
Onderwerp:
parkeren
Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Agendapunt: parkeerbelasting
Datum vraag: vrijdag, 7 juni, 2019 - 11:21
Datum antwoord(en)*: dinsdag, 11 juni, 2019 - 10:20
Portefeuillehouder*: Theo de la Haye
* in te vullen door organisatie

In het parkeerplan staat dat op 5 straten zondags een parkeertarief geldt.


Waarom wordt er naar het publiek gecommuniceerd dat op zondag geen parkeerbelasting wordt geheven in het nieuwe parkeerplan, terwijl in de tarieventabel dit wel wordt aangegeven voor 5 straten wel het geval is.

Per abuis is bij een vijftal locaties op zondag een tarief geplaatst.

Dit is inmiddels hersteld.

Export pdf
Fractie: SP
Opsteller: Theo de la Haye
Betreft:
Onderwerp:
uitstallingen
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: donderdag, 6 juni, 2019 - 17:18
Datum antwoord(en)*:
Portefeuillehouder*: Theo de la Haye
* in te vullen door organisatie

De laatste tijd is er een wildgroei aan uitstallingen en reclameborden. Dit geeft bij de bezoekers van onze stad een onrustig en rommelig beeld. Sommige voetpaden zijn niet meer te belopen met 2 mensen naast elkaar, of met kinderwagen of met scootmobiels.


Is er een uitstallingsbeleid en een reclamebeleid, dit i.v.m. de uitstallingsborden, die maar her en der op de openbare weg worden geplaatst en zo ja wordt deze gehandhaafd? 

Export pdf
Fractie: PvdA
Opsteller: Jeroen Adolfs
Betreft:
Onderwerp:
Zaalruimte voor de Zaalsport
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: dinsdag, 4 juni, 2019 - 09:20
Datum antwoord(en)*:
Portefeuillehouder*: Jeroen
* in te vullen door organisatie

Gisteren (3 juni 2019) was de ALV van de Sportraad. De aanwezige politieke partijen werden verrast met een noodkreet van de zaalsporters. Er scjhijnt een chronisch tekort te zijn in Purmerend aan zalen voor het beoefenen van hun sport.


  1. Is het college op de hoogte van deze problematiek?

2. Bent u in gesprek met de Sportraad en Spurd hierover?

3. Zo ja, welke mogelijke oplossingen worden er op kort termijn gezien?

4. Zo ja, welke mogelijkheden worden er gezien voor de langere termijn?

Export pdf
Fractie: PVV
Opsteller: Nicole Moinat
Betreft:
Onderwerp:
Tijdelijke woningen
Geagendeerd : Nee
Datum vraag: maandag, 3 juni, 2019 - 17:14
Datum antwoord(en)*:
Portefeuillehouder*: Nicole Moinat
* in te vullen door organisatie

Uit een bericht van nul20.nl (*) blijkt dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat tijdelijke woningen niet tien maar vijftien jaar mogen blijven staan.

Onder de noemer van de Crisis- en Herstelwet wordt het voor gemeenten nu mogelijk om vijftien jaar in plaats van tien jaar af te wijken van het bestemmingsplan als een locatie geen woonbestemming heeft. Dat zou de exploitatie financieel rendabeler moeten maken.

Deze maatregel kan een serieuze bijdrage leveren aan het huisvesten van mensen die met spoed een woning nodig hebben.

Omdat de gemeente Purmerend ook tijdelijke woningen realiseert, wil de PVV Purmerend de volgende vraag stellen.BRON

(*) https://www.nul20.nl/tijdelijke-prefab-woningen-worden-vrijgesteld-van-verhuurderheffing


Wordt deze wijziging door het college overgenomen voor toekomstige besluiten inzake de realisatie van tijdelijke woningen en bent u bereid deze wijziging (waar mogelijk) ook door te voeren voor tijdelijke woningen waarvan de genomen besluiten uitgingen van een periode van tien jaar? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.


 

Geheime bijlagen bij agendapunt 11 commissie SOB 13 juni 2019

De geheime bijlagen zijn toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om deze stukken te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

Geheime bijlage bij agendapunt 8 commissie SOB 13 juni 2019

De geheime bijlage is toegevoegd aan het besloten gedeelte van de website. U moet ingelogd zijn om dit stuk te kunnen raadplegen: http://raad.purmerend.nl/vertrouwelijke-informatie

Pagina's

Abonneren op RSS - Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer