Termijnagenda

In het schema staan onderwerpen vermeld die de gemeenteraad wil bespreken. De meeste onderwerpen worden voorbereid in de commissievergaderingen en worden daarna op de agenda van de raadsvergadering gezet.

De raad kan een onderwerp op verschillende manieren behandelen, afhankelijk van het onderwerp: als actiepunt, ter meningsvorming, ter advisering en het ‘verantwoorden en vertellen’ (evaluatie). In de termijnagenda staat per onderwerp de datum van de vergadering of de dag waarop het verantwoorden en vertellen uiterlijk plaatsvindt.

De commissieleden kunnen onderwerpen aan de agenda toevoegen of de (behandel)datum aanpassen.
Hieronder staan diverse zoekopties waarmee u onderdelen van de termijnagenda kunt selecteren voor een sneller zoekresultaat.

E.g., 22/08/2017
E.g., 22/08/2017
Onderwerp Terugkerend Initiatief Domein Portefeuille Behandelwijze Datumaflopend sorteren Cie Raad Bron
Nota grondbeleid 1x per 4 jaar College RUID Krieger Actiepunt woensdag, 9 november, 2016 SOB donderdag, 24 november, 2016 zie memo 04g bij vergaderstukken 8-12-16 (vertraging ivm nieuwe accountant)
Evaluatie afvalbeheer Nee College RUID Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 8 juni, 2017 SOB N.v.t. Toezegging wethouder SOB 12-1-2017
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal College Diverse Diverse Actiepunt woensdag, 6 september, 2017 SL N.v.t. AZ 30-06-2011
begroting GR GGD-ZW Jaarlijks College MAAD Tijmstra Advisering woensdag, 6 september, 2017 SL donderdag, 28 september, 2017
oprichting participatiebedrijf BaanStede door de gemeenten Purmerend en Zaanstad Nee College MAAD Helm Advisering woensdag, 6 september, 2017 SL donderdag, 28 september, 2017
RKC-rapport schuldhulpverlening Nee Diverse Diverse Advisering woensdag, 6 september, 2017 SL donderdag, 28 september, 2017
IHP 2018-2021 Jaarlijks College MO Rotgans Advisering woensdag, 6 september, 2017 SL donderdag, 28 september, 2017
Keuzes nieuw WMO-beleid Nee College MO Rotgans Advisering woensdag, 6 september, 2017 SL donderdag, 28 september, 2017 cie SL 10-5-2017
Monitor woningtoewijzing Jaarlijks College MAAD Krieger Verantwoorden & vertellen donderdag, 7 september, 2017 SOB N.v.t. begroting 2016
1e projectstatusrapportage Jaarlijks College DBED Krieger Actiepunt donderdag, 7 september, 2017 SOB N.v.t.
Nota erfgoed Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 7 september, 2017 SOB donderdag, 28 september, 2017 memo bij stukken SOB 9-2-17
Scoringslijst hoofdstuk 5 van het uitvoeringsdeel van de Woonvisie Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 7 september, 2017 SOB N.v.t. memo 03d bij vergaderstukken 11-5-2017
Actieprogramma economie (samen met ondernemers) Nee College RUID Rotgans Advisering donderdag, 7 september, 2017 SOB donderdag, 28 september, 2017 zie brief met kenmerk 1350394 (bij stukken SOB van 9-2-17)
Tramplein 9 Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 7 september, 2017 SOB donderdag, 28 september, 2017 cie SOB 11-5-2017
bestemmingsplan Purmerenderweg Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 7 september, 2017 SOB donderdag, 28 september, 2017
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal College Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 7 september, 2017 SOB N.v.t. AZ 30-06-2011
Auditplan accountant Jaarlijks Raad GRF Bijl Meningsvorming maandag, 11 september, 2017 Audit N.v.t.
Verslag politie 2x per jaar College DBED Bijl Verantwoorden & vertellen maandag, 18 september, 2017 AZ N.v.t. AZ 20-10-2011
Evaluatie gezamenlijke Rekenkamercommissie Purmerend-Beemster Nee GRF Bijl Advisering donderdag, 21 september, 2017 AZ donderdag, 28 september, 2017 raadsvoorstel bij stukken 22-12-2016 over RKC rapport dienstverlening
Terugkoppeling HVC n.a.v. AVA Jaarlijks College DBED Helm Verantwoorden & vertellen donderdag, 21 september, 2017 AZ N.v.t. Raad 25-06-2014
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal Raad Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 21 september, 2017 AZ N.v.t. AZ 30-06-2011
Raadspresentatie langlopende grondexploitaties Jaarlijks College RUID Krieger Verantwoorden & vertellen zondag, 1 oktober, 2017 SOB N.v.t. SOB 09-09-2015
Programmabegroting 2018-2021 Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 5 oktober, 2017 SL donderdag, 9 november, 2017
aanpassing subsidieverordening ivm harmonisatie peuterspeelzalen Nee College MO Rotgans Advisering donderdag, 5 oktober, 2017 SL donderdag, 26 oktober, 2017
2e gewijzigde begroting 2017 BaanStede Nee College MO Helm Advisering donderdag, 5 oktober, 2017 SL donderdag, 2 november, 2017
Programmabegroting 2018-2021 Jaarlijks Raad DBED Helm Advisering maandag, 9 oktober, 2017 Audit donderdag, 9 november, 2017
Verkeersvisie Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 12 oktober, 2017 SOB donderdag, 2 november, 2017 Memo wethouder bij stukken SOB 7 september
Zienswijze beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam Jaarlijks College RUID Krieger Advisering donderdag, 12 oktober, 2017 SOB donderdag, 26 oktober, 2017
Resultaten regionaal onderzoek naar kwaliteit van wachtlijsten sociale huurwoningen Nee College RUID Krieger Actiepunt donderdag, 12 oktober, 2017 SOB N.v.t. uitspraak wethouder commissie SOB 12-4-2017
2e projectstatusrapportage Jaarlijks College DBED Krieger Actiepunt donderdag, 12 oktober, 2017 SOB N.v.t. SOB 14-05-2014
Actualisatie woonvisie (incl. paragraaf over leefomgeving) Jaarlijks College RUID Krieger Advisering donderdag, 12 oktober, 2017 SOB donderdag, 2 november, 2017 Commissie SOB + raad april 2017 + memo 3c bij vergaderstukken 11-05-2017
Programmabegroting Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 12 oktober, 2017 SOB donderdag, 9 november, 2017
Onderzoek maatregelen koopstimulering (voor starters) Nee College RUID Krieger Actiepunt donderdag, 12 oktober, 2017 SOB N.v.t. commissie SOB + raad april 2017 + memo 03c bij vergaderstukken 11-5-2017
Gladheidsbestrijdingsplan Jaarlijks College RUID Hegger Actiepunt donderdag, 12 oktober, 2017 SOB N.v.t.
Onderzoek transformatie bedrijventerrein De Koog (met ondernemers) Nee College RUID Krieger Actiepunt donderdag, 12 oktober, 2017 SOB N.v.t. motie raad 20 april 2017 + memo 03c bij vergaderstukken 11-5-2017
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 12 oktober, 2017 SOB donderdag, 26 oktober, 2017
plan van aanpak voor de ambtelijke samenwerking met Beemster Nee College DBED Bijl Actiepunt donderdag, 19 oktober, 2017 AZ N.v.t. commissie AZ 21 juni 2017
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 19 oktober, 2017 AZ donderdag, 26 oktober, 2017
Belastingmaatregelen Jaarlijks College DBED Helm Advisering donderdag, 19 oktober, 2017 AZ donderdag, 30 november, 2017
Programmabegroting 2018-2021 Jaarlijks College DBED Helm Advisering donderdag, 19 oktober, 2017 AZ donderdag, 9 november, 2017
Grondprijzennota Jaarlijks College RUID Krieger Advisering donderdag, 9 november, 2017 SOB donderdag, 23 november, 2017
Evaluatie Rapport RKC Subsidiebeleid Nee Raad GRF Presidum Verantwoorden & vertellen donderdag, 16 november, 2017 AZ N.v.t.
Corridorstudie: impact en het vervolg (informatiebijeenkomst 11 april jl.) Nee College RUID Krieger Meningsvorming woensdag, 22 november, 2017 SOB N.v.t. toezegging wethouder d.d. 12 april 2017 / memo wethouder bij stukken SOB 7 september 2017
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Helm Advisering maandag, 27 november, 2017 Audit donderdag, 22 december, 2016
evaluatie voor- en vroegschoolse educatie Nee College MAAD Rotgans Verantwoorden & vertellen woensdag, 6 december, 2017 SL N.v.t. cie SL 11-1-2017
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering woensdag, 6 december, 2017 SL donderdag, 21 december, 2017
concretisering armoedebeleid Nee College MAAD Helm Advisering woensdag, 6 december, 2017 SL donderdag, 21 december, 2017 raad 27-10-2016
Evaluatie pilot Eenzaam ben je niet alleen’ Nee College MAAD Rotgans Verantwoorden & vertellen woensdag, 6 december, 2017 SL N.v.t. cie SL 10 november 2016
Huisvestingsverordening Nee College MAAD Krieger Advisering donderdag, 7 december, 2017 SOB donderdag, 21 december, 2017 Memo wethouder bij stukken commissie SOB 8-6-2017
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 7 december, 2017 SOB donderdag, 21 december, 2017
Monitor ontwikkeling woningvoorraad Jaarlijks College MAAD Krieger Verantwoorden & vertellen donderdag, 7 december, 2017 SOB N.v.t.
3e projectstatusrapportage Jaarlijks College DBED Krieger Actiepunt donderdag, 7 december, 2017 SOB N.v.t.
Monitoring kap gemeentelijke bomen Jaarlijks College RUID Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 7 december, 2017 SOB N.v.t. toezegging commissie SOB 08-12-16
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 14 december, 2017 AZ donderdag, 21 december, 2017
Aanvullende belastingmaatregelen Jaarlijks College DBED Helm Advisering donderdag, 14 december, 2017 AZ donderdag, 21 december, 2017
legesverordening Jaarlijks College DBED Helm Advisering donderdag, 14 december, 2017 AZ donderdag, 21 december, 2017
nota lokaal gezondheidsbeleid Nee College MO Tijmstra Advisering donderdag, 21 december, 2017 SL woensdag, 6 december, 2017
Verspreiding actuele vastgoedlijst 2x per jaar College RUID Krieger Actiepunt donderdag, 11 januari, 2018 SOB N.v.t. Auditcie 15-04-2013, actualisatie vindt elk half jaar plaats, per 1 januari en per 1 juli.
Terugkomen op vragen over termijn herplanting bomen Purmerweg Nee College RUID Hegger Actiepunt donderdag, 1 februari, 2018 SOB N.v.t. Toezegging 78
krediet tbv eerste inrichting en meubilair onderwijshuisvesting Jaarlijks College MAAD Rotgans Advisering donderdag, 1 februari, 2018 SL donderdag, 1 maart, 2018
Boardletter bespreken Jaarlijks GRF Helm Actiepunt maandag, 5 februari, 2018 Audit N.v.t. Auditcommissie 17-02-2016
Herziening welstandsbeleid (als onderdeel Omgevingsplan) Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 15 maart, 2018 SOB donderdag, 29 maart, 2018 SOB 11 februari 2016. SOB 15 september 2016: Wethouder Krieger zegt toe om, zolang het nieuwe welstandsbeleid nog niet is vastgesteld, nieuwe bouwplannen, die tussen wal en schip dreigen te vallen , aan de raad te zullen voorleggen.
4e projectstatusrapportage Jaarlijks College DBED Krieger Actiepunt donderdag, 15 maart, 2018 SOB N.v.t.
Evaluatie Rapport RKC HVC Nee Raad GRF Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 22 maart, 2018 AZ N.v.t.
Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Jaarlijks College DBED Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 22 maart, 2018 AZ N.v.t.
Voorbereiding gesprek met accountant en pfh inzake jaarrekening Jaarlijks Raad GRF Bijl Meningsvorming maandag, 2 april, 2018 Audit N.v.t.
Rapportage afval Jaarlijks College RUID Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 12 april, 2018 SOB N.v.t. RD 45
Begroting veiligheidsregio ZW Jaarlijks College DBED Bijl Advisering donderdag, 17 mei, 2018 AZ donderdag, 31 mei, 2018
Jaarrekening GR VrZW Jaarlijks College DBED Bijl Advisering donderdag, 17 mei, 2018 AZ donderdag, 31 mei, 2018
Kadernota Nee College DBED Diverse Advisering donderdag, 17 mei, 2018 AZ donderdag, 31 mei, 2018
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College DBED Helm Advisering maandag, 28 mei, 2018 Audit donderdag, 15 juni, 2017
Gespr. met accountant en pfh inz. jaarrekening, opstellen advies Jaarlijks Raad GRF Bijl Advisering maandag, 28 mei, 2018 Audit donderdag, 15 september, 2016
jaarrekening GGD ZW Jaarlijks College MAAD Tijmstra Advisering donderdag, 31 mei, 2018 SL donderdag, 3 mei, 2018
Blijversleningen Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 14 juni, 2018 SOB donderdag, 28 juni, 2018 Commissie SOB 12 april 2016
Meerjarenprogramma grondexploitaties Jaarlijks Raad RUID Krieger Advisering donderdag, 14 juni, 2018 SOB donderdag, 28 juni, 2018
Duurzaamheidsagenda Jaarlijks College RUID Hegger Advisering donderdag, 14 juni, 2018 SOB donderdag, 28 juni, 2018 toezegging wethouder tijdens commissie SOB 16-03-17
zienswijze begroting 2018 Omgevingsdienst IJmond Jaarlijks College RUID Hegger Advisering donderdag, 14 juni, 2018 SOB donderdag, 28 juni, 2018
Verantwoording fractievergoedingen Jaarlijks Raad GRF Bijl Advisering donderdag, 21 juni, 2018 AZ donderdag, 28 juni, 2018
Evaluatie binnenstadondernemersfonds Nee College RUID Rotgans Advisering donderdag, 21 juni, 2018 AZ N.v.t. AZ 11-12-2014
Zienswijze begroting ISW Jaarlijks MAAD Bijl Advisering donderdag, 21 juni, 2018 AZ donderdag, 28 juni, 2018
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 28 juni, 2018 SL donderdag, 7 juni, 2018
Evaluatie Rapport RKC Weerstandsvermogen Nee Raad GRF Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 13 december, 2018 AZ donderdag, 20 december, 2018
Zienswijze regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 1x per 4 jaar College DBED Bijl Advisering donderdag, 21 maart, 2019 AZ donderdag, 28 maart, 2019 E-mail VrZW 27-10-2014, 16-12-2014
Nota reserves en voorzieningen 1x per 4 jaar College DBED Helm Advisering donderdag, 14 mei, 2020 AZ donderdag, 28 mei, 2020 agendapunt 6, AZ 23-03-2017
Nota reserves en voorzieningen 1x per 4 jaar College DBED Helm Advisering zondag, 16 mei, 2021 Audit donderdag, 15 juni, 2017 auditcommissie 13 februari 2017 en commissie AZ 23 maart 2017