Termijnagenda

In het schema staan onderwerpen vermeld die de gemeenteraad wil bespreken. De meeste onderwerpen worden voorbereid in de commissievergaderingen en worden daarna op de agenda van de raadsvergadering gezet.

De raad kan een onderwerp op verschillende manieren behandelen, afhankelijk van het onderwerp: als actiepunt, ter meningsvorming, ter advisering en het ‘verantwoorden en vertellen’ (evaluatie). In de termijnagenda staat per onderwerp de datum van de vergadering of de dag waarop het verantwoorden en vertellen uiterlijk plaatsvindt.

De commissieleden kunnen onderwerpen aan de agenda toevoegen of de (behandel)datum aanpassen.
Hieronder staan diverse zoekopties waarmee u onderdelen van de termijnagenda kunt selecteren voor een sneller zoekresultaat.

E.g., 24/06/2017
E.g., 24/06/2017
Onderwerp Terugkerend Initiatief Domein Portefeuille Behandelwijze Datumaflopend sorteren Cie Raad Bron
Nota grondbeleid 1x per 4 jaar College RUID Krieger Actiepunt woensdag, 9 november, 2016 SOB donderdag, 24 november, 2016 zie memo 04g bij vergaderstukken 8-12-16 (vertraging ivm nieuwe accountant)
Voorbereiding gesprek met accountant en pfh inzake jaarrekening Jaarlijks Raad GRF Presidum Meningsvorming maandag, 3 april, 2017 Audit N.v.t.
Corridorstudie: impact en het vervolg (informatiebijeenkomst 11 april jl.) Nee College RUID Krieger Meningsvorming donderdag, 11 mei, 2017 SOB N.v.t. toezegging wethouder d.d. 12 april 2017
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College DBED Helm Advisering maandag, 29 mei, 2017 Audit donderdag, 15 juni, 2017
Gespr. met accountant en pfh inz. jaarrekening, opstellen advies Jaarlijks Raad GRF Bijl Advisering maandag, 29 mei, 2017 Audit donderdag, 15 september, 2016
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College DBED Diverse Advisering woensdag, 7 juni, 2017 SL donderdag, 15 juni, 2017
Onderzoek naar mogelijke scenario's voor invulling van een deel van P3 Nee College MO Tijmstra Advisering woensdag, 7 juni, 2017 SL donderdag, 29 juni, 2017
Meerjarenprogramma grondexploitaties Jaarlijks Raad RUID Krieger Advisering donderdag, 8 juni, 2017 SOB donderdag, 29 juni, 2017 raadsvergadering 30 juni 2016
Duurzaamheidsagenda Jaarlijks College RUID Hegger Advisering donderdag, 8 juni, 2017 SOB donderdag, 29 juni, 2017 toezegging wethouder tijdens commissie SOB 16-03-17
Plabeka uitvoeringsstrategie (Platform strategie bedrijven en kantoren MRA) Nee College RUID Rotgans Meningsvorming donderdag, 8 juni, 2017 SOB N.v.t.
zienswijze begroting 2018 Omgevingsdienst IJmond Jaarlijks College RUID Hegger Advisering donderdag, 8 juni, 2017 SOB donderdag, 29 juni, 2017
Evaluatie afvalbeheer Nee College RUID Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 8 juni, 2017 SOB N.v.t. Toezegging wethouder SOB 12-1-2017
Woonruimteverordening Nee College MAAD Krieger Advisering donderdag, 8 juni, 2017 SOB donderdag, 29 juni, 2017 Presentatie 8 nov 2016
Keuzes nieuw WMO-beleid Nee College MO Rotgans Advisering woensdag, 6 september, 2017 SL donderdag, 28 september, 2017 cie SL 10-5-2017
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal College Diverse Diverse Actiepunt woensdag, 6 september, 2017 SL N.v.t. AZ 30-06-2011
begroting GR GGD-ZW Jaarlijks College MAAD Tijmstra Advisering woensdag, 6 september, 2017 SL donderdag, 28 september, 2017
oprichting participatiebedrijf BaanStede door de gemeenten Purmerend en Zaanstad Nee College MAAD Helm Advisering woensdag, 6 september, 2017 SL donderdag, 28 september, 2017
Monitor woningtoewijzing Jaarlijks College MAAD Krieger Verantwoorden & vertellen donderdag, 7 september, 2017 SOB N.v.t. begroting 2016
1e projectstatusrapportage Jaarlijks College DBED Krieger Actiepunt donderdag, 7 september, 2017 SOB N.v.t.
Nota erfgoed Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 7 september, 2017 SOB donderdag, 28 september, 2017 memo bij stukken SOB 9-2-17
Scoringslijst hoofdstuk 5 van het uitvoeringsdeel van de Woonvisie Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 7 september, 2017 SOB N.v.t. memo 03d bij vergaderstukken 11-5-2017
Actieprogramma economie (samen met ondernemers) Nee College RUID Rotgans Advisering donderdag, 7 september, 2017 SOB donderdag, 28 september, 2017 zie brief met kenmerk 1350394 (bij stukken SOB van 9-2-17)
Tramplein 9 Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 7 september, 2017 SOB donderdag, 28 september, 2017 cie SOB 11-5-2017
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal College Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 7 september, 2017 SOB N.v.t. AZ 30-06-2011
bestemmingsplan Purmerenderweg Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 7 september, 2017 SOB donderdag, 28 september, 2017
Auditplan accountant Jaarlijks Raad GRF Bijl Meningsvorming maandag, 11 september, 2017 Audit N.v.t.
Verslag politie 2x per jaar College DBED Bijl Verantwoorden & vertellen maandag, 18 september, 2017 AZ N.v.t. AZ 20-10-2011
Terugkoppeling HVC n.a.v. AVA Jaarlijks College DBED Helm Verantwoorden & vertellen donderdag, 21 september, 2017 AZ N.v.t. Raad 25-06-2014
Stavaza moties en wijzigingsvoorstellen Kwartaal Raad Diverse Diverse Actiepunt donderdag, 21 september, 2017 AZ N.v.t. AZ 30-06-2011
Evaluatie gezamenlijke Rekenkamercommissie Purmerend-Beemster Nee GRF Bijl Advisering donderdag, 21 september, 2017 AZ donderdag, 28 september, 2017 raadsvoorstel bij stukken 22-12-2016 over RKC rapport dienstverlening
Raadspresentatie langlopende grondexploitaties Jaarlijks College RUID Krieger Verantwoorden & vertellen zondag, 1 oktober, 2017 SOB N.v.t. SOB 09-09-2015
Programmabegroting 2018-2021 Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 5 oktober, 2017 SL donderdag, 9 november, 2017
aanpassing subsidieverordening ivm harmonisatie peuterspeelzalen Nee College MO Rotgans Advisering donderdag, 5 oktober, 2017 SL donderdag, 26 oktober, 2017
Programmabegroting 2018-2021 Jaarlijks Raad DBED Helm Advisering maandag, 9 oktober, 2017 Audit donderdag, 9 november, 2017
Resultaten regionaal onderzoek naar kwaliteit van wachtlijsten sociale huurwoningen Nee College RUID Krieger Actiepunt donderdag, 12 oktober, 2017 SOB N.v.t. uitspraak wethouder commissie SOB 12-4-2017
Programmabegroting Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 12 oktober, 2017 SOB donderdag, 9 november, 2017
Actualisatie woonvisie (incl. paragraaf over leefomgeving) Jaarlijks College RUID Krieger Advisering donderdag, 12 oktober, 2017 SOB donderdag, 2 november, 2017 Commissie SOB + raad april 2017 + memo 3c bij vergaderstukken 11-05-2017
2e projectstatusrapportage Jaarlijks College DBED Krieger Actiepunt donderdag, 12 oktober, 2017 SOB N.v.t. SOB 14-05-2014
Onderzoek maatregelen koopstimulering (voor starters) Nee College RUID Krieger Actiepunt donderdag, 12 oktober, 2017 SOB N.v.t. commissie SOB + raad april 2017 + memo 03c bij vergaderstukken 11-5-2017
Gladheidsbestrijdingsplan Jaarlijks College RUID Hegger Actiepunt donderdag, 12 oktober, 2017 SOB N.v.t.
Onderzoek transformatie bedrijventerrein De Koog (met ondernemers) Nee College RUID Krieger Actiepunt donderdag, 12 oktober, 2017 SOB N.v.t. motie raad 20 april 2017 + memo 03c bij vergaderstukken 11-5-2017
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 12 oktober, 2017 SOB donderdag, 26 oktober, 2017
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 19 oktober, 2017 AZ donderdag, 26 oktober, 2017
Belastingmaatregelen Jaarlijks College DBED Helm Advisering donderdag, 19 oktober, 2017 AZ donderdag, 30 november, 2017
Programmabegroting 2018-2021 Jaarlijks College DBED Helm Advisering donderdag, 19 oktober, 2017 AZ donderdag, 9 november, 2017
plan van aanpak voor de ambtelijke samenwerking met Beemster Nee College DBED Bijl Actiepunt donderdag, 19 oktober, 2017 AZ N.v.t. commissie AZ 21 juni 2017
Grondprijzennota Jaarlijks College RUID Krieger Advisering donderdag, 9 november, 2017 SOB donderdag, 23 november, 2017
Evaluatie Rapport RKC Subsidiebeleid Nee Raad GRF Presidum Verantwoorden & vertellen donderdag, 16 november, 2017 AZ N.v.t.
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Helm Advisering maandag, 27 november, 2017 Audit donderdag, 22 december, 2016
concretisering armoedebeleid Nee College MAAD Helm Advisering woensdag, 6 december, 2017 SL donderdag, 21 december, 2017 raad 27-10-2016
Evaluatie pilot Eenzaam ben je niet alleen’ Nee College MAAD Rotgans Verantwoorden & vertellen woensdag, 6 december, 2017 SL N.v.t. cie SL 10 november 2016
evaluatie voor- en vroegschoolse educatie Nee College MAAD Rotgans Verantwoorden & vertellen woensdag, 6 december, 2017 SL N.v.t. cie SL 11-1-2017
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering woensdag, 6 december, 2017 SL donderdag, 21 december, 2017
Monitor ontwikkeling woningvoorraad Jaarlijks College MAAD Krieger Verantwoorden & vertellen donderdag, 7 december, 2017 SOB N.v.t.
3e projectstatusrapportage Jaarlijks College DBED Krieger Actiepunt donderdag, 7 december, 2017 SOB N.v.t.
Monitoring kap gemeentelijke bomen Jaarlijks College RUID Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 7 december, 2017 SOB N.v.t. toezegging commissie SOB 08-12-16
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 7 december, 2017 SOB donderdag, 21 december, 2017
legesverordening Jaarlijks College DBED Helm Advisering donderdag, 14 december, 2017 AZ donderdag, 21 december, 2017
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 14 december, 2017 AZ donderdag, 21 december, 2017
Aanvullende belastingmaatregelen Jaarlijks College DBED Helm Advisering donderdag, 14 december, 2017 AZ donderdag, 21 december, 2017
nota lokaal gezondheidsbeleid Nee College MO Tijmstra Advisering donderdag, 21 december, 2017 SL woensdag, 6 december, 2017
Verspreiding actuele vastgoedlijst 2x per jaar College RUID Krieger Actiepunt donderdag, 11 januari, 2018 SOB N.v.t. Auditcie 15-04-2013, actualisatie vindt elk half jaar plaats, per 1 januari en per 1 juli.
krediet tbv eerste inrichting en meubilair onderwijshuisvesting Jaarlijks College MAAD Rotgans Advisering donderdag, 1 februari, 2018 SL donderdag, 1 maart, 2018
Terugkomen op vragen over termijn herplanting bomen Purmerweg Nee College RUID Hegger Actiepunt donderdag, 1 februari, 2018 SOB N.v.t. Toezegging 78
Boardletter bespreken Jaarlijks GRF Helm Actiepunt maandag, 5 februari, 2018 Audit N.v.t. Auditcommissie 17-02-2016
Herziening welstandsbeleid (als onderdeel Omgevingsplan) Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 15 maart, 2018 SOB donderdag, 29 maart, 2018 SOB 11 februari 2016. SOB 15 september 2016: Wethouder Krieger zegt toe om, zolang het nieuwe welstandsbeleid nog niet is vastgesteld, nieuwe bouwplannen, die tussen wal en schip dreigen te vallen , aan de raad te zullen voorleggen.
4e projectstatusrapportage Jaarlijks College DBED Krieger Actiepunt donderdag, 15 maart, 2018 SOB N.v.t.
Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Jaarlijks College DBED Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 22 maart, 2018 AZ N.v.t.
Evaluatie Rapport RKC HVC Nee Raad GRF Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 22 maart, 2018 AZ N.v.t.
Rapportage afval Jaarlijks College RUID Hegger Verantwoorden & vertellen donderdag, 12 april, 2018 SOB N.v.t. RD 45
Jaarrekening GR VrZW Jaarlijks College DBED Bijl Advisering donderdag, 17 mei, 2018 AZ donderdag, 31 mei, 2018
Kadernota Nee College DBED Diverse Advisering donderdag, 17 mei, 2018 AZ donderdag, 31 mei, 2018
Begroting veiligheidsregio ZW Jaarlijks College DBED Bijl Advisering donderdag, 17 mei, 2018 AZ donderdag, 31 mei, 2018
jaarrekening GGD ZW Jaarlijks College MAAD Tijmstra Advisering donderdag, 31 mei, 2018 SL donderdag, 3 mei, 2018
Blijversleningen Nee College RUID Krieger Advisering donderdag, 14 juni, 2018 SOB donderdag, 28 juni, 2018 Commissie SOB 12 april 2016
Verantwoording fractievergoedingen Jaarlijks Raad GRF Bijl Advisering donderdag, 21 juni, 2018 AZ donderdag, 28 juni, 2018
Evaluatie binnenstadondernemersfonds Nee College RUID Rotgans Advisering donderdag, 21 juni, 2018 AZ N.v.t. AZ 11-12-2014
Zienswijze begroting ISW Jaarlijks MAAD Bijl Advisering donderdag, 21 juni, 2018 AZ donderdag, 28 juni, 2018
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 28 juni, 2018 SL donderdag, 7 juni, 2018
Evaluatie Rapport RKC Weerstandsvermogen Nee Raad GRF Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 13 december, 2018 AZ donderdag, 20 december, 2018
Zienswijze regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 1x per 4 jaar College DBED Bijl Advisering donderdag, 21 maart, 2019 AZ donderdag, 28 maart, 2019 E-mail VrZW 27-10-2014, 16-12-2014
Nota reserves en voorzieningen 1x per 4 jaar College DBED Helm Advisering donderdag, 14 mei, 2020 AZ donderdag, 28 mei, 2020 agendapunt 6, AZ 23-03-2017
Nota reserves en voorzieningen 1x per 4 jaar College DBED Helm Advisering zondag, 16 mei, 2021 Audit donderdag, 15 juni, 2017 auditcommissie 13 februari 2017 en commissie AZ 23 maart 2017
Opening en mededelingen
Vaststelling van voorliggende agenda
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/agenda%2029%20juni%202017.pdf
Mededelingen uit de Regioraad
Vragenuur (mits het onderwerp 24 uur van tevoren bij de voorzitter is ingediend)
Lijst van ingekomen stukken week 21 t/m 25
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/00.%20Ingekomen%20stukken%20lijst%20week%2021%202017.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/00.%20Ingekomen%20stukken%20lijst%20week%2022%202017.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/00.%20Ingekomen%20stukken%20lijst%20week%2023.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/00.%20Ingekomen%20stukken%20lijst%20week%2024%202017.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/00.%20Ingekomen%20stukken%20lijst%20week%2025%202017.pdf
Besluitenlijsten van 1 juni 2017 en 15 juni 2017 (kadernota), inclusief lijst van toezeggingen
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/Concept-besluitenlijst%20raad%201%20juni%202017.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/Concept%20Besluitenlijstst%20raad%2015%20juni%202017.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/Uitslag%20stemmingen%20wijzigingsvoorstellen%20Kadernota%202018-2021.pdf
Jaarstukken 2016 BaanStede

Het voorstel is om een positieve zienswijze af te geven over de jaarrekening 2016 van BaanStede. De jaarrekening leidt voor Purmerend niet tot negatieve financiële consequenties.

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/07a%20%20raadsvoorstel%20Zienswijze%20op%20de%20jaarrekening%202016%20van%20het%20werkvoorzieningsschap%20Zaanstreek-Waterland%20%28Baanstede%29.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/07b%20brf%20bij%20jaarstukken%202016%20BaanStede.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/07c%20%202017%2004%2012%20BaanStede%20samenvatting%20en%20oplegnotitie%20jaarverslag%202016.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/07d%20BaanStede%20jaarstukken%202016.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/07e%20Advies%20SL%20jaarstukken%20Baanstede.pdf
Liquidatieplan BaanStede

De in de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland’  (BaanStede) samenwerkende gemeenten hebben ingestemd met de opheffing van de GR. Om de opheffing om te zetten in een praktisch handelings- en planningsplan is een Liquidatieplan opgesteld.

Aan de gemeenteraad wordt dit Liquidatieplan voorgelegd voor een zienswijze.

Het plan gaat in op de juridische- en bedrijfseconomisch/financiële aspecten, waarbij op hoofdlijnen geadviseerd wordt over de wijze van uitvoering bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling en overdracht van de rechten en plichten. De jaarrekening 2016 dient als basis voor dit Liquidatieplan.

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08a%20%20raadsvoorstel%20liquidatieplan%20BaanStede.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08b%20%20Intentieverklaring%20ontvlechting%20BaanStede%20definitief%20%282%29.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08c%20Liquidatieplan%20BaanStede%20definitief%20concept.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08d%20Liquidatieplan%20BaanStede%20Bijlage%201%20-%20GEMEENSCHAPPELIJKE%20REGELING%20BaanStede%20stcrt-2015-47561.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08e%20Liquidatieplan%20BaanStede%20Bijlage%202%20-%20Principeakkoord%20opheffing%20GR.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08f%20Liquidatieplan%20BaanStede%20Bijlage%203%20-%20AB%20besluit%20concept%20liquidatieplan.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08g%20Liquidatieplan%20BaanStede%20Bijlage%204%20-%20BaanStede%20jaarstukken%202016.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08h%20Liquidatieplan%20BaanStede%20Bijlage%205%20-%20Cao%20voor%20de%20sociale%20werkvoorziening%202015-2018.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08i%20Liquidatieplan%20BaanStede%20Bijlage%206%20-%20Sociaal%20Kader%20gemeente%20zaanstad%202017-2019.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08j%20Brief%20Zienswijze%20Baanstede%20Liquidatieplan.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08k%20memo%20raad%20inzake%20pand%20Baanstede.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08l%202017%2006%2008%20OR%20Advies%20liquidatie%20openbaar%20lichaam%20werkvoorzieningschap%20Zk....pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08m%202017%2006%2012%20reactie%20op%20voorlopig%20advies%20OR%20BaanStede%20op%20personele%20gevolge....pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/08n%20Advies%20SL%20Liquidatieplan%20Baanstede.pdf
Zienswijze begroting 2018 Omgevingsdienst IJmond

De Omgevingsdienst IJmond heeft een conceptbegroting 2018 opgesteld. Het dagelijks bestuur (DB) van de omgevingsdienst verzoekt de raad in te stemmen met de conceptbegroting.

De financiële bijdrage die van Purmerend wordt gevraagd voldoet aan de gemaakte afspraken. Voorgesteld wordt als zienswijze aan te geven dat ingestemd kan worden met de conceptbegroting 2018.

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/09a%20raadsvoorstel%20Zienswijze%20conceptbegroting%202018%20Omgevingsdienst%20IJmond%20%282%29.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/09b%2020170425%20Brief%20instemmen%20conceptbegroting%202018.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/09c%20Conceptbegroting%202018%20ODIJ.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/09d%20ter%20kennisname.%20%20Jaarrekening%202016%20en%20jaarverslag%202016%20van%20Omgevingsdienst%20IJmond.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/09e%20Advies%20SOB%20zienswijze%20begroting%202018%20Omgevingsdienst%20IJmond.pdf
Ter beschikking stellen krediet t.b.v. aanleg ontsluitingsweg (via Anne Franklaan) van de nieuwbouw aan de Stekeldijk

Met Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. wordt een overeenkomst (een zogenaamde anterieure overeenkomst) afgesloten voor de ontwikkeling van het voormalig evenemententerrein gelegen aan de Stekeldijk. Onderdeel van deze overeenkomst is het ontsluiten van de nieuwbouwlocatie via de Anne Franklaan (ontsluitingsvariant 4I). De kosten voor de aanleg van deze ontsluitingsweg bedragen

€ 194.215 (excl. BTW), waarbij de ontwikkelaar volgens afspraak een bijdrage levert van € 25.000.

(N.B. omdat de eigen bijdrage van € 25.000 pas later verrekend wordt, wordt de raad op dit moment verzocht het volledige bedrag beschikbaar te stellen).

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/10a%20raadsvoorstel%20ontsluitingsweg%20Stekeldijk.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/10b%20Advies%20SOB%20t.b.v.%20aanleg%20ontsluitingsweg%20%28via%20Anne%20Franklaan%29%20van%20de%20nieuwbouw%20aan%20de%20Stekeldijk.pdf
Meerjarenprogramma grondexploitaties 2017

Met het MPG legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.  In het MPG wordt ingegaan op de uitvoering van de grondexploitatieprojecten, evenals de gronden in voorraad, de zogenaamde Niet In Exploitatie Genomen Gebieden (NIEGG). Per locatie worden de risico's aangegeven. Met de vaststelling van het MPG wordt de huidige stand van zaken van de individuele projecten vastgelegd gebaseerd op geactualiseerde grondexploitaties. De geactualiseerde grondexploitaties Weidevenne II, Baanstee-Noord, Kop West, Klein Where, Wheermolen-West, Parkzone, Brantjesstraat en Karekietpark zijn als bijlage, met de status geheim, bijgevoegd (op besloten deel website).

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/11a%20raadsvoorstel%20Meerjaren%20Programma%20Grondexpoitaties%20%28MPG%29%202017.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/11b%20MPG%20-%20n.a.v.%20commissie%20SOB%20dd.%2008-06-2017.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/11aa%20Advies%20SOB%20MPG%202017.pdf
Aanwijzen accountant jaarrekeningtraject 2017 en starten aanbesteding jaarrekeningtrajecten 2018-2022

Voorgesteld wordt om de eerder overeengekomen optie voor verlenging van het contract  met de accountant met één  jaar, te benutten. Dit vanwege de voortgang van het jaarrekeningtraject 2017 en het starten van de voorbereidingen voor de aanbesteding voor de jaarrekeningtrajecten 2018-2022 in de zomer. De auditcommissie heeft een positief advies gegeven over het voorstel.

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/12a%20Raadsvoorstel%20aanwijzen%20accountant%20jaarrekeningtraject%202017%20en%20starten%20aanbesteding%20jaarrekeningtrajecten%202018-2022.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/12b%20Advies%20AZ%20traject%20Accountant.pdf
Voorstel samenstelling bestuursorganen Vervoerregio in 2018

Vanaf 1 januari 2017 is de Stadsregio Amsterdam overgegaan naar Vervoerregio Amsterdam, waarvan vijftien gemeenten deel uitmaken.  Het takenpakket is verkleind tot uitsluitend verkeer-en vervoertaken. In lijn hiermee wordt voorgesteld de regioraad en het dagelijks bestuur te verkleinen. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio doet hiertoe een aantal voorstellen dat ter consultatie aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd.

Rekening houdend met een goede vertegenwoordiging van de gemeente Purmerend in deze bestuursorganen, wordt geadviseerd een voorkeur uit te spreken voor een regioraad bestaande uit 50 leden en een dagelijks bestuur bestaande uit drie leden waarvan twee wethouders verkeer en vervoer en een burgemeester van de deelnemende gemeenten van de Vervoerregio Amsterdam.

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/13a%20Raadsvoorstel%20bestuursorganen%20Vervoerregio.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/13b%20Concept%20zienswijze%20samenstelling%20Vervoerregio.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/13c%20Brief%20Voorstel%20Bestuursorganen%20Vervoerregio%202018.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/13d%20Bijlage%20Voorstel%20Bestuursorganen%20Vervoerregio%202018.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/13e%20Advies%20AZ%20Zienswijze%20samenstelling%20bestuursorganen%20Vervoerregio%20Amsterdam.pdf
Zienswijze ontwerpbegroting 2018-2021 Vervoerregio Amsterdam

De ontwerpbegroting van de Vervoerregio geeft een eerste inhoudelijke uitwerking van de activiteiten en programmering van 2018 van de (nieuwe) Vervoerregio Amsterdam. De gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. Het college stelt voor een positieve zienswijze te geven.

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/14a%20Raadsvoorstel%20Zienswijze%20ontwerpbegroting%20Vervoerregio.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/14b%20Aanbiedingsbrief%20Ontwerpbegroting%202018-2021.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/14c%20Ontwerpbegroting%202018-2021.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/14d%20Zienswijze%20begrotingVR%202018.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/14e%20Advies%20AZ%20Zienswijze%20Ontwerpbegroting%202018-2021%20Vervoerregio%20Amsterdam.pdf
Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2018 ISW / Waterlands Archief en aanbieding jaarstukken 2016 ISW

Het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) heeft een ontwerpprogrammabegroting voor 2018 opgesteld voor het Waterlands Archief. Het Algemeen Bestuur (AB) van het ISW stelt alle deelnemende gemeenten in de gelegenheid om een zienswijze over de begroting kenbaar te maken aan het AB. De begroting geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Er kan een positieve zienswijze worden gegeven. Daarnaast worden ter kennisname de jaarstukken 2016 aangeboden. Deze worden de raad ter kennisname aangeboden.

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/15a%20Raadsvoorstel%20-%20Zienswijze%20ontwerpprogrammabegroting%202018%20Waterlands%20Archief%20en%20aanbieding%20jaarstukken%202016%20ISW.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/15b%20Aanbiedingsbrief%20aan%20colleges%3B%20financi%C3%ABle%20aangelegenheden.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/15c%20Programmabegroting%202018%20WA.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/15d%20Berekening%20budget%20WA%202018.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/15e%20Jaarrekening%20ISW.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/15f%20Controleverklaring%20accountant.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/15g%20Verslag%20van%20bevindingen%20controle%20ISW.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/15h%20Conceptbrief%20zienswijze%20ontwerpprogrammabegroting%202018%20Waterlands%20Archief%20en%20aanbieding%20jaarstukken%202016%20ISW.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/15i%20Advies%20AZ%20Zienswijze%20ontwerpprogrammabegroting%202018%20Waterlands%20Archief%20en%20aanbieding%20jaarstukken%202016%20ISW.pdf
Fractievergoedingen

De ontvangen financiële verantwoordingen van de fracties over de besteding van de fractievergoedingen 2016 zijn gecontroleerd. Gesteld kan worden dat de verstrekte vergoedingen volgens de verordening zijn besteed.

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/16a%20Raadsvoorstel%20verantwoording%20fractievergoedingen%202016.pdf
http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/16b%20Advies%20AZ%20Verantwoording%20fractievergoedingen%2020%201%206.pdf