Afscheid gemeenteraad 27 maart 2018

dinsdag, 27 maart, 2018 - 20:00 tot 23:00
1 Opening en mededelingen
3 Bekrachting geheimhouding

Om de door een commissie of het college opgelegde geheimhouding vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat de raad deze in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

5 concept-besluitenlijst raad 22 februari 2018
6 Wilde motie D66 Onderzoek legale (tijdelijke) bewoning op bedrijventerreinen

Doorgeschoven motie raadsvergadering 22 februari 2018 vanwege stakende stemmen. De motie wordt opnieuw in stemming gebracht; er vindt geen inhoudelijke discussie meer plaats.

7 Rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 2018 en toelating leden gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in zijn laatste vergadering in oude samenstelling tot taak het verloop van de verkiezingen te onderzoeken en te besluiten over de toelating van de nieuw benoemde raadsleden.. De Kieswet stelt hierover regels.

De commissie heeft de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht en heeft aan de hand van het proces verbaal van het Centraal Stembureau ook het verloop van de verkiezingen onderzocht.

Het proces verbaal geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De raad wordt voorgesteld te oordelen dat de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 rechtmatig zijn verlopen. De raad wordt voorgesteld om de benoemde leden van de raad toe te laten.

8 Toespraak door de voorzitter van de raad
9 Afscheid vertrekkende raadsleden

De vertrekkende raadsleden worden toegesproken en krijgen desgewenst de gelegenheid ook zelf kort het woord tot de raad te richten.