Besluiten uit de gemeenteraad Purmerend van 27 september 2018

Intentiebesluit fusie Purmerend en Beemster

Met 34 stemmen voor en 3 stemmen tegen heeft de Purmerendse gemeenteraad het intentiebesluit genomen om per 1 januari 2022 te fuseren met de gemeente Beemster.

Purmerend en Beemster werken al sinds 2014 ambtelijk samen. Deze samenwerking, de beelden over ontwikkelingen in de regio, bestuurskracht en de financiële situatie leidden er uiteindelijk toe dat gemeente Beemster begin 2018 de beslissing nam om in de komende bestuursperiode te willen komen tot bestuurlijke fusie met de gemeente Purmerend.

Beemster heeft Purmerend verzocht om een bestuurlijke fusie. Het college van Purmerend heeft samen met Beemster een eerste plan van aanpak opgesteld en een financiële verkenning uitgevoerd naar de gevolgen van een bestuurlijke fusie. De uitgangspunten voor de fusie staan beschreven in een bestuurlijk akkoord. Hierin staat onder andere het uitgangspunt is dat de totale lasten voor de inwoners van beide gemeenten door de fusie niet mogen stijgen.

De gemeenten gaan een gezamenlijk herindelingsontwerp opstellen dat daarna ter besluitvorming aan de gemeenteraden van beide gemeenten wordt voorgelegd.

Vóór: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, VVD, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, PVV 
Tegen: SP

Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied

Met algemene stemmen heeft de raad het Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied vastgesteld. Het plan bevat specifieke welstandscriteria en vormt de basis van de wettelijk verplichte welstandstoetsing voor vergunningplichtige bouwinitiatieven in dit gebied. De nieuwe criteria zijn nodig voor de transformatie naar een nieuwe woonwijk, zoals dit staat beschreven in de gebiedsvisie, het ambitiedocument Wagenweggebied.

Het beeldkwaliteitsplan is vooral ter inspiratie bedoeld voor toekomstige omgevingsvergunningsaanvragen en geeft uitgangspunten aan voor de inrichting van het gebied. Aspecten als waar wel en niet gebouwd mag worden, de bouwhoogte van gebouwen en welke functies in het gebied wenselijk en toegestaan zijn, komen pas aan de orde in een latere fase van de herontwikkeling.

Andere besluiten:

Motie: openbaar toilet op de Koemarkt

Leefbaar Purmerend, SP en Groenlinks dienden een motie in over een openbare toiletvoorziening op de Koemarkt. Op en rondom het plein is deze voorziening niet aanwezig, terwijl dit juist een positieve bijdrage kan leveren aan de waardering van een bruisende binnenstad. Het college heeft beloofd om de motie uit te gaan voeren en hierover in gesprek te gaan met de ondernemers op (en rondom) het plein.

Realisatie volwaardige VVV met museumwinkel in Purmerend

Met 28 stemmen voor en 8 stemmen tegen heeft de raad ingestemd met de plannen voor het realiseren van een VVV & museumwinkel op de benedenverdieping van het pand aan de Peperstraat 35. Hiervoor wordt een eenmalig bedrag van €27.441 beschikbaar gesteld. De afspraken tussen de gemeente en het Purmerends museum over het gebruik van de Kaasmarkt 20 worden opnieuw bekeken. Bij de komende begrotingsbehandeling wordt een structureel budget en een verhoging van het subsidieplafond gevraagd.

Vóór: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, PVV, Leefbaar Purmerend, SP
Tegen: GroenLinks, VVD

Krediet dynamisch parkeerverwijssysteem

Met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen heeft de raad ingestemd om geld beschikbaar te stellen voor een dynamisch parkeerverwijssysteem in de binnenstad. Om in de toekomst voldoende parkeercapaciteit te bieden, is het van belang dat locaties die minder goed benut zijn, ook gevonden kunnen worden. Het systeem bestaat uit dynamische borden op strategische locaties en statische borden nabij kruispunten op de P-route en bij parkeerlocaties.

Voor: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, PVV, VVD, Leefbaar Purmerend
Tegen: SP, GroenLinks

Alle besluiten:

De volledige besluitenlijst staat binnenkort op deze website bij de agenda van 1 november 2018.