Termijnagenda

In het schema staan onderwerpen vermeld die de gemeenteraad wil bespreken. De meeste onderwerpen worden voorbereid in de commissievergaderingen en worden daarna op de agenda van de raadsvergadering gezet.

De raad kan een onderwerp op verschillende manieren behandelen, afhankelijk van het onderwerp: als actiepunt, ter meningsvorming, ter advisering en het ‘verantwoorden en vertellen’ (evaluatie). In de termijnagenda staat per onderwerp de datum van de vergadering of de dag waarop het verantwoorden en vertellen uiterlijk plaatsvindt.

De commissieleden kunnen onderwerpen aan de agenda toevoegen of de (behandel)datum aanpassen.
Hieronder staan diverse zoekopties waarmee u onderdelen van de termijnagenda kunt selecteren voor een sneller zoekresultaat.

E.g., 26/03/2017
E.g., 26/03/2017
Onderwerp Terugkerend Initiatief Afdeling Portefeuille Behandelwijze Datumaflopend sorteren Cie Raad Bron
Auditplan accountant Jaarlijks Raad GRF Presidum Meningsvorming maandag, 12 september, 2016 Audit N.v.t.
Tijdelijke woningen/ huisvesting (incl. procesplanning) Nee College MO Krieger Meningsvorming maandag, 12 september, 2016 SOB N.v.t. SOB 09-10-2014, 10-12-2014. 8-10-2015, 12-11-2015, 9-12-2015 agenderen SOB
Nota reserves en voorzieningen 1x per 4 jaar College P&C Helm Advisering maandag, 12 september, 2016 Audit donderdag, 29 september, 2016
Nota grondbeleid 1x per 4 jaar College RO Krieger Actiepunt woensdag, 9 november, 2016 SOB donderdag, 24 november, 2016 zie memo 04g bij vergaderstukken 8-12-16 (vertraging ivm nieuwe accountant)
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College P&C Helm Advisering maandag, 28 november, 2016 Audit donderdag, 22 december, 2016
Boardletter bespreken Jaarlijks GRF Helm Actiepunt woensdag, 1 februari, 2017 Audit N.v.t. Auditcommissie 17-02-2016
Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Jaarlijks College JVZ Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 16 februari, 2017 AZ N.v.t.
kadernota 2017 GGD Zaanstreek-Waterland Jaarlijks College MO Tijmstra Advisering donderdag, 9 maart, 2017 SL donderdag, 30 maart, 2017
Technische aanpassingen bestemmingsplan Klein Where Nee College RO Krieger Advisering donderdag, 16 maart, 2017 SOB donderdag, 30 maart, 2017 Mededeling wethouder SOB 12 januari 2017
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal College Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 16 maart, 2017 SOB N.v.t. AZ 30-06-2011
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal Raad Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 23 maart, 2017 AZ N.v.t. AZ 30-06-2011
Evaluatieverslag vergunningen, toezicht en handhaving Nee College VTH Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 23 maart, 2017 AZ N.v.t.
Voorbereiding gesprek met accountant en pfh inzake jaarrekening Jaarlijks Raad GRF Presidum Meningsvorming maandag, 3 april, 2017 Audit N.v.t.
Opheffing GR Werkvoorzieningsschap BaanStede Nee College MO Helm Advisering donderdag, 6 april, 2017 SL donderdag, 20 april, 2017 Mededeling wethouder Helm bij commissie SL 2 febr 2017
Resultaten onderzoeken overschrijding krediet hulpmiddelencontract Wmo Nee College MO Rotgans Actiepunt donderdag, 6 april, 2017 SL N.v.t. Toezegging wethouder Rotgans tijdens commissie SL 2 febr 2017
Intentie tot oprichting participatiebedrijf BaanStede door de gemeenten Purmerend en Zaanstad Nee College MO Helm Meningsvorming donderdag, 6 april, 2017 SL N.v.t.
Programmabegroting 2017 en oprichting participatiebedrijf en opheffing gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningenschap Zaanstreek-Waterland (GR Baanstede) Nee College MO Helm Advisering donderdag, 6 april, 2017 SL donderdag, 20 april, 2017
plan van aanpak bestrijding armoede onder kinderen (besteding Klijnsma -gelden) Nee College MO Helm Advisering donderdag, 6 april, 2017 SL donderdag, 20 april, 2017 raad 27-10-2016
onderzoek naar aanstelling lokale zorgombudsman Nee College MO Tijmstra Advisering donderdag, 6 april, 2017 SL donderdag, 20 april, 2017 raad 3-11-2016
Geactualiseerde woonvisie Nee College MO Krieger Advisering woensdag, 12 april, 2017 SOB donderdag, 20 april, 2017 Mededeling presentatie 28-2-2017
Integrale meerjarenplanning onderhoud Jaarlijks College SB Hegger Advisering woensdag, 12 april, 2017 SOB donderdag, 20 april, 2017 Zie memo 04c bij stukken commissievergadering 12-01-2017
Rapportage afval Jaarlijks College UIT Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 13 april, 2017 SOB N.v.t. RD 45
Gespr. met accountant en pfh inz. jaarrekening, opstellen advies Jaarlijks Raad GRF Presidum Advisering maandag, 1 mei, 2017 Audit donderdag, 29 september, 2016
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College P&C Helm Advisering maandag, 1 mei, 2017 Audit donderdag, 29 september, 2016
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College P&C Helm Advisering woensdag, 10 mei, 2017 SL donderdag, 1 juni, 2017
Kadernota 2018-2021 Nee College P&C Diverse Advisering woensdag, 10 mei, 2017 SL woensdag, 7 juni, 2017
Duurzaamheidsagenda Jaarlijks College RO Hegger Advisering donderdag, 11 mei, 2017 SOB donderdag, 1 juni, 2017 toezegging wethouder tijdens commissie SOB 16-03-17
Verspreiding actuele vastgoedlijst 2x per jaar College RO Krieger Actiepunt donderdag, 11 mei, 2017 SOB N.v.t. Auditcie 15-04-2013, actualisatie vindt elk half jaar plaats, per 1 januari en per 1 juli.
Meerjarenprogramma grondexploitaties Jaarlijks Raad RO Krieger Advisering donderdag, 11 mei, 2017 SOB donderdag, 25 mei, 2017 raadsvergadering 30 juni 2016
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College P&C Diverse Advisering donderdag, 11 mei, 2017 SOB donderdag, 1 juni, 2017
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College P&C Diverse Advisering donderdag, 18 mei, 2017 AZ donderdag, 1 juni, 2017
Jaarrekening GR VrZW Jaarlijks College JVZ Bijl Advisering donderdag, 18 mei, 2017 AZ donderdag, 25 mei, 2017
Nota reserves en voorzieningen 1x per 4 jaar College P&C Helm Advisering donderdag, 18 mei, 2017 AZ donderdag, 15 juni, 2017 agendapunt 6, AZ 23-03-2017
begroting 2017 veiligheidsregio ZW Jaarlijks College JVZ Bijl Advisering donderdag, 18 mei, 2017 AZ donderdag, 25 mei, 2017
jaarrekening GGD ZW Jaarlijks College MO Tijmstra Advisering donderdag, 1 juni, 2017 SL donderdag, 29 juni, 2017
begroting GR GGD-ZW Jaarlijks College MO Tijmstra Advisering donderdag, 1 juni, 2017 SL donderdag, 29 juni, 2017
Evaluatie afvalbeheer Nee College UIT Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 8 juni, 2017 SOB N.v.t. Toezegging wethouder SOB 12-1-2017
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal College Diverse Diverse Actiepunt woensdag, 14 juni, 2017 SL N.v.t. AZ 30-06-2011
Woonruimteverordening Nee College MO Krieger Advisering donderdag, 15 juni, 2017 SOB donderdag, 29 juni, 2017 Presentatie 8 nov 2016
1e projectstatusrapportage Jaarlijks College P&C Krieger Actiepunt donderdag, 15 juni, 2017 SOB N.v.t.
Evaluatie Rapport RKC Weerstandsvermogen Nee Raad GRF Presidum Verantwoorden & vertellen donderdag, 15 juni, 2017 AZ N.v.t.
Verantwoording fractievergoedingen Jaarlijks Raad GRF Presidum Advisering donderdag, 22 juni, 2017 AZ donderdag, 29 juni, 2017
Zienswijze begroting ISW Jaarlijks P&C Bijl Advisering donderdag, 22 juni, 2017 AZ donderdag, 29 juni, 2017
2e projectstatusrapportage Jaarlijks College P&C Krieger Actiepunt donderdag, 14 september, 2017 SOB N.v.t. SOB 14-05-2014
Monitor woningtoewijzing Jaarlijks College MO Krieger Verantwoorden & vertellen donderdag, 14 september, 2017 SOB N.v.t. begroting 2016
Nota erfgoed Nee College RO Krieger Advisering donderdag, 14 september, 2017 SOB donderdag, 28 september, 2017 memo bij stukken SOB 9-2-17
Actieprogramma economie (samen met ondernemers) Nee College RO Rotgans Advisering donderdag, 14 september, 2017 SOB donderdag, 28 september, 2017 zie brief met kenmerk 1350394 (bij stukken SOB van 9-2-17)
Verslag politie 2x per jaar College JVZ Bijl Verantwoorden & vertellen maandag, 18 september, 2017 AZ N.v.t. AZ 20-10-2011
Terugkoppeling HVC n.a.v. AVA Jaarlijks College P&C Helm Verantwoorden & vertellen donderdag, 21 september, 2017 AZ N.v.t. Raad 25-06-2014
Evaluatie gezamenlijke Rekenkamercommissie Purmerend-Beemster Nee GRF Bijl Advisering donderdag, 21 september, 2017 AZ donderdag, 28 september, 2017 raadsvoorstel bij stukken 22-12-2016 over RKC rapport dienstverlening
Raadspresentatie langlopende grondexploitaties Jaarlijks College RO Krieger Verantwoorden & vertellen zondag, 1 oktober, 2017 SOB N.v.t. SOB 09-09-2015
Programmabegroting 2018-2021 Jaarlijks College P&C Diverse Advisering donderdag, 5 oktober, 2017 SL donderdag, 9 november, 2017
Programmabegroting 2018-2021 Jaarlijks Raad P&C Helm Advisering maandag, 9 oktober, 2017 Audit donderdag, 9 november, 2017
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College P&C Diverse Advisering donderdag, 12 oktober, 2017 SOB donderdag, 26 oktober, 2017
Gladheidsbestrijdingsplan Jaarlijks College UIT Hegger Actiepunt donderdag, 12 oktober, 2017 SOB N.v.t.
Programmabegroting Jaarlijks College P&C Diverse Advisering donderdag, 12 oktober, 2017 SOB donderdag, 9 november, 2017
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College P&C Diverse Advisering donderdag, 19 oktober, 2017 AZ donderdag, 26 oktober, 2017
Belastingmaatregelen Jaarlijks College INW Helm Advisering donderdag, 19 oktober, 2017 AZ donderdag, 30 november, 2017
Programmabegroting 2018-2021 Jaarlijks College P&C Helm Advisering donderdag, 19 oktober, 2017 AZ donderdag, 9 november, 2017
Evaluatie Rapport RKC Minimabeleid Nee Raad GRF Presidum Verantwoorden & vertellen donderdag, 2 november, 2017 SL N.v.t.
Grondprijzennota Jaarlijks College RO Krieger Advisering donderdag, 9 november, 2017 SOB donderdag, 23 november, 2017
Evaluatie Rapport RKC Subsidiebeleid Nee Raad GRF Presidum Verantwoorden & vertellen donderdag, 16 november, 2017 AZ N.v.t.
evaluatie voor- en vroegschoolse educatie Nee College MO Rotgans Verantwoorden & vertellen woensdag, 6 december, 2017 SL N.v.t. cie SL 11-1-2017
concretisering armoedebeleid Nee College MO Helm Advisering woensdag, 6 december, 2017 SL donderdag, 21 december, 2017 raad 27-10-2016
Evaluatie pilot Eenzaam ben je niet alleen’ Nee College MO Rotgans Verantwoorden & vertellen woensdag, 6 december, 2017 SL N.v.t. cie SL 10 november 2016
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College P&C Diverse Advisering woensdag, 6 december, 2017 SL donderdag, 21 december, 2017
Monitor ontwikkeling woningvoorraad Jaarlijks College MO Krieger Verantwoorden & vertellen donderdag, 7 december, 2017 SOB N.v.t.
3e projectstatusrapportage Jaarlijks College P&C Krieger Actiepunt donderdag, 7 december, 2017 SOB N.v.t.
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College P&C Diverse Advisering donderdag, 7 december, 2017 SOB donderdag, 21 december, 2017
Monitoring kap gemeentelijke bomen Jaarlijks College SB Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 7 december, 2017 SOB N.v.t. toezegging commissie SOB 08-12-16
legesverordening Jaarlijks College P&C Helm Advisering donderdag, 14 december, 2017 AZ donderdag, 21 december, 2017
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College P&C Diverse Advisering donderdag, 14 december, 2017 AZ donderdag, 21 december, 2017
Aanvullende belastingmaatregelen Jaarlijks College INW Helm Advisering donderdag, 14 december, 2017 AZ donderdag, 21 december, 2017
krediet tbv eerste inrichting en meubilair onderwijshuisvesting Jaarlijks College MO Rotgans Advisering donderdag, 1 februari, 2018 SL donderdag, 1 maart, 2018
Terugkomen op vragen over termijn herplanting bomen Purmerweg Nee College SB Hegger Actiepunt donderdag, 1 februari, 2018 SOB N.v.t. Toezegging 78
Herziening welstandsbeleid (als onderdeel Omgevingsplan) Nee College RO Krieger Advisering donderdag, 15 maart, 2018 SOB donderdag, 29 maart, 2018 SOB 11 februari 2016. SOB 15 september 2016: Wethouder Krieger zegt toe om, zolang het nieuwe welstandsbeleid nog niet is vastgesteld, nieuwe bouwplannen, die tussen wal en schip dreigen te vallen , aan de raad te zullen voorleggen.
4e projectstatusrapportage Jaarlijks College P&C Krieger Actiepunt donderdag, 15 maart, 2018 SOB N.v.t.
Evaluatie Rapport RKC HVC Nee Raad GRF Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 22 maart, 2018 AZ N.v.t.
Evaluatie binnenstadondernemersfonds Nee College RO Rotgans Advisering donderdag, 21 juni, 2018 AZ N.v.t. AZ 11-12-2014
Zienswijze regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 1x per 4 jaar College JVZ Bijl Advisering donderdag, 21 maart, 2019 AZ donderdag, 28 maart, 2019 E-mail VrZW 27-10-2014, 16-12-2014
Opening en mededelingen van de voorzitter